Ktl-icon-tai-lieu

Số phức

Được đăng lên bởi ndkmath1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
===========================
SỐ PHỨC LUYỆN THI ĐẠI HỌC
===========================

HUỲNH ĐỨC KHÁNH - 0975.120.189

BÀI TẬP

SỐ PHỨC
LUYỆN THI ĐẠI HỌC

QUY NHƠN - 2012


HUỲNH ĐỨC KHÁNH
DẠNG 1. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ PHỨC
Bài 1. Tìm số phức z, nghịch đảo của số phức

1
, số phức liên hợp z, số phức đối −z.
z

√
1
1
3
i. Tính ; z; z 2 ; (z)3 ; 1 + z + z 2 .
1. Cho số phức z = − +
2
2
z
√
3
2−i
√ .
2. Tìm số phức z, biết z =
1 + 2i
3. Tìm số phức z sao cho z.z + 3(z − z) = 1 − 4i.

|z| = 1
.
4. Tìm z, biết
i
z+
=2
z
Bài 2. Tìm phần thực, phần ảo của số phức.
1. Xác định phần ảo của số phức z, biết z −1 = 1 −

√

2i.

2. Xác định phần thực và phần ảo của số phức z = (2 − 2i) (3 + 2i) (5 − 4i) −
(2 + 3i)3 .
3. Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 2 − 3i. Xác định phần thực và phần ảo
của số phức z1 − 2z2 và z1 z2 .
√
3
1 + 3i
.
4. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z =
1+i
5. Tìm số thực k, để bình phương của số phức z =

k + 9i
là số thực.
1−i

Bài 3. Tính môđun của số phức.
1. Tìm môđun của số phức z, biết

(2 − 3i) z
1−i
=
+ 2 − i.
z
|z|2

2. Cho các số phức z1 = 4 − 3i + (1 − i)3 , z2 =

1 + 2i − (1 − i)3
. Tính môđun của
1+i

số phức z = z1 .z2 .
3. Tính môđun của số phức z, biết z =

1 − 5i
+ (2 − i)3 .
1+i

4. Cho số phức z thỏa mãn z 2 − 6z + 13 = 0. Tính z +

6
.
z+i

√ 3
1 − 3i
5. Cho số phức z thỏa mãn z =
. Tìm môđun của số phức z + iz.
1−i
6. Tìm môđun của số phức z, biết z 3 + 12i = z và z có phần thực dương.
7. Tính môđun của số phức z, biết (2z − 1)(1 + i) + (z + 1)(1 − i) = 2 − 2i.
√
x2 + y 2 + i 2xy
x2 − y 2 + 2xyi
8. Tìm môđun của số phức z = √
và z =
.
√
(x − y) + 2i xy
xy 2 + i x4 + y 4

1


HUỲNH ĐỨC KHÁNH

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức P = (1 +

√ 2
√ 2
3i) + (1 − 3i) .

1
i−m
, m ∈ R. Tìm m để z.z = .
1 − m (m − 2i)
2
√
Bài 6*. Cho z1 , z2 ∈ C, sao cho |z1 + z2 | = 3; |z1 | = |z2 | = 1. Tính |z1 − z2 |.
√
z
Bài 7*. Cho z, z là hai số phức liên hợp thỏa 2 là số thực và |z − z| = 2 3. Tính |z|.
z

Bài 5. Xét số phức z =

Bài 8**. Cho số phức z1 , z2 thỏa mãn |z1 − z2 | = |z1 | = |z2 | > 0. Tính A =

z1
z2

4

+

z2
z1

DẠNG 2. TÍNH in VÀ ÁP DỤNG
Nếu n nguyên dương thì : i4n = 1; i4n+1 = i; i4n+2 = −1; i4n+3 = −i.
−n
n
−1 −n 1
= (−i)−n .
Nếu n nguyên âm thì : i = i
i
Bài 1. Tính các giá trị biểu thức.
1. Tính S = in + in+1 + in+2 + in+3 , (n ∈ N).
2. Tính S = i105 + i23 + i20 − i34 .
i2 + i4 + ... + i2008
.
3. Tính giá trị biểu thức P =
i + i2 + i3 + ... + i2009
i5 + i7 + i9 + ... + i2009...
===========================
SỐ PHỨC LUYỆN THI ĐẠI HỌC
===========================
HUỲNH ĐỨC KHÁNH - 0975.120.189
BÀI TẬP
SỐ PHỨC
LUYỆN THI ĐẠI HỌC
QUY NHƠN - 2012
www.VNMATH.com
Số phức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Số phức - Người đăng: ndkmath1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Số phức 9 10 598