Ktl-icon-tai-lieu

Sức Bền vật liệu - chương 4 Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang

Được đăng lên bởi bu-bo
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 17552 lần   |   Lượt tải: 19 lần
ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC
CỦA MẶT CẮT NGANG
Mômen tĩnh của mặt cắt ngang đối với một
trục
Mômen quán tính của mặt cắt ngang
Mômen quán tính của một số hình phẳng
đơn giản
Công thức chuyển trục song song của
mômen quán tính
Công thức xoay trục của mômen quán tính
Chương 4










1

Mômen tĩnh của mặt cắt ngang
đối với một trục
y

dF
C

y
yC

O

S X = ydF
∫


F

S y = ∫ xdF


F

x

xC

x
2

Mômen tĩnh của mặt cắt ngang đối
với một trục
Sx, Sy mômen tĩnh của diện tích mặt cắt ngang
đối với trục x, y có thứ nguyên Sx, Sy là (chiều
dài)3
Do x, y có thể âm hoặc dương nên S , S có
x
y
thể âm hoặc dương.
S =0, S =0 thì trục x, y là trục trung tâm và đi
X
y
qua trọng tâm mặt cắt. Ví dụ SX=0 thì trục x đi
qua trọng tâm mặt cắt.
Giao điểm của 2 trục trung tâm là trọng
tâm của mặt cắt
3

Trọng tâm mặt cắt

Sy

x C =
F

y = Sx
 C F
4

Mômen quán tính của mặt cắt ngang


Mômen quán tính của hình phẳng đối với
một trục

J X = y 2 dF
∫

F

2
J y = ∫ x dF

F

JX, Jy là mômen quán
tính của mặt cắt
ngang đối với trục x,
y, có thứ nguyên là
(chiều dài)4
5

Mômen quán tính của mặt cắt ngang


Mômen quán tính độc cực (mômen quán
tính đối với một điểm)
y

J P = ∫ ρ dF
2

F
dF

y

F

p

ρ là khoảng cách từ
A(x,y) đến gốc tọa độ,
với ρ2 = x2 +y2

O

x

J p = ∫ ( x + y ) dF = J x + J y
2

x

2

F

6

Mômen quán tính của mặt cắt ngang


Mômen quán tính ly tâm

J xy = ∫ xydF
F

7

Mômen quán tính của mặt cắt ngang






Khi mômen quán tính ly tâm đối với hệ trục
nào đó bằng không thì hệ trục đó được gọi là
hệ trục quán tính chính. Nếu hệ trục quán
tính chính qua trọng tâm mặt cắt thì được gọi
là hệ trục quán tính trung tâm.
Tại bất kỳ điểm nào trên mặt phẳng của mặt
cắt ta cũng có thể xác định được một hệ trục
quán tính chính.
Nếu mặt cắt có một trục đối xứng thì bất kỳ
trục nào vuông góc với trục đối xứng đó cũng
lập với nó thành một hệ trục quán tính chính.
8

Mômen quán tính của một số hình
phẳng đơn giản


Mặt cắt hình chữ nhật

3

bh
Jx =
12

3

hb
Jy =
12
9

Mômen quán tính của một số hình
phẳng đơn giản


Mặt cắt hình tam giác

3

bh
Jx =
12

10

Mômen quán tính của một số hình
phẳng đơn giản


Mặt cắt hình tròn

πR
Jx = Jy =
2

4

πD
4
JP =
≈ 0,1D
32
4
πD
4
Jx = Jy =
≈ 0,05D
64
4

11

Mômen quán tính của một số hình
phẳng đơn giản


Mặt cắt ngang hình vành khăn

πD πd
πD
(
JP =
−
=
1 − η 4 ) ≈ 0,1D 4 (1 − η 4 )
32
32
32
4

4

4

J P πD
Jx = Jy =
=
1 − η 4 ≈ 0,05D 4 1 − η 4
2
64
4

(
...
1
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC
CỦA MẶT CẮT NGANG
Mômen tĩnh của mặt cắt ngang đối với một
trục
Mômen quán tính của mặt cắt ngang
Mômen quán tính của một số hình phẳng
đơn giản
Công thức chuyển trục song song của
mômen quán tính
Công thức xoay trục của mômen quán tính
Sức Bền vật liệu - chương 4 Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sức Bền vật liệu - chương 4 Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang - Người đăng: bu-bo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Sức Bền vật liệu - chương 4 Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang 9 10 556