Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay lớp 6

Được đăng lên bởi vovankiet-pgdtuyhoa
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 947 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MAÙY TÍNH Vn - 570MS

GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY VINACAL THEO
CHÖÔNG TRÌNH SAÙCH GIAÙO KHOA THCS

LỚP 6

SOÁ TÖÏ NHIEÂN
1) Taäp hôïp caùc soá töï nhieân :

a) AÁn 1234
roài chæ roõ soá haøng ñôn vò , haøng
chuïc, haøng traêm , haøng nghìn
b) AÁn 1234567890
.
Coù thaáy daáu gì xuaát hieän theâm ôû doøng keát quaû ?
Traû lôøi :
Coù daáu caùch töøng nhoùm ba chöõ soá (daáu nghìn,
trieäu,tæ)
c) AÁn 3
100
Ta thaáy coù daáu chaám hay
phaåy ôû soá thaäp phaân
Chuù yù : AÁn
cho ñeán khi hieän chöõ Disp
aán tieáp 1
Neáu ta aán 1 (choïn Dot ) thì khi aán 3
100
keát
quaû laø 0.03 . Coøn keát quaû khi aán 1234567890
seõ laø
1,234,567,890 ( Daáu phaåy ( , ) duøng ñeå chia nhoùm ba
chöõ soá nghìn , trieäu , tæ ) . Neáu ta aán 2 (choïn Comma)
thì khi aán 3
100
Keát quaû laø 0,03
Coøn keát quaû khi aán 1234567890
seõ laø 1.234.567.890
( Daáu chaám (– ) duøng ñeå chia nhoùm ba chöõ soá nghìn ,
trieäu , tæ )
2) Pheùp coäng vaø pheùp nhaân :
Duøng maùy tính ñeå tính :
a) 2314 + 359
b) 2374 + 359
c) 2374 + 39
d) 2374 + 379

Giaûi
a) AÁn ñeå ghi leân maøn hình
2314
359
vaø aán
Keát quaû
2673
b) AÁn
ñeå ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc
chænh laïi thaønh 2374 + 359 vaø aán
Keát quaû
2733
c) AÁn
ñeå ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc vaø
duøng phím DEL chænh laïi thaønh
2374 39
vaø aán
Keát quaû
2413
d) AÁn
ñeå ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc vaø
duøng phím
INS chænh laïi thaønh
2374 379
vaø aán
Keát quaû
2753
Ghi chuù : Maùy chæ ñoïc ñöôïc moät soá coù 10 chö õ soá, neáu
ghi daøi hôn nöõa, maùy khoâng hieåu
Ví duï AÁn 1234567896789
1234567891234
vaø aán
Maùy hieän keát quaû sai laø 5000 vì maùy khoâng ñoïc
ñöôïc caùc chöõ soá thöù 11,12,13
Tính
345 + 45 + 7652 + 56
Giaûi
AÁn ñeå ghi leân maøn hình
345 + 45 + 7652 + 56 vaø aán
Keát quaû 8098
Tính
a) 269 ´ 38
b) 64 ´ 986
c) 76 ´ (456+87)
d) (79 + 562) ´ 94
e) (54 + 27) ´ (803 +27)
f) 34 + 38 ´ 76 + 548 ´ 7 +79
2

Giaûi
Cöù ghi y heät töøng bieåu thöùc treân vaøo maøn hình vaø aán
seõ ñöôïc keát quaû
Ghi chuù quan troïng
Maùy Vn - 500MS (vaø taát caû caùc loaïi maùy tính
khoa hoïc khaùc) laø maùy tính coù öu tieân neân caùch tính
khaùc haún caùch tính cuûa maùy ñôn giaûn ( loaïi chæ coù phím
+, - , ´ , ÷ , % ,
,...)
Ví duï
: Khi aán
1+2´3 =
thì maùy ñôn giaûn cho keát quaû laø 9 (maùy naøy tính
1 + 2 = 3 sau ñoù tính 3 ´ 3 = 9 nghóa laø aán ñeán ñaâu
maùy tính ngay ñeán ñaáy)
Trong khi aáy maùy khoa hoïc ( coù maùy Vn - 500 MS )
cho keát quaû laø 7
( maùy ñoïc caû bieåu thöùc roài aùp duïng thöù töï öu tieân caùc
pheùp tính ...
MAÙY TÍNH Vn - 570MS
GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY VINACAL THEO
CHÖÔNG TRÌNH SAÙCH GIAÙO KHOA THCS
LỚP 6
Tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay lớp 6 - Người đăng: vovankiet-pgdtuyhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay lớp 6 9 10 527