Ktl-icon-tai-lieu

Số phức LTĐH

Được đăng lên bởi ntquan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC
Biên soạn: NGUYỄN TRUNG KIÊN 0988844088
I) DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC

Dạng 1) Bài toán liên quan ñến biến ñổi số phức
Ví dụ 1) Tìm số nguyên x, y sao cho số phức z=x+yi thoả mãn z 3 = 18 + 26i
Giải:
 x3 − 3 xy 2 = 18
3
z 3 = 18 + 26i ⇔ ( x + yi ) = 18 + 26i ⇔  2
⇔ 18 ( 3x 2 y − y 3 ) = 26 ( x3 − 3xy 2 )
3
3 x y − y = 26
1
Giải phương trình bằng cách ñặt y=tx ta ñược t = ⇒ x = 3, y = 1 . Vậy z=3+i
3
Ví dụ 2) Cho hai số phức z1; z2 thoả mãn z1 = z2 ; z1 + z2 = 3 Tính z1 − z2
Giải:
a12 + b12 = a22 + b22 = 1
Đặt z1 = a1 + b1i; z2 = a2 + b2i . Từ giả thiết ta có 
2
2
( a1 + a2 ) + ( b1 + b2 ) = 3
⇒ 2 ( a1b1 + a2b2 ) = 1 ⇒ ( a1 − a2 ) + ( b1 − b2 ) = 1 ⇒ z1 − z2 = 1
2

2

Dạng 2) Bài toán liên quan ñến nghiệm phức
Ví dụ 1) Giải phương trình sau: z 2 − 8(1 − i ) z + 63 − 16i = 0
Giải: Ta có ∆ ' = 16(1 − i ) 2 − (63 − 16i ) = −63 − 16i = (1 − 8i ) Từ ñó tìm ra 2 nghiệm là
2

z1 = 5 − 12i, z2 = 3 + 4i

Ví dụ 2) Giải phương trình sau: 2(1 + i ) z 2 − 4(2 − i ) z − 5 − 3i = 0
Giải: Ta có ∆ ’ = 4(2 – i)2 + 2(1 + i)(5 + 3i) = 16. Vậy phương trình cho hai nghiệm là:
2(2 − i ) + 4 4 − i (4 − i )(1 − i ) 3 5
z1 =
=
=
= − i
2(1 + i )
1+ i
2
2 2
2(2 − i ) − 4 − i (−i )(1 − i )
1 1
z2 =
=
=
=− − i
2(1 + i)
1+ i
2
2 2
3
2
Ví dụ 3) Giải phương trình z − 9 z + 14 z − 5 = 0
Giải: Ta có phương trình tương ñương với ( 2 z − 1) ( z 2 − 4 z + 5 ) = 0 . Từ ñó ta suy ra

1
phương trình có 3 nghiệm là z1 = ; z2 = 2 − i; z3 = 2 + i
2
3
Ví dụ 4) Giải phương trình: 2 z − 5 z 2 + 3 z + 3 + (2 z + 1)i = 0 biết phương trình có
nghiệm thực
2 z 3 − 5 z 2 + 3z + 3 = 0
−1
thoả mãn cả
Giải: Vì phương trình có nghiệm thực nên 
⇒z=
2
2 z + 1 = 0
hai phương trình của hệ:Phương trình ñã cho tương ñương với
1
( 2 z + 1) ( z 2 − 3z + 3 + i ) = 0 . Giải phương trình ta tìm ñược z = − ; z = 2 − i; z = 1 + i
21


Ví dụ 5) Giải phương trình: z 3 + (1 − 2i ) z 2 + (1 − i) z − 2i = 0 biết phương trình có
nghiệm thuần ảo:
Giải: Giả sử nghiệm thuần ảo của phương trình là z=bi thay vào phương trình ta có
3
2
( bi ) + (1 − 2i) ( bi ) + (1 − i)(bi) − 2i = 0 ⇔ (b − b2 ) + (−b3 + 2b 2 + b − 2)i = 0
2
b − b = 0
⇔ 3
⇒ b = 1 ⇒ z = i là nghiệm, từ ñó ta có phương trình tương
2
 −b + 2b + b − 2 = 0
ñương với ( z − i ) ( z 2 + (1 − i ) z + 2 ) = 0 . Giải pt này ta sẽ tìm ñược các nghiệm

