Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bồi dưỡng HSG khối 3

Được đăng lên bởi minhtuyen9
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tµi liÖu båi dìng häc sinh giái khèi 3
A. D¹ng 1: TÝnh nhanh (Rót thõa sè chung)
(y/c: TÝnh nhanh. TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. Ph©n tÝch thµnh tÝch 2 thõa sè. Ph©n
tÝch thµnh tÝch 2 thõa sè råi tÝnh kÕt qu¶. )
* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
* 24 x 5 + 24 x 4 + 24
* 217 x 45 + 50 x 217 + 207 x 5
* 456 x 36 + 456 x 61 + 4 x 456 + 456
* (16 x 6+ 16 x3 + 16)- (12 x 65 + 12 x 3 + 2 x12)
* (16 x 6+16 x3 + 16)-12 x 65 - 12 x 3 - 2 x12
* 213 x 37 + 213 x 39 +23 x 213 + 213
* 9 + 9 x 3 + 18: 2 x 6
* 2007 x 16 - 2007 x 14 - 2007 x 2 + 2007
* 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9
* (145 x 99 + 145) - (143 x 101 - 143)
* 2006 x (43 x 10 - 2 x 43 x 5) + 100
* 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8
* 44 x 5 + 18 x 10 + 20 x 5
* 3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 2 + 18
*2x5+5x7+9x3
* 15: 5 + 27: 5 + 8: 5
* 99: 5 - 26: 5 - 14: 5
B. D¹ng 2: TÝnh nhanh (Mét vÕ b»ng kh«ng)
* (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)
1

* (7 x 8 - 56): (.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
* (.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) x (42 - 6 x 7)
* (12 x 6 - 12 x 4 - 12 x 2) x (.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
* (a x 7 + a x 8 - a x 15): (1 + 2 + 3 +. . . . . . . . + 10)
*58 - 58 x (6 + 54 - 60)
* 32 +63 x a x (a x 1 - a: 1) + 32 x 8 + 32
* (1 + 2 + 3 + 4 +. . . . + 9) x (21 x 5 - 21 - 4 x21)
* (9 x 7 + 8 x 9 - 15 x 9): (1 + 3 + 5 + 7 +. . . . . . . . + 17 + 19)
* (2 + 4 + 6 + 8 +. . . + 20) x (56 x 3 - 72: 9 x 21)
C. D¹ng 3: TÝnh nhanh (ghÐp sè)
*5 x 20 x 4 x 2
* 94 + 87 + 81 - 71 - 77 - 84
D. D¹ng 4: TÝnh nhanh (Tæng d·y sè)
* 7 + 7 + 7 + 7 +. . . . . . . . . + 7- 777 (Cã 111 sè 7)
*2 - 4 + 6 - 8 + 10 - 12 + 14 - 16 + 18 - 20 + 22
*10 + 12 + 14 + 16 +. . . . . . . . . + 80
* 60 - 61 + 50 - 51 + 40 - 41 + 30 - 31 + 20 - 21 + 10 - 11 + 70
* 1999 - 2000 + 2999 - 3000 + 3999 - 4000 + 4999 - 5000 + 5999 – 1000
T×m X
* X x 5 + 122 + 236 = 633
* 320 + 3 x X = 620
* 357: X = 5 d 7
* X: 4 = 1234 d 3
* 120 - (X x 3) = 30 x 3
2

* 357: (X + 5) = 5 d 7
* 65: x = 21 d 2
* 64: X = 9 d 1
* (X + 3): 6 = 5 + 2
* X x 8 - 22 = 13 x 2
* 720: (X x 2 + X x 3) = 2 x 3
* X+ 13 + 6 x X = 62
* 7 x (X - 11) - 6 = 757
* X + (X + 5) x 3 = 75
* 4 < X x 2 < 10
* 36 > X x 4 >4 x 1
* X + 27 + 7 x X = 187
* X + 18 + 8 x X = 99
* (7 + X) x 4 + X = 108
* (X + 15): 3 = 3 x 8
* (X: 12) x 7 + 8 = 36
* X: 4 x 7 = 252
* (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x) + (5 + x) = 10 x 5
* (8 x 18 - 5 x 18 - 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24
gi¶i to¸n
Bài 1: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 250...
tµi liÖu båi dìng häc sinh giái khèi 3
A. D¹ng 1: TÝnh nhanh (Rót thõa sè chung)
(y/c: TÝnh nhanh. TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. Ph©n tÝch thµnh tÝch 2 thõa sè. Ph©n
tÝch thµnh tÝch 2 thõa sè råi tÝnh kÕt qu¶. )
* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
* 24 x 5 + 24 x 4 + 24
* 217 x 45 + 50 x 217 + 207 x 5
* 456 x 36 + 456 x 61 + 4 x 456 + 456
* (16 x 6+ 16 x3 + 16)- (12 x 65 + 12 x 3 + 2 x12)
* (16 x 6+16 x3 + 16)-12 x 65 - 12 x 3 - 2 x12
* 213 x 37 + 213 x 39 +23 x 213 + 213
* 9 + 9 x 3 + 18: 2 x 6
* 2007 x 16 - 2007 x 14 - 2007 x 2 + 2007
* 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9
* (145 x 99 + 145) - (143 x 101 - 143)
* 2006 x (43 x 10 - 2 x 43 x 5) + 100
* 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8
* 44 x 5 + 18 x 10 + 20 x 5
* 3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 2 + 18
* 2 x 5 + 5 x 7 + 9 x 3
* 15: 5 + 27: 5 + 8: 5
* 99: 5 - 26: 5 - 14: 5
B. D¹ng 2: TÝnh nhanh (Mét vÕ b»ng kh«ng)
* (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)
1
Tài liệu bồi dưỡng HSG khối 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bồi dưỡng HSG khối 3 - Người đăng: minhtuyen9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tài liệu bồi dưỡng HSG khối 3 9 10 236