Ktl-icon-tai-lieu

SKKN môn Hóa

Được đăng lên bởi lethioanh75
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SKKN
A.§Æt vÊn ®Ò:
I. Lêi nãi ®Çu:
§Ó gãp mét phÇn nhá bÌ vµo môc tiªu gi¸o dôc“N©ng cao chÊt lîng toµn diÖn ”,
phï hîp víi xu híng cña nÒn gi¸o dôc nãi chung vµ phong trµo thi ®ua :d¹ytè – häc
tèt , x©y dùng trêng häc th©n thiªn häc sinh tich cùc do ngµnh gi¸o dôc ph¸t ®éng vµ
phßng gi¸o dôc thä xu©n tæ chøc . Nhµ trêng chóng t«i ®· híng híng phong trµo nµy.
B¶n th©n lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp vµ ®îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y m«n ho¸ ë
c¶ khèi .T«i ®· nhËn thøc ®îc tr¸ch nhiÖm cao c¶ cña m×nh trong viÖc dÇn n¨ng cao
chÊt lîng cho häc sinh yÕu kÐm khi hoc bé m«n ho¸ häc. Víi sù cè g¾ng cña b¶n
th©n ®· vµ ®ang d¹y trùc tiÕp ë c¸c líp 9a,9b vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ®ång
nghiÖp ®· gióp t«i hoµn thµnh SKKN: Ph¬ng ph¸p phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm m«n
ho¸ 9.
Víi sù s¸ng t¹o vµ ®óc rót kinh nghiÖm cña b¶n th©n qua nh÷ng n¨m trùc tiÕp gi¶ng
d¹y ho¸ 9 ®©y chØ lµ bíc ®Çu vµ phÇn nhá bÐ trong c«ng cuéc x©y dùng nÒn gi¸o dôc
toµn diÖn – gi¸o dôc hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu cña x· héi.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi tr¾c h¼n t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ , thiÕu
sãt rÊt mong ®îc sù gãp ý tr©n thµnh b¹n cña ®äc ®Ó s¸ng kiÕn cña t«i ®îc hoµn
thiÖn h¬n.
II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu.
1. Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh häc sinh , phô huynh , gi¸o viªn vµ yªu cÇu cña
nghµng gi¸o dôc còng nh ®Æc ®iÓm bé m«n ho¸ häc nh sau:
1.1 §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ d©n trÝ cña ®Þa ph¬ng
Lµ mét x· miÒn nói ®Þa bµn d©n c réng nªn viÖc ®I häc vµ trao ®æi bµi cña häc
sinh lµ rÊt khã kh¨n . Trong khi ®ã hoµn c¶nh kinh tÕ cña häc sinh ®a phÇn lµ
n«ng nghiÖp nªn viÖc ®Çu t ch¨m lo cho con em häc cßn nhiÒu h¹n chÕ .§a sè c¸c
em ®I häc mét buæi cßn mét buæi ph¶I ®ilµm phô gióp gia ®×nh .Bªn c¹nh ®ã mét
sè g® phô huynh ®I lµm ¨n xa con c¸I ë nhµ víi «ng bµ , chó b¸c cã khi anh em
®ang ë tuæi ¨n, tupæi ch¬I ë nhµ vãi nhau.. V× lÝ donh vËy nªn t×nh tr¹ng häc sinh
nghØ häp v« lÝ do , bá tiÕt vÉn cßn ®Æc biÖt l¹i gi¬i vµo häc sinh yÕu kÐm .
H¬n nòa lµ mét x· miÒn nói xa trung t©m huyÖn nªn ®Çu vµo cÊp ba rÊt thÊp cã
em ®· tõng nãi chØ cÇn kh«ng cã ®iÓm liÖt lµ vµo THPT . ChÝnh v× lÝ do nh thÕ nªn
phong trµo häc tËp cha cao ë mét sè em ýthøc häc tËp cßn kÐm ®éng lùc ®Ó c¸c
em phÊn ®Êu lµ cha cã . C¸c em quan niÖm r»ng häc lµ ®Ó lÊyc¸I b»ng lµm c«ng
cô cho sau nµy vµ chØ cÇn kh«ngcã®iÓm liÖt.
1.2. Häc sinh:
N¨m häc 2009 – 2010 «I ®îc ph©n c«ng d¹y d¹y bé m«n ho¸ häc ë líp 9a ,
9b.Nh×n chung chÊt lîng chÊt lîng häc lùc cña häc sinh kh«ng ®ång ®Òu, tØ lÖ häc
sinh kh¸ giái cßn thÊp µ tØ ...
SKKN
A.§Æt vÊn ®Ò:
I. Lêi nãi ®Çu:
§Ó gãp mét phÇn nhá bÌ vµo môc tiªu gi¸o dôc“N©ng cao chÊt lîng toµn diÖn ”,
phï hîp víi xu híng cña nÒn gi¸o dôc nãi chung vµ phong trµo thi ®ua :d¹ytè – häc
tèt , x©y dùng trêng häc th©n thiªn häc sinh tich cùc do ngµnh gi¸o dôc ph¸t ®éng vµ
phßng gi¸o dôc thä xu©n tæ chøc . Nhµ trêng chóng t«i ®· híng híng phong trµo nµy.
B¶n th©n lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp vµ ®îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y m«n ho¸ ë
c¶ khèi .T«i ®· nhËn thøc ®îc tr¸ch nhiÖm cao c¶ cña m×nh trong viÖc dÇn n¨ng cao
chÊt lîng cho häc sinh yÕu kÐm khi hoc bé m«n ho¸ häc. Víi sù cè g¾ng cña b¶n
th©n ®· vµ ®ang d¹y trùc tiÕp ë c¸c líp 9a,9b vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ®ång
nghiÖp ®· gióp t«i hoµn thµnh SKKN: Ph¬ng ph¸p phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm m«n
ho¸ 9.
