Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu sinh học

Được đăng lên bởi phanbac38
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 1 lần
c ©u 1: Bµi tiÕt ®ãng vai trß quan träng nh
thÕ nµo víi c¬ thÓ cña chóng ta (Bµi tiÕt lµ g×
hoÆc tr×nh bµy kh¸i niÖm bµi