Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Hóa học

Được đăng lên bởi Thuthu Nguyễn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
a) Nguyên tắc sắp xếp:
- Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
- Các nguyên tố có cùng số lớp electron được xếp thành một hàng.
- Các nguyên tố có số electron hóa trị trong nguyên tử như nhau được xếp thành một cột.
b) Cấu tạo của bảng tuần hoàn
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là sự thể hiện nội dung của định luật tuần hoàn. Trong hơn 100 năm
tồn tại và phát triển, đã có khoảng nhiều kiểu bảng tuần hoàn khác nhau. Dạng được sử dụng trong sách giáo
khoa hóa học phổ thông hiện nay là bảng tuần hoàn dạng dài, có cấu tạo như sau:
Ô : Số thứ tự của ô bằng số hiệu nguyên tử và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân, bằng tổng số electron của
nguyên tử..
Chu kì :
Có 7 chu kì, số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron của nguyên tử gồm :
+ Chu kì nhỏ là các chu kì 1, 2, 3 chỉ gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p. Mỗi chu kì nhỏ gồm 8 nguyên
tố, trừ chu kì 1 chỉ có hai nguyên tố.
+ Chu kì lớn là các chu kì 4, 5, 6 ,7 gồm các nguyên tố s, p, d và f. Chu kì 4 và chu kì 5 mỗi chu kì có 18
nguyên tố. Chu kì 6 có 32 nguyên tố. Theo quy luật, chu kì 7 cũng phải có 32 nguyên tố, tuy nhiên chu kì 7
mới phát hiện được 24 nguyên tố hóa học. Lí do là các nguyên tố có hạt nhân càng nặng càng kém bền, chúng
có “đời sống” rất ngắn ngủi.
Nhóm: Có 8 nhóm, số thứ tự của nhóm bằng số electron hóa trị.
+ Nhóm A: Số thứ tự của nhóm bằng số electron hóa trị, nhóm A gồm các nguyên tố s và p. Nhóm A còn được gọi
là các nguyên tố thuộc phân nhóm chính.
+ Nhóm B: Số thứ tự của nhóm B bằng số electron hóa trị, nhóm B gồm các nguyên tố d và f. Nhóm B còn
được gọi là các nguyên tố thuộc phân nhóm phụ.
c) Những tính chất biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
- Bán kính nguyên tử:
+ Trong chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử giảm dần, vì số electron
ngoài cùng tăng dần trong khi số lớp electron không thay đổi.
+ Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử tăng dần, do số lớp
electron tăng dần.
- Năng lượng ion hoá:

+ Trong chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, năng lượng ion hóa của nguyên tử tăng dần, vì
số electron ngoài cùng tăng dần trong khi số lớp electron không thay đổi.
+ Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, năng lượng ion hóa của nguyên tử giảm dần
vì electron ở xa hạt nhân hơn, liên kết với hạt nhân yếu hơ...
Chương 2
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
a) Nguyên tắc sắp xếp:
- Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
- Các nguyên tố có cùng số lớp electron được xếp thành một hàng.
- Các nguyên tố có số electron hóa trị trong nguyên tử như nhau được xếp thành một cột.
b) Cấu tạo của bảng tuần hoàn
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học sự thể hiện nội dung của định luật tuần hoàn. Trong hơn 100 năm
tồn tại phát triển, đã khoảng nhiều kiểu bảng tuần hoàn khác nhau. Dạng được sử dụng trong sách giáo
khoa hóa học phổ thông hiện nay là bảng tuần hoàn dạng dài, có cấu tạo như sau:
Ô : Số thứ tự của ô bằng số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân, bằng tổng số electron của
nguyên tử..
Chu kì :
Có 7 chu kì, số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron của nguyên tử gồm :
+ Chu kì nhỏ là các chu 1, 2, 3 chỉ gồm các nguyên tố s các nguyên tố p. Mỗi chu kì nhỏ gồm 8 nguyên
tố, trừ chu kì 1 chỉ có hai nguyên tố.
+ Chu lớn các chu 4, 5, 6 ,7 gồm các nguyên tố s, p, d f. Chu 4 chu 5 mỗi chu 18
nguyên tố. Chu 6 32 nguyên tố. Theo quy luật, chu 7 cũng phải 32 nguyên tố, tuy nhiên chu 7
mới phát hiện được 24 nguyên tố hóa học. Lí do là các nguyên tố có hạt nhân càng nặng càng kém bền, chúng
có “đời sống” rất ngắn ngủi.
Nhóm: Có 8 nhóm, số thứ tự của nhóm bằng số electron hóa trị.
+ Nhóm A: S thtự ca nhóm bằng selectron a trị, nm A gm c nguyên tố s và p. Nhóm A còn được gi
là c ngun t thuộc phân nm chính.
+ Nhóm B: Số thứ tự của nhóm B bằng số electron hóa trị, nhóm B gồm các nguyên tố d f. Nhóm B còn
được gọi là các nguyên tố thuộc phân nhóm phụ.
c) Những tính chất biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
- Bán kính nguyên tử:
+ Trong chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử giảm dần, số electron
ngoài cùng tăng dần trong khi số lớp electron không thay đổi.
+ Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử tăng dần, do số lớp
electron tăng dần.
- Năng lượng ion hoá:
Tài liệu Hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Hóa học - Người đăng: Thuthu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tài liệu Hóa học 9 10 911