Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi môn sinh học lớp 12

Được đăng lên bởi teo805
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1709 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Traàn Nhaät Quang

097 6457 093

Y!M : trnhquang_2007

Taøi lieäu oân thi Moân Sinh hoïc lôùp 12
Thuoäc daïng baøi taäp veà cô sôû vaät chaát vaø cô cheá cuûa di truyeàn:
Baøi 1 : Moät gen coù 60 voøng xoaén vaø coù chöùa 1450 lieân keát hyñroâ. Treân maïch thöù nhaát cuûa gen coù 15%
añeânin vaø 25% xitoâzin. Xaùc ñònh :
1. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen;
2. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen treân moãi maïch gen;
3. Soá lieân keát hoaù trò cuûa gen
GIAÛI :
1. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
- Toång soá nucleâoâtit cuûa gen :
20 x 60 = 1200 (nu)
- Gen coù 1450 lieân keát hyñroâ. Suy ra :
2A + 3G = 1450
2A + 2G = 1200
G = 250
- Vaäy, soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
G = X = 250 ( nu )
= 250/1200 x 100% = 20,8%
A = T = 1200/2 - 250 = 350 ( nu )
= 50% - 20,8% = 29,1%
2. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch cuûa gen :
Moãi maïch cuûa gen coù :
1200 : 2 = 600 ( nu )
A1 = T2 = 15% = 15% .600 = 90 (nu)
X1 = G2 = 25% = 25% = 25%.600 = 150 (nu)
T1 = A2 = 350 - 90 = 260 (nu)
= 260/600 x 100% = 43%
G1 = X2 = 250 -150 = 100 ( nu )
= 100/600 .100% = 17%
3. Soá lieân keát hoaù trò cuûa gen :
2N - 2 = 2 .1200 = 2398 lieân keát
Baøi 2 :
Moät gen chöùa 1498 lieân keát hoaù trò giöõa caùc nucleâoâtit. Gen tieán haønh nhaân ñoâi ba laàn vaø ñaõ söõ duïng cuûa
moâi tröôøng 3150 nucleâoâtit loaïi añeânin.
Xaùc ñònh :
1. Chieàu daøi vaø soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen
2. Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp, soá lieân keát hyñroâ bò phaù vôõ vaø soá lieân keát hoaù trò
ñöôïc hìn thaønh trong quaù trình nhaân ñoâi cuûa gen
GIAÛI :
1.Chieàu daøi, soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
Goïi N laø soá nucleâoâtit cuûa gen. Ta coù :
N - 2 = 1498 => N = 1500 ( nu)
-Chieàu daøi cuûa gen :
N/2 . 3.4 Antôron (AO ) = 1500/2 . 3,4 AO = 2050 AO
-Theo ñeà baøi ta suy ra :

.:<Music is Life>

Page 1Traàn Nhaät Quang

097 6457 093

Y!M : trnhquang_2007

(23 -1). A = 3150
- Vaäy soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
A = T = 3150 / ( 23 -1 ) = 450 (nu)
G = X = N/2 - A = 1500/2 -450 = 300 (nu)
2.Khi gen nhaân ñoâi ba laàn :
- Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp :
Amt = Tmt = 3150 ( nu )
Gmt = Xmt = ( 23 - 1 ) .300 = 2100 (nu)
- Soá lieân keát hyñroâ bò phaù vôõ :
- Soá lieân keá hyñroâ cuûa gen :
2A + 3G = 2.450 + 3.300 = 1800
- Soá lieân keá...
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
.:http://www.Quarotran.6x.to:.<Music is Life> Page 1 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Taøi lieäu oân thi Moân Sinh hoïc lôùp 12
Thuoäc daïng baøi taäp veà cô sôû vaät chaát vaø cô cheá cuûa di truyeàn:
Baøi 1 : Moät gen coù 60 voøng xoaén vaø coù chöùa 1450 lieân keát hyñroâ. Treân maïch thöù nhaát cuûa gen coù 15%
añeânin vaø 25% xitoâzin. Xaùc ñònh :
1. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen;
2. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen treân moãi maïch gen;
3. Soá lieân keát hoaù trò cuûa gen
GIAÛI :
1. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
- Toång soá nucleâoâtit cuûa gen :
20 x 60 = 1200 (nu)
- Gen coù 1450 lieân keát hyñroâ. Suy ra :
2A + 3G = 1450
2A + 2G = 1200
G = 250
- Vaäy, soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
G = X = 250 ( nu )
= 250/1200 x 100% = 20,8%
A = T = 1200/2 - 250 = 350 ( nu )
= 50% - 20,8% = 29,1%
2. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch cuûa gen :
Moãi maïch cuûa gen coù :
1200 : 2 = 600 ( nu )
A
1
= T
2
= 15% = 15% .600 = 90 (nu)
X
1
= G
2
= 25% = 25% = 25%.600 = 150 (nu)
T
1
= A
2
= 350 - 90 = 260 (nu)
= 260/600 x 100% = 43%
G
1
= X
2
= 250 -150 = 100 ( nu )
= 100/600 .100% = 17%
3. Soá lieân keát hoaù trò cuûa gen :
2N - 2 = 2 .1200 = 2398 lieân keát
Baøi 2 :
Moät gen chöùa 1498 lieân keát hoaù trò giöõa caùc nucleâoâtit. Gen tieán haønh nhaân ñoâi ba laàn vaø ñaõ söõ duïng cuûa
moâi tröôøng 3150 nucleâoâtit loaïi añeânin.
Xaùc ñònh :
1. Chieàu daøi vaø soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen
2. Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp, soá lieân keát hyñroâ bò phaù vôõ vaø soá lieân keát hoaù trò
ñöôïc hìn thaønh trong quaù trình nhaân ñoâi cuûa gen
GIAÛI :
1.Chieàu daøi, soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
Goïi N laø soá nucleâoâtit cuûa gen. Ta coù :
N - 2 = 1498 => N = 1500 ( nu)
-Chieàu daøi cuûa gen :
N/2 . 3.4 Antôron (A
O
) = 1500/2 . 3,4 A
O
= 2050 A
O
-Theo ñeà baøi ta suy ra :
tài liệu ôn thi môn sinh học lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn thi môn sinh học lớp 12 - Người đăng: teo805
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
tài liệu ôn thi môn sinh học lớp 12 9 10 220