Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành giấy

Được đăng lên bởi dohung0001
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2931 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài liệu hướng dẫn
Sản xuất sạch hơn
Sản xuất Giấy và Bột giấy

Cơ quan biên soạn
Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường
Trường Đại học Bách khoa Hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong
công nghiệp
Chương trình hợp tác phát triển
Việt nam – Đan mạch về môi trường

BỘ CÔNG THƯƠNG

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành giấy và bột giấy

1

Mục lục
Mục lục.................................................................................................................. 1
Mở đầu.................................................................................................................. 4
1 Giới thiệu chung............................................................................................. 5
1.1
Ngành giấy và bột giấy của Việt nam ..................................................... 5
1.2
Mô tả quy trình sản xuất ......................................................................... 6
1.2.1
Chuẩn bị nguyên liệu thô................................................................. 9
1.2.2
Sản xuất bột .................................................................................... 9
1.2.3
Chuẩn bị phối liệu bột.................................................................... 12
1.2.4
Xeo giấy......................................................................................... 12
1.2.5
Khu vực phụ trợ............................................................................. 13
1.2.6
Thu hồi hóa chất............................................................................ 13
1.3
Hiện trạng chất thải............................................................................... 14
1.3.1
Nước thải....................................................................................... 14
1.3.2
Khí thải .......................................................................................... 16
1.3.3
Chất thải rắn .................................................................................. 16
2 Sản xuất sạch hơn – Nguyên tắc, nhu cầu và phương pháp luận .............. 17
2.1
Giới thiệu về Sản xuất sạch hơn (SXSH) ............................................. 17
2.2
Nhu cầu về SXSH................................................................................. 18
2.3
Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn .................................. 20
2.4
Các kỹ thuật SXSH ............................................................................... 24
3 Các cơ hội...
Tài liu hướng dn Sn xut sch hơn trong ngành giy và bt giy
1
Tài liu hướng dn
Sn xut sch hơn
Sn xut Giy và Bt giy
Cơ quan biên son
Trung tâm Sn xut sch Vit nam
Vin Khoa hc và Công ngh Môi trường
Trường Đại hc Bách khoa Hà ni
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
Hp phn Sn xut sch hơn trong
công nghip
Chương trình hp tác phát trin
Vit nam – Đan mch v môi trường
B CÔNG THƯƠNG
Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành giấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành giấy - Người đăng: dohung0001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành giấy 9 10 491