Ktl-icon-tai-lieu

Sự quang hơp của thực vật

Được đăng lên bởi AnhTuan Dang
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 2 lần
66
Ch¬ng IV
QUANG HîP ë THùC VËT
- N¾m v÷ng: quang hîp cña thùc vËt lµ qu¸ tr×nh sinh lý quan träng nhÊt, kh«ng nh÷ng
quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng sèng cña thùc vËt mµ c¶ cña mäi sinh vËt trªn tr¸i ®Êt. §©y lµ qu¸ tr×nh
biÕn ®æi n¨ng lîng ¸nh s¸ng thµnh n¨ng lîng ho¸ häc tÝch lòy trong c¸c chÊt h÷u c¬ ®Ó h×nh
thµnh nªn n¨ng suÊt c©y trång.
- N¾m ®îc cÊu tróc vµ ®Æc tÝnh cña c¬ quan lµm nhiÖm vô quang hîp lµ l¸, lôc l¹p vµ
c¸c s¾c tè quang hîp, trong ®ã chlorophyll nhãm s¾c tè quan träng nhÊt.
- HiÓu ®îc mét c¸ch kh¸i qu¸t b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh quang hîp diÔn ra trong c©y: pha
tèi vµ pha s¸ng cña quang hîp.
- C¸c nh©n tè sinh th¸i nh ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, níc, hµm lîng CO
2
, c¸c chÊt kho¸ng...
¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng quang hîp cña c©y vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh n¨ng suÊt.
- Trªn c¬ së nh÷ng hiÓu biÕt vÒ quang hîp ngêi ta cã thÓ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p thÝch
hîp ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng quang hîp ®Ó t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt lîng c©y trång.
4.1. Kh¸i niÖm chung vÒ quang hîp
4.1.1. Kh¸i niÖm chung
Quang hîp lµ mét chøc n¨ng sinh lý v« cïng quan träng.
Quang hîp chÝnh lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸c chÊt v« c¬ ®¬n gi¶n lµ khÝ CO
2
vµ níc thµnh
c¸c hîp chÊt h÷u c¬ phøc t¹p nhê n¨ng lîng ¸nh s¸ng mÆt trêi víi sù tham gia cña hÖ s¾c tè.
Ph¬ng tr×nh ®¬n gi¶n cña qu¸ tr×nh quang hîp ë thùc vËt ®îc biÓu diÔn nh sau:
6CO
2
+12H
2
O 6C
6
H
12
O
6
+ 6H
2
O + 6O
2
XÐt vÒ b¶n chÊt ho¸ häc th× quang hîp lµ qu¸ tr×nh oxi ho¸ khö, trong ®ã CO
2
®îc khö
thµnh s¶n phÈm cña quang hîp.
4.1.2. ý nghÜa cña quang hîp
Quang hîp cña c©y xanh cã vai trß v« cïng quan träng ®èi víi ho¹t ®éng sèng cña mäi
sinh vËt trªn tr¸i ®Êt, trong ®ã cã con ngêi.
- Ho¹t ®éng quang hîp cung cÊp nguån vËt chÊt h÷u c¬ v« cïng ®a d¹ng vµ phong phó
cho nhu cÇu dinh dìng cña mäi sinh vËt trªn tr¸i ®Êt. Thùc vËt quang hîp s¶n xuÊt ra c¸c chÊt
h÷u c¬ ®¸p øng cho nhu cÇu cña chÝnh m×nh vµ cung cÊp cho c¸c sinh vËt kh«ng cã kh¶ n¨ng
ho¹t ®éng quang hîp (sinh vËt dÞ dìng) nh ®éng vËt, con ngêi... N¨ng lîng ¸nh s¸ng ®îc
tÝch luü vµo c¸c hîp chÊt h÷u c¬ l¹i ®îc c¸c sinh vËt sö dông cho c¸c ho¹t ®éng sèng cña
m×nh.
- Ho¹t ®éng quang hîp cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®¶m b¶o sù c©n b»ng tû lÖ
O
2
/CO
2
trong khÝ quyÓn, duy tr× ho¹t ®éng sèng cho mäi sinh vËt trªn tr¸i ®Êt. TÊt c¶ c¸c sinh
vËt ®Òu hÊp thu CO
2
®Ó h« hÊp vµ l¹i th¶i CO
2
vµo khÝ quyÓn. Ngoµi ra, ho¹t ®éng ph©n huû
chÊt h÷u c¬ cña vi sinh vËt, khÝ th¶i trong c«ng nghiÖp, c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, ho¹t ®éng
cña nói löa...còng th¶i ra mét lîng CO
2
®¸ng kÓ vµo m«i trêng. Ngîc l¹i, thÕ giíi thùc vËt
do ho¹t ®éng quang hîp hÊp thu CO
2
vµ nh¶ O
2
ra khÝ quyÓn. Sù trao ®æi khÝ O
2
vµ CO
2
ngîc
chiÒu nhau gi÷a hai qu¸ tr×nh ®ã ®· ®¶m b¶o mét sù c©n b»ng kh¸ æn ®Þnh vÒ nång ®é cña hai
chÊt khÝ nµy trong khÝ quyÓn: nång ®é O
2
æn ®Þnh ë møc kho¶ng 21% vµ CO
2
kho¶ng 0,03%.
NÕu kh«ng cã quang hîp, hµm lîng CO
2
sÏ t¨ng lªn, O
2
gi¶m g©y nguy hiÓm cho sù sèng cña
sinh giíi. MÆt kh¸c, lîng CO
2
trªn tr¸i ®Êt t¨ng lªn ®ét ngét sÏ lµm nhiÖt ®é toµn cÇu t¨ng
lªn, lµm tan b¨ng ë c¸c cùc cña tr¸i ®Êt vµ níc biÓn d©ng cao, g©y lò lôt trªn toµn cÇu.
ChÝnh v× vËy quang hîp cña c©y xanh cã vai trß vò trô lín lao
- §èi víi con ngêi quang hîp cßn cã vai trß v« cïng to lín. Cã thÓ nãi s¶n phÈm quang
hîp cã mÆt ë mäi n¬i trong cuéc sèng con ngêi:
+ Cung cÊp l¬ng thùc, thùc phÈm cho con ngêi. 80% nhu cÇu dinh dìng cña
con ngêi cã nguån gèc tõ thùc vËt
¸nh s¸ng
Chloro
p
h
y
lle
Sự quang hơp của thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự quang hơp của thực vật - Người đăng: AnhTuan Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Sự quang hơp của thực vật 9 10 637