Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến Ngọc
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Created by HUYNH CHI HAO Edited by 

60 ÑEÀ OÂN THI ÑAÏI HOÏC 2007-2008
Huynh Chi Hao

ÑEÀ SOÁ 1

Caâu I.
1. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng (Δ) : 3x − 5 y − 4 = 0 vaø tieáp xuùc vôùi ñoà
thò haøm soá: y = x 3 − 3 x 2 + 2
2. Tìm GTLN vaø GTNN cuûa haøm soá: y = x + 12 − 3 x 2
Caâu II.
1. Giaûi phöông trình:

2 sin 2 x + 3 2 sin x − sin 2 x + 1
= −1
2 sin x cos x + 1

2. Giaûi phöông trình:

3 − x + x − 1 − 4 4 x − x 2 − 3 = −2

3. Giaûi baát phöông trình:
− x 2 + 6x − 5 + 2x − 8 > 0
Caâu III.
1. Cho tam giaùc ABC coù A(-1;3) ;ñöôøng cao BH coù phöông trình : x - y = 0; ñöôøng phaân giaùc trong CK
coù phöông trình : x+3y+2=0. Laäp phöông trình caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC.
2. Vieát phöông trình cuûa ñöôøng thaúng qua ñieåm M(0;1;1) vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng
⎧x + y − z + 2 = 0
x −1 y + 2 z
(d1 ) :
=
= vaø caét ñöôøng thaúng (d 2 ) : ⎨
3
1
1
⎩x + 1 = 0

3. Cho laêng truï ñöùng ABC.A'B'C' coù ñaùy ABC laø tam giaùc caân vôùi AB = AC = a vaø goùc BAC = 1200,
caïnh beân BB'= a. Goïi I laø trung ñieåm cuûa CC'. Tính cosin cuûa goùc giöõa hai maët phaúng (ABC) vaø
(AB'I).
Caâu IV.
π

1. Tính tích phaân :

2

sin 2 x
dx
4
x
1
+
cos
0

I=∫

⎛
1 ⎞⎟
2. Tìm heä soá cuûa soá haïng chöùa x trong khai trieån ⎜⎜ x 5 +
⎟
3
x2 ⎠
⎝
Caâu V.
43

x + 7 − 5 − x2
1.Tìm giôùi haïn cuûa haøm soá: lim
x →1
x −1
3

⎡ π⎤
2.Tìm m ñeå cos 2 2 x − 8 sin x cos x − 4m + 3 ≥ 0 vôùi moïi x ∈ ⎢0; ⎥
⎣ 4⎦

21

Keát quaû ñeà 1
Caâu I
1. y = −

5
29
5
61
x+ ;y =− x+
3
27
3
27

2. Maxy = 4; min y = −2

Caâu II
1. x =

5π
+ k 2π
4

2. x = 2
3. 3 < x ≤ 5

Caâu III
1. (AC): x+y-2=0
(BC): x-7y-18=0
(AB): 3x-y+6=0

x y −1 z −1
=
=
1
−2
−1
30
3. cos ϕ =
10

2.

Caâu IV
1. I =
2. 1330

π
4

Caâu V
1.

7
12

2. m ≤ −

1
4

ÑEÀ SOÁ 2
Caâu I.
1. Xaùc ñònh m ñeå haøm soá y = x 4 − 2mx 2 + 2m + m 4 coù cöïc ñaïi, cöïc tieåu laäp thaønh moät tam giaùc ñeàu
sin x + 1
2. Tìm GTLN vaø GTNN cuûa haøm soá : y =
2
sin x + sin x + 1
Caâu II.
1
2 cos x
= 2 2 sin x +
1. Giaûi phöông trình:
cos x(sin x − cos x)
sin x − cos x
2. Giaûi phöông trình:
2 log 3 ( x − 2) + log 3 ( x − 4) 2 = 0
− 3x 2 + x + 4 + 2
<2
x

3. Giaûi baát phöông trình:

Caâu III.
1. Trong mp(Oxy) cho parabol (P) : y 2 = 2 x vaø hai ñieåm A(2;-2) ; B(8;4). Goïi M laø ñieåm thuoäc cung
nhoû AB cuûa (P) . Xaùc ñònh M sao cho tam giaùc AMB coù dieän tích lôùn nhaát.
2. Cho hai ñöôøng thaúng (d1) vaø (d2) coù phöông trình laø:
⎧ x − 8 z + 23 = 0
⎧x − 2z − 3 = 0
vaø (d 2 ) : ⎨
(d1 ) : ⎨
⎩y + ...
60
ÑEÀ OÂN THI ÑAÏI HOÏC 2007-2008
ÑEÀ SOÁ 1
Caâu I.
1. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng
0453:)( =Δ yx
vaø tieáp xuùc vôùi ñoà
thò haøm soá: 23
23
+= xxy
2. Tìm GTLN vaø GTNN cuûa haøm soá:
2
312 xxy +=
Caâu II.
1. Giaûi phöông trình:
1
1cossin2
12sinsin23sin2
2
=
+
++
xx
xxx
2. Giaûi phöông trình:
234413
2
=+ xxxx
3. Giaûi baát phöông trình:
08256
2
>++ xxx
Caâu III.
1. Cho tam giaùc ABC coù A(-1;3) ;ñöôøng cao BH coù phöông trình : x - y = 0; ñöôøng phaân giaùc trong CK
coù phöông trình : x+3y+2=0. Laäp phöông trình caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC.
2. Vieát phöông trình cuûa ñöôøng thaúng qua ñieåm M(0;1;1) vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng
1
x1 y2 z
(d ):
311
−+
==
vaø caét ñöôøng thaúng
2
xyz20
(d ):
x10
+ −+=
+=
3. Cho laêng truï ñöùng ABC.A
'
B
'
C
'
coù ñaùy ABC laø tam giaùc caân vôùi AB = AC = a vaø goùc BAC = 120
0
,
caïnh beân BB
'
= a. Goïi I laø trung ñieåm cuûa CC
'
. Tính cosin cuûa goùc giöõa hai maët phaúng (ABC) vaø
(AB
'
I).
Caâu IV.
1. Tính tích phaân :
+
=
2
0
4
cos1
2sin
π
dx
x
x
I
2. Tìm heä soá cuûa soá haïng chöùa x
43
trong khai trieån
21
32
5
1
+
x
x
Caâu V.
1.Tìm giôùi haïn cuûa haøm soá:
1
57
lim
2
3
1
+
x
xx
x
2.Tìm m ñeå
034cossin82cos
2
+
mxxx
vôùi moïi
4
;0
π
x
Huynh Chi Hao
Created by HUYNH CHI HAO Edited by http://quyndc.blogspot.com
Tài liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu - Người đăng: Nguyễn Tiến Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Tài liệu 9 10 676