Ktl-icon-tai-lieu

SỰ ĐIỆN LI

Được đăng lên bởi Giang Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÓA HỌC 11 (2016)

CHƯƠNG 1- SỰ ĐIỆN LI
BÀI 1- CHẤT ĐIỆN LI
A- LÝ THUYẾT CẦN NẴM VỮNG
I.
Chất điện li – Ý nghĩa việc nghiên cứu chất điện li
1. Khái niệm chất điện li:
Chất điện li là những chất có khả năng phân li ra thành ion khi tan trong nước (hoặc khi nóng
chảy)
Suy nghĩ đề hiểu: chất điện li khi vaò trong nước sẽ tự động tách ra thành ion
Chất điện li bao gồm: axit (……………………………..), hidroxit (…………….), muối
(……………………..)
2. Ý nghĩa của chất điện li
- Dung dịch chứa chất điện li thực chất là chứa các ion, nên dung dịch chứa chất điện li có
khả năng dẫn điện, dung dịch chứa chất không điện li thì không dẫn điện
- Vd: dung dịch chưa NaCl dẫn điện
Dung dịch rươụ etylic không dẫn điện
II.
Phân loại chất điện li:
Chất điện li chia thành 2 loại: chất điện li mạnh và chất điện li yếu
1. Chất điện li mạnh:
- Là chất phân li hoàn toàn khi tan trong nước
- Chất điện li mạnh có độ điện li (α) bằng 1
- Phương trình của chất điện li mạnh biểu diễn bằng mũi tên 1 chiều.
- Chất điện li mạnh bao gồm axit mạnh H2SO4, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HXO4,
bazo mạnh LiOH ,NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, hầu hết các muối ( trừ HgCl2,
Hg(CN)2)
2. Chất điện li yếu:
- Là chất phân li không hoàn toàn khi tan trong nước
- Chất điện li yếu có 0 <  <1 bao gồm các axit yếu, bazo yếu
- Phương trình của chất điện li yếu biểu diễn bằng mũi tên 2 chiều.
- Chất điện li bao gồm các axit yếu, bazo yếu (không tan), các hidroxit lưỡng tính, NƯỚC
- Sự phân li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch. Cân bằng điện li tuân theo
nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.
Bài tập trắc nghiệm
1.Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?
A. HI, H2SO4, KNO3
B.HNO3, MgCO3, HF
C.HCl, Ba(OH)2, CH3COOH
D. NaCl. H2S, (NH4)2SO4
2.Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất không điện li hay điện li yếu
A.CaCO3, HCl, CH3COONa
B.Saccarozơ, ancol etylic, giấm ăn
C. K2SO4, Pb(NO3)2, HClO
D.AlCl3, NH4NO3, CuSO4
3.Chọn phát biểu đúng về sự điện li
A.là sự điện phân các chất thành ion dương và ion âm
B. là phản ứng oxi-khử
C.là sự phân li các chất điện lị thành ion dương và ion âm.
D. là phản ứng trao đổi ion
4.Natri florua trong trường hợp nào sau đây không dẫn được điện ?
A.Dung dịch NaF trong nước
B.NaF nóng chảy
C.NaF rắn, khan
D. DD tạo thành khi hoà tan cùng số mol NaOH và HF trong nước
5. Chất điện li mạnh có độ điện li
-1-

A.  0
B.  1
6. Chât điện li yếu có độ điện li
A.  0
B.  1

C.   0

HÓA HỌC 11 (2016)
D. 0    1

C.   0

D. 0    1

3. Độ điện li 


C pl
n pl
sophantuph...
HÓA HỌC 11 (2016)
CHƯƠNG 1- SỰ ĐIỆN LI
BÀI 1- CHẤT ĐIỆN LI
A- LÝ THUYẾT CẦN NẴM VỮNG
I. Chất điện li – Ý nghĩa việc nghiên cứu chất điện li
1. Khái niệm chất điện li:
Chất điện li là những chất có khả năng phân li ra thành ion khi tan trong nước (hoặc khi nóng
chảy)
Suy nghĩ đề hiểu: chất điện li khi vaò trong nước sẽ tự động tách ra thành ion
Chất điện li bao gồm: axit (……………………………..), hidroxit (…………….), muối
(……………………..)
2. Ý nghĩa của chất điện li
- Dung dịch chứa chất điện li thực chất là chứa các ion, nên dung dịch chứa chất điện li có
khả năng dẫn điện, dung dịch chứa chất không điện li thì không dẫn điện
- Vd: dung dịch chưa NaCl dẫn điện
Dung dịch rươụ etylic không dẫn điện
II. Phân loại chất điện li:
Chất điện li chia thành 2 loại: chất điện li mạnh và chất điện li yếu
1. Chất điện li mạnh:
- Là chất phân li hoàn toàn khi tan trong nước
- Chất điện li mạnh có độ điện li (α) bằng 1
- Phương trình của chất điện li mạnh biểu diễn bằng mũi tên 1 chiều.
- Chất điện li mạnh bao gồm axit mạnh H
2
SO
4
, HCl, HBr, HI, HNO
3
, HClO
3
, HXO4,
bazo mạnh LiOH ,NaOH, KOH, Ca(OH)
2
, Ba(OH)
2
, hầu hết các muối ( trừ HgCl
2
,
Hg(CN)
2
)
2. Chất điện li yếu:
- Là chất phân li không hoàn toàn khi tan trong nước
- Chất điện li yếu có 0 <
<1 bao gồm các axit yếu, bazo yếu
- Phương trình của chất điện li yếu biểu diễn bằng mũi tên 2 chiều.
- Chất điện li bao gồm các axit yếu, bazo yếu (không tan), các hidroxit lưỡng tính, NƯỚC
- Sự phân li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch. Cân bằng điện li tuân theo
nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.
-
Bài tập trắc nghiệm
1.Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?
A. HI, H
2
SO
4
, KNO
3
B.HNO
3
, MgCO
3
, HF
C.HCl, Ba(OH)
2
, CH
3
COOH D. NaCl. H
2
S, (NH
4
)
2
SO
4
2.Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất không điện li hay điện li yếu
A.CaCO
3
, HCl, CH
3
COONa B.Saccarozơ, ancol etylic, giấm ăn
C. K
2
SO
4
, Pb(NO
3
)
2
, HClO D.AlCl
3
, NH
4
NO
3
, CuSO
4
3.Chọn phát biểu đúng về sự điện li
A.là sự điện phân các chất thành ion dương và ion âm
B. là phản ứng oxi-khử
C.là sự phân li các chất điện lị thành ion dương và ion âm.
D. là phản ứng trao đổi ion
4.Natri florua trong trường hợp nào sau đây không dẫn được điện ?
A.Dung dịch NaF trong nước B.NaF nóng chảy
C.NaF rắn, khan D. DD tạo thành khi hoà tan cùng số mol NaOH và HF trong nước
5. Chất điện li mạnh có độ điện li
- 1 -
SỰ ĐIỆN LI - Trang 2
SỰ ĐIỆN LI - Người đăng: Giang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
SỰ ĐIỆN LI 9 10 584