Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi đại học

Được đăng lên bởi Physic Physic
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1937 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các chuyên đề luyện thi Đại học môn Hóa – Các phương pháp giải nhanh trong Hóa học
Phương pháp 1:
PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Cơ sở phương pháp
Trong nguyên tử, số hạt mang điện tích dương (proton) bằng số hạt mang điện tích âm (electron) nên trong
nguyên tử trung hòa về điện tích. Phân tử được tạo thành từ các nguyên tử nên cũng trung hòa về điện tích.
1.1.

 Trong dung dịch:

 mol()   mol()

Giả sử trong dung dịch gồm 4 ion: A  (a mol); B2 (b mol); D  (d mol); E 2 (e mol). Áp dụng định luật
bảo toàn điện tích ta có:
a + 2b = d + 2e
Chú ý: 1. Khối lượng muối trong dung dịch bằng tổng khối lượng các cation và anion tạo muối có
trong dung dịch.
2. Phương pháp bảo toàn điện tích thường dùng kèm với bảo toàn khối lượng, phương trình ion thu
gọn (Xem thêm phương pháp 2 và phương pháp 6) và phương pháp bảo toàn electron.
1.2. Các dạng toán thường gặp
Ví dụ 1: Cho dung dịch A chứa: 0,03 mol Ca2+; 0,13 mol Mg2+; 0,2mol Cl và x mol SO24 . Giá trị của x là:
A. x = 0,04 mol

B. x = 0,12 mol

C. x = 0,06 mol

D. x = 0,32 mol

Giải:
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:
0,03.2 + 0,13.2 = 0,2. 1 + 2.x
 x = 0,06
 Phương án C
Ví dụ 2: Dung dịch A gồm 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-. Thêm từ từ dung dịch K2CO3
0,1M vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích dung dịch K2CO3 cho vào?
A. 1,5 lít
B. 3 lít
C. 2 lít
D. 2,5 lít
Giải:
Khi thêm K2CO3 vào dung dịch A, cả 3 Cation đều bị kết tủa theo phương trình có dạng:

X 2 + CO32  XCO3  (1)
Gọi a là số mol X 2 . Trong dung dịch lúc này bao gồm: a mol X 2 , 0,1 mol Cl , 0,2 mol NO3 .
Áp dụng bảo toàn điện tích ta có: 2a = 0,1.1 + 0,2.1
 a = 0,15
Theo phương trình (1): n X2  n CO2  n K2CO3 = 0,15
3

 VK2CO3 

0,15
 1,5 lít
0,1

 Phương án A
Ví dụ 3: Có 500 ml dung dịch chứa Na+, NH4+, CO32, SO42. Tiến hành các thí nghiệm: Lấy 100 ml dung dịch
X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Nếu cho 100 ml dung dịch X tác dụng với BaCl2
dư thì thu được 43 gam kết tủa. Còn nếu cho 100 ml dung dịch X tác dụng với NaOH dư thì thu được 4,48 lít
khí (đktc). Tổng khối lượng muối có trong 500 ml dung dịch X là.
A. 100,1 gam
B. 96,8 gam
C. 86,2 gam
D. 119,0 gam
Hướng dẫn:

n CO2  0,1 ; n NH3  0, 2
P1: Chỉ có CO32 phản ứng theo (1)  n CO2  0,1
3

Phương pháp 1: Phương pháp bảo toàn điện tích

1

Gv: Nguyễn văn Nghĩa

097 218 0088

P2: Cả CO32 và SO24 phản ứng theo (2) và (3). Dựa vào số mol CO32 từ phần 1  n SO2  0,1
4

P3: Chỉ có NH

...
Các chuyên đề luyện thi Đại học môn Hóa – Các phương pháp giải nhanh trong Hóa học
1
Phương pháp 1: Phương pháp bảo toàn điện tích
Phương pháp 1:
PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
1.1. Cơ sở phương pháp
Trong nguyên tử, số hạt mang điện tích ơng (proton) bằng số hạt mang điện tích âm (electron) nên trong
nguyên tử trung hòa v điện tích. Phân tử được tạo thành từ c nguyên tử n cũng trung hòa vđiện tích.
Trong dung dịch:
mol( ) mol( ) 

Giả sử trong dung dịch gồm 4 ion:
A
(a mol);
2
B
(b mol);
D
(d mol);
2
E
(e mol). Áp dụng định luật
bảo toàn điện tích ta có:
a + 2b = d + 2e
Chú ý: 1. Khối lượng muối trong dung dịch bằng tổng khối lượng các cation anion tạo muối
trong dung dịch.
2. Phương pháp bảo toàn điện tích thường dùng kèm với bảo toàn khối lượng, phương trình ion thu
gọn (Xem thêm phương pháp 2 và phương pháp 6) và phương pháp bảo toàn electron.
1.2. Các dạng toán thường gặp
Ví dụ 1: Cho dung dịch A chứa: 0,03 mol Ca
2+
; 0,13 mol Mg
2+
; 0,2mol Cl
và x mol
2
4
SO
. Giá trị của x là:
A. x = 0,04 mol B. x = 0,12 mol C. x = 0,06 mol D. x = 0,32 mol
Giải:
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:
0,03.2 + 0,13.2 = 0,2. 1 + 2.x
x = 0,06
Phương án C
dụ 2: Dung dịch A gồm 5 ion: Mg
2+
, Ba
2+
, Ca
2+
, 0,1 mol Cl
-
0,2 mol NO
3
-
. Thêm từ từ dung dịch K
2
CO
3
0,1M vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích dung dịch K
2
CO
3
cho vào?
A. 1,5 lít B. 3 lít C. 2 lít D. 2,5 lít
Giải:
Khi thêm K
2
CO
3
vào dung dịch A, cả 3 Cation đều bị kết tủa theo phương trình có dạng:
2
X
+
XCO
3
(1)
Gọi a là số mol
2
X
. Trong dung dịch lúc này bao gồm: a mol
2
X
, 0,1 mol
Cl
, 0,2 mol
3
NO
.
Áp dụng bảo toàn điện tích ta có: 2a = 0,1.1 + 0,2.1
a = 0,15
Theo phương trình (1):
22
23
3
K CO
X CO
n n n


= 0,15
23
K CO
0,15
V 1,5
0,1

lít
Phương án A
dụ 3: 500 ml dung dịch chứa Na
+
, NH
4
+
, CO
3
2
, SO
4
2
. Tiến hành các thí nghiệm: Lấy 100 ml dung dịch
X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít CO
2
(đktc). Nếu cho 100 ml dung dịch X tác dụng với BaCl
2
tthu được 43 gam kết tủa. Còn nếu cho 100 ml dung dịch X tác dụng với NaOH thì thu được 4,48 lít
khí (đktc). Tổng khối lượng muối có trong 500 ml dung dịch X là.
A. 100,1 gam B. 96,8 gam C. 86,2 gam D. 119,0 gam
Hướng dẫn:
2
CO
n 0,1
;
3
NH
n 0,2
P1: Chỉ có
2
3
CO
phản ứng theo (1)
2
3
CO
n 0,1
Tài liệu ôn thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi đại học - Người đăng: Physic Physic
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Tài liệu ôn thi đại học 9 10 601