Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 8

Được đăng lên bởi vps-utd
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Hồng Thành

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi
Các công thức thường gặp
I. Công thức
m
n
M
1.
n
2.

V
22,4

§¬n vÞ
mol
gam
gam

Khèi lîng dung dÞch

gam

Khèi lîng dung m«i

gam

Khèi lîng hçn hîp

gam

Khèi lîng chÊt A

gam

Khèi lîng chÊt B

gam

Khèi lîng mol
Khèi lîng mol chÊt tan A
Khèi lîng mol chÊt tan B
ThÓ tÝch
ThÓ tÝch dung dÞch

gam/mol
gam/mol
gam/mol
lÝt
lÝt

Vdd  ml 

ThÓ tÝch dung dÞch

mililÝt

V  dkkc 

ThÓ tÝch ë ®iÒu kiÖn
kh«ng chuÈn
Nång ®é phÇn tr¨m
Nång ®ä mol
Khèi lîng riªng
¸p suÊt
H»ng sè (22,4:273)
NhiÖt ®é (oC+273)
Thµnh phÇn % cña A
Thµnh phÇn % cña B
HiÖu suÊt ph¶n øng
Khèi lîng (sè mol\thÓ tÝch
) thùc tÕ
Khèi lîng (sè mol\thÓ tÝch
) lý thuyÕt
Khèi lîng mol trung
b×nh cña hçn hîp

lÝt

mct
mdd

mhh

mA
mB

4.

M
MA

5.

MB
V
Vdd

6.
Công thức

C%
CM

7.

D
P
R
T

8.
III. Công thức

%A
%B
H%
mtt  mtt \ Vtt 

9.

mlt  nlt \ Vlt 

10.

M hh

IV. Công thức
m n M
11.

12.

mct 

tính số mol :

Sè mol
Khèi lîng
Khèi lîng chÊt tan

m dm

3.

II.

KÝ hiÖu
n
m

Chó thÝch:
Tªn gäi

C % Vdd
100%

GV: Vương Quốc Linh

%
Mol/lÝt
gam/ml
atm
K
%
%
%
gam(mol\
lÝt)
gam(mol\
lÝt)
gam/mol
o

n C M Vdd

C % mdd
n
100% M
n

Vdd  ml  D C %
100% M

n

P V  dkkc 
R T

tính nồng độ C%

C% 

mct 100%
mdd

C% 

C M M
10 D

tính nồng độ mol :
n
C M  ct
Vdd
10 D C %
CM 
M

tính khối lượng :

Trường THCS Hồng Thành
V. Công thức tính khối lượng dung dịch :
mdd mct  mdm
13.

14.
15.

mdd 

mct 100%
C%

mdd Vdd  ml  D

VI. Công thức tính thể tích dung dịch :
n
Vdd 
CM
16.

17.
VII.

Vdd  ml  

m dd
D

Công thức tính thành phần % về khối lượng hay thể tích các chất
m
% A  A 100%
mhh
18.

%B 
19.
20.

mB
100%
m hh

hoặc

trong hỗn hợp:

% B 100%  % A

mhh m A  m B

VIII. Tư khối cỦA chất khí :
m 
M 
d  A  d  A 
mB 
MB 
21.
IX. Hiệu suất phản ứng :
m (n \ V )
H %  tt tt tt 100%
mlt  nlt \ Vlt 
22.
X. Tính khối lượng mol trung bình hỗn hợp chất khí
n M + n M + n M + ...
V M + V2 M2 + V3M3 + ...
M hh = 1 1 2 2 3 3
M hh = 1 1
n1 + n2 + n3 + ...
V1 + V2 + V3 + ...
23.
(hoặc)
)

GV: Vương Quốc Linh

Trường THCS Hồng Thành

I. Chuyên đề nhận biết chất.
Câu 1:
Từ các hỉa chất cú sẵn sau đõy: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO3 ; Ag . Hãy làm thế nào để cú thể thực hiện
được sự biến đổi sau: Cu --- > CuO --- > Cu
Nờu rị các bước làm và viết phương trình hỉa học - nếu cú

Câu 2
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ mất nhãn sau: CaO, P2O5, Al2O3
Câu 3:
Các chất nào sau đõy cú thể tác dụng ...
Trường THCS Hồng Thành
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi
Các công thức thường gặp
I. Công thức tính số mol :
1.
M
m
n
2.
4,22
V
n
3.
ddM
VCn
4.
M
mC
n
dd
%100
%
5.
M
CDmlV
n
dd
%100
%
6.
TR
dkkcVP
n
II. Công thức tính nồng độ C%
7.
dd
ct
m
m
C
%100
%
8.
D
MC
C
M
10
%
III. Công thức tính nồng độ mol :
9.
10.
M
CD
C
M
%10
IV. Công thức tính khối lượng :
11.
Mnm
12.
%100
%
dd
ct
VC
m
GV: Vương Quốc Linh
Chó thÝch:
KÝ hiÖu Tªn gäi §¬n vÞ
n
Sè mol mol
m
Khèi lîng gam
ct
m
Khèi lîng chÊt tan gam
dd
m
Khèi lîng dung dÞch gam
dm
m
Khèi lîng dung m«i gam
hh
m
Khèi lîng hçn hîp gam
A
m
Khèi lîng chÊt A gam
B
m
Khèi lîng chÊt B gam
M
Khèi lîng mol gam/mol
A
M
Khèi lîng mol chÊt tan A gam/mol
B
M
Khèi lîng mol chÊt tan B gam/mol
V
ThÓ tÝch lÝt
dd
V
ThÓ tÝch dung dÞch lÝt
mlV
dd
ThÓ tÝch dung dÞch mililÝt
dkkcV
ThÓ tÝch ë ®iÒu kiÖn
kh«ng chuÈn
lÝt
%C
Nång ®é phÇn tr¨m %
M
C
Nång ®ä mol Mol/lÝt
D
Khèi lîng riªng gam/ml
P
¸p suÊt atm
R
H»ng sè (22,4:273)
T
NhiÖt ®é (
o
C+273)
o
K
A%
Thµnh phÇn % cña A %
B%
Thµnh phÇn % cña B %
%H
HiÖu suÊt ph¶n øng %
tttttt
Vmm \
Khèi lîng (sè mol\thÓ tÝch
) thùc tÕ
gam(mol\
lÝt)
ltltlt
Vnm \
Khèi lîng (sè mol\thÓ tÝch
) lý thuyÕt
gam(mol\
lÝt)
hh
M
Khèi lîng mol trung
b×nh cña hçn hîp
gam/mol
Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 8 - Người đăng: vps-utd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 8 9 10 266