Ktl-icon-tai-lieu

Sự sinh trưởng và phat triển của côn trùng

Được đăng lên bởi nguyenkieulinh84tq
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
Nội dung: “Đặc điểm chính về sự sinh trưởng và phát triển của côn trùng”

Đặt vấn đề:
Trong tự nhiên, chính nơi ta sống đang chứa đựng vô vàn điều tuyệt vời.
Nơi mà con người được sinh ra và lớn lên theo sự sinh trưởng liên tục và phát
triển để sinh ra thế hệ tiếp theo giống như mình. Thế nhưng không phải bất ky
sinh vật nào cũng sinh trưởng giống ta. Đôi khi ở một số loài côn trùng phát
triển qua nhiều lần lột xác liêp tiếp. Mỗi lần lột xác là một lần chúng thêm
giống con trưởng thành, nhưng không có những bước biến đổi đột ngột. Ngược
lại, có nhiều loại côn trùng khác trải qua những giai đoạn kế tiếp nhau có cấu
tạo hoàn toàn toàn khác nhau để trở thành cơ thể hoàn chỉnh. Sâu bọ là lớp có
số loài đông nhất trong giới động vật, lại sinh sản nhanh, cho số lượng cá thể
lớn trong thời gian ngắn. Chúng phân bố rộng ở hầu khắp mọi vùng, trong mọi
sinh cảnh trên lục địa, tham gia tích cực vào quá trình sinh học trong các hệ
sinh thái. Do đó trong thiên nhiên cũng như đối với con người, sâu bọ giữ vai
trò cực ky quan trọng, là thành viên không thể thiếu trong các hệ sinh thái ở
cạn. Bên cạnh những lợi ích to lớn, tổn thất do sâu bọ gây nên trực tiếp hoặc
gián tiếp cho con người cũng rất đáng kể. Nhiều loại sâu bọ là vật truyền bệnh
nguy hiểm cho con người như ruồi nhặng truyền bệnh dịch tả, thương hàn, muỗi
sốt rét truyền bệnh sốt rét. Do vậy trong buổi sinh hoạt chuyên môn hôm nay tôi
chọn chuyên đề“Đặc điểm chính về sự sinh trưởng và phát triển của côn
trùng”. Để cùng các đồng chí trao đổi, thảo luận, góp ý làm cho chuyên đề của
tôi được hoàn thiện hơn.
1. Các khái niệm cơ bản:
Động vật chân đốt thuộc nhóm động vật không có xương sống, có số
lượng loài rất lớn, có khoảng trên 1.000.000 loài. Chúng sống ở đất, nước hoặc
bay nhảy tự do trong không gian ở khắp nơi trên thế giới, sống tự do hoặc ký
sinh.
1

Côn trùng học là một môn khoa học nghiên cứu về côn trùng. Lúc đầu
khi nghiên cứu về côn trùng, người ta nghiên cứu tất cả các loài động vật thuộc
ngành chân đốt (Arthropoda), nhưng đến giữa thế kỷ 19 côn trùng học chỉ còn
nghiên cứu một lớp trong 9 lớp của ngành chân đốt đó là lớp côn trùng
(Insecta). Côn trùng nở từ trứng, trải qua nhiều lần lột xác trước khi đạt tới
trưởng thàn...



 !
"# #$%&%'#(%)*+
,,--*'#".!-#/*012/3
45#(!6/("%7*+
,8%9%:+%*-*!;<%9%:+%"%9="
#(#/>?1#&1-@!#$
%A>%A7/+08?A/--*>2
A/+,(,B!CD1E%%&*>
%2&4%A0%#$+,
%& F!G=*D1(9/F*"E7"E
0%)H"8+.E+
+!I>5#&# D1E?
J/38E%/,-++(
A!KA?%$%&@2D1ED-*L
+-*# 52+/,!%AD1E%41
,"# #ML1H0#"<
N1N!I41@A""
E
!6,7+M@0%4>*O%"P
#$!
 !"#$
64D>"4/>:#>
%#$%2%&>/0Q!RRR!RRR%!G=(2#&L
10/(/F*-&L/O
!
Q
Sự sinh trưởng và phat triển của côn trùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự sinh trưởng và phat triển của côn trùng - Người đăng: nguyenkieulinh84tq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sự sinh trưởng và phat triển của côn trùng 9 10 789