Ktl-icon-tai-lieu

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Được đăng lên bởi hanh87pharma
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1967 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiết
46

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
I. KHÁI NIỆM:
1. Ví dụ
2. Khái niệm
3. Cơ sở tế bào học

Hình 44.1. Sinh sản bằng cách phân đôi của trùng biến hình

Cá thể mẹ

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

II. CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

II. CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Bảng 44. Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.
Các động vật

Sinh sản vô tính

Phân đôi

Nảy chồi

Phân mảnh

Trinh sinh

Trùng roi
Thủy tức

Hải quỳ
Sán lông
Trai sông
Ong
Quan sát bảng 44 hãy điền dấu + (có) hoặc - (không) vào bảng trên?

* Ưu

điểm và hạn chế của sinh sản vô tính .
Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo
ra con cháu, vì vậy có lợi trong trường hợp
mật độ quần thể thấp.

Ưu điểm

Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi
trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy
quần thể phát triển nhanh.
Tạo ra một số lượng lớn con cháu trong
một thời gian ngắn.

Hạn chế

Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống
cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền. Vì
vậy, khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn
đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn
bộ quần thể bị tiêu diệt.

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Ứng BẢN
dụng
III. ỨNG DỤNG SSVT TRONG NUÔI CẤY MÔIII.
VÀ NHÂN
VÔ TÍNH Ở ĐV
ƯD
Nội dung
Cách tiến
hành

Thành tựu

Ý nghĩa

Nuôi mô sống

Ghép mô tách rời
vào cơ thể

Nhân bản vô tính

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Ứng BẢN
dụng
III. ỨNG DỤNG SSVT TRONG NUÔI CẤY MÔIII.
VÀ NHÂN
VÔ TÍNH Ở ĐV
ƯD
Nội dung
Cách tiến
hành

Thành tựu

Ý nghĩa

Nuôi mô sống
- Tách mô từ cơ thể
động vật và nuôi trong
môi trường đặc biệt
mô tồn tại, st, pt, duy
trì cấu tạo và chức
năng.

Ghép mô tách rời
vào cơ thể

- Ghép mô hay cơ

quan tách rời vào mô
hay cơ quan cần thay
thế ( Gồm 3 kiểu
ghép: tự ghép, đồng
ghép và dị ghép)

- Nuôi mô, tế bào, phôi - Ghép da
sử dụng làm mô ghép
- Ghép thận
- Truyền máu

Nhân bản vô tính
- Chuyển nhân của một
tế bào xôma vào một tế
bào trứng đã lấy mất
nhân, rồi kích thích
phát triển thành một
phôi, sau đó làm cho
phôi phát triển thành
một cơ thể mới.

- Cừu Doly
- Chó, lợn, bò, khỉ…

Nuôi cấy mô và nhân bản vô tính có ý nghĩa rất lớn trong chăn
nuôi, trồng trọt và trong y học thẩm mỹ

Nạn chộm nội tạng ở Trung Quốc

Sinh sản phân đôi của trùng roi

Cá thể mẹ

Cá thể mẹ mọc chồi, chồi lớn dần thành cơ

Cá thể mẹ phân thành 2 hay nhiều mảnh,

thể mới dính liền cơ thể mẹ… thành tập
đoàn

mỗi mảnh phát triển thành một cơ thể mới.

Sinh sản bằng cách phân mảnh ở sán lông, giun dẹp.

Nguyên phân

Cơ thể mới

Mảnh nhỏ
Sán lông mớ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT - Người đăng: hanh87pharma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 9 10 403