Víi sù s¸ng t¹o vµ ®óc rót kinh nghiÖm cña b¶n th©n qua nh÷ng n¨m trùc tiÕp gi¶ng
d¹y ho¸ 9 ®©y chØ lµ bíc ®Çu vµ phÇn nhá bÐ trong c«ng cuéc x©y dùng nÒn gi¸o dôc
toµn diÖn – gi¸o dôc hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu cña x· héi.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi tr¾c h¼n t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ , thiÕu
sãt rÊt mong ®îc sù gãp ý tr©n thµnh b¹n cña ®äc ®Ó s¸ng kiÕn cña t«i ®îc hoµn
thiÖn h¬n.
II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu.
1. Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh häc sinh , phô huynh , gi¸o viªn vµ yªu cÇu cña
nghµng gi¸o dôc còng nh ®Æc ®iÓm bé m«n ho¸ häc nh sau:
1.1 §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ d©n trÝ cña ®Þa ph¬ng
Lµ mét x· miÒn nói ®Þa bµn d©n c réng nªn viÖc ®I häc vµ trao ®æi bµi cña häc
sinh lµ rÊt khã kh¨n . Trong khi ®ã hoµn c¶nh kinh tÕ cña häc sinh ®a phÇn lµ
n«ng nghiÖp nªn viÖc ®Çu t ch¨m lo cho con em häc cßn nhiÒu h¹n chÕ .§a sè c¸c
em ®I häc mét buæi cßn mét buæi ph¶I ®ilµm phô gióp gia ®×nh .Bªn c¹nh ®ã mét
sè g® phô huynh ®I lµm ¨n xa con c¸I ë nhµ víi «ng bµ , chó b¸c cã khi anh em
®ang ë tuæi ¨n, tupæi ch¬I ë nhµ vãi nhau.. V× lÝ donh vËy nªn t×nh tr¹ng häc sinh
nghØ häp v« lÝ do , bá tiÕt vÉn cßn ®Æc biÖt l¹i gi¬i vµo häc sinh yÕu kÐm .
H¬n nòa lµ mét x· miÒn nói xa trung t©m huyÖn nªn ®Çu vµo cÊp ba rÊt thÊp cã
em ®· tõng nãi chØ cÇn kh«ng cã ®iÓm liÖt lµ vµo THPT . ChÝnh v× lÝ do nh thÕ nªn
phong trµo häc tËp cha cao ë mét sè em ýthøc häc tËp cßn kÐm ®éng lùc ®Ó c¸c
em phÊn ®Êu lµ cha cã . C¸c em quan niÖm r»ng häc lµ ®Ó lÊyc¸I b»ng lµm c«ng
cô cho sau nµy vµ chØ cÇn kh«ngcã®iÓm liÖt.
1.2. Häc sinh:
N¨m häc 2009 – 2010 «I ®îc ph©n c«ng d¹y d¹y bé m«n ho¸ häc ë líp 9a ,
9b.Nh×n chung chÊt lîng chÊt lîng häc lùc cña häc sinh kh«ng ®ång ®Òu, tØ lÖ häc
sinh kh¸ giái cßn thÊp µ tØ lÖ häc sinh yÕu kÐm l¹i rÊt cao . Nh ë líp 9b theo kh¶o
s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m th× chÊt lînghäc lùc nh sau :
Giái Kh¸ TB YÕu - KÐm
SL:
o/30
TØ lÖ :o% SL:
3/30
TØ lÖ: SL:
8/30
TØ lÖ: SL:19/30 TØ lÖ:
Trong khi ®ãt×nh tr¹ng häc cña häc sinh theo h×nh thøc ®èi phã víi thÇy c« gi¸o,
häc cha cã chÊt lîngthùc sù , sè häc sinh yÕu kÐm thiÕu sôe ®éng n·o trong häc
tËp cao mµ kÕt qu¶ häc tËp th× kh«ng cÇn biÕt ®Õn cã khi cßn û n¹i cho b¹n häc
kh¸ h¬n . §a sè häc sinh chØ quen c¸ch häc ngåi l¾ng nghe viÖc gi¶ng bµi råi
th«ng hiÓu vµ ghi nhí mét ch¸ch m¸y mãc ( häc vÑt). Nªn khi häc theo ph¬ng
ph¸p ho¹t ®éng kh¸m ph¸ kiÕn thøc míi cßn nhiÒu h¹n chÕ , ®Æc biÖt lµ häc sinh
yÕu kÐm. Mét sè häc sinh cã kh¶ n¨ng t duy l¹i kh«ng x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu cña
gi¸o dôc toµn diÖn nªn ®· häc chän theo mét sè m«n ®Ó thi . Nh vËy t×nh tr¹ng
häc sinh yÕu kÐm ®· kh«ng cã kh¶ n¨ng t duy tèt l¹i kh«ng ch¨mhäc , cha cã
®éng lùc ®Ó häc tËp viÖc häc cña c¸c emchØ la lo ®èi phã víi gi¸oviªn bé m«n vµ
gi¸o viªn chñ nhÖm . C¸c em cha ý thøc ®îc r»ng häc lµ ®Ó cã kiÕn thøc phùc vô
cho cuéc sèng mai sau.
1.3: Gi¸o viªn:
Mét thùc tÕ ë trêng chóng t«i lµ gi¸o viªn cßn thiÕu , mét sè gi¸o viªn ph¶I d¹y tr¸i
ban . Phô t¸ thÝ nghiÖm chua cã nªn viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc cßn h¹n chÕ , cha
SKKN môn Hóa - Trang 2
SKKN môn Hóa - Người đăng: lethioanh75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
SKKN môn Hóa 9 10 676