Ví dụ 6) Tìm nghiệm của phương trình sau: z 2 = z .
2
Giải: Giả sử phương trình có nghiệm: z=a+bi thay vào ta có ( a + bi ) = a + bi

a 2 − b 2...
1
MT S DNG TOÁN V S PHC
Biên son: NGUYN TRUNG KIÊN 0988844088
I) DNG ĐẠI S CA S PHC
Dng 1) Bài toán liên quan ñến biến ñổi s phc
Ví d 1) Tìm s nguyên x, y sao cho s phc z=x+yi tho mãn
3
18 26
z i
= +
Gii:
3
18 26
z i
= +
( )
( ) ( )
3 2
3
2 3 3 2
2 3
3 18
18 26 18 3 26 3
3 26
x xy
x yi i x y y x xy
x y y
=
+ = + =
=
Gi
i ph
ươ
ng trình b
ng cách
ñặ
t y=tx ta
ñượ
c
1
3, 1
3
t x y
. Vy z=3+i
Ví d 2) Cho hai s phc
1 2
;
z z
tho mãn
1 2 1 2
; 3
z z z z= + = Tính
1 2
z z
Gii:
Đặ
t
1 1 1 2 2 2
;
z a b i z a b i
= + = +
. T gi thiết ta có
( ) ( )
2 2 2 2
1 1 2 2
2 2
1 2 1 2
1
3
a b a b
a a b b
+ = + =
+ + + =
( ) ( ) ( )
2 2
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2
2 1 1 1
a b a b a a b b z z
+ = + = =
Dng 2) Bài toán liên quan ñến nghim phc
Ví d 1) Gii phương trình sau:
2
8(1 ) 63 16 0
z i z i
+ =
Gii:
Ta có
( )
2
2
' 16(1 ) (63 16 ) 63 16 1 8
i i i i
= = − = T ñó tìm ra 2 nghim là
1 2
5 12 , 3 4
z i z i
= = +
Ví d 2) Gii phương trình sau:
2
2(1 ) 4(2 ) 5 3 0
i z i z i
+ =
Gii:
Ta có
’ = 4(2 – i)
2
+ 2(1 + i)(5 + 3i) = 16. Vy phương trình cho hai nghim là:
z
1
=
i
ii
i
i
i
i
2
5
2
3
2
)1)(4(
1
4
)1(2
4)2(2
=
=
+
=
+
+
z
2
=
i
ii
i
i
i
i
2
1
2
1
2
)1)((
1)1(2
4)2(2
=
=
+
=
+
Ví d 3) Gii phương trình
3 2
9 14 5 0
z z z
+ =
Gii:
Ta có ph
ươ
ng trình t
ươ
ng
ñươ
ng v
i
(
)
(
)
2
2 1 4 5 0
z z z
+ =
. T
ñ
ó ta suy ra
ph
ươ
ng trình có 3 nghi
m là
1 2 3
1
; 2 ; 2
2
z z i z i
= = = +
Ví d 4) Gii phương trình:
3 2
2 5 3 3 (2 1) 0
z z z z i
+ + + + =
biết phương trình có
nghim thc
Gii:
Vì ph
ươ
ng trình có nghi
m th
c nên
3 2
2 5 3 3 0
2 1 0
z z z
z
+ + =
+ =
1
2
z
=
tho
mãn c
hai ph
ương trình ca h:Phương trình ñã cho tương ñương vi
(
)
(
)
2
2 1 3 3 0
z z z i
+ + + =
. Gii phương trình ta tìm ñược
1
; 2 ; 1
2
z z i z i
= − = = +
www.MATHVN.com
www.MATHVN.com
Số phức LTĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Số phức LTĐH - Người đăng: ntquan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Số phức LTĐH 9 10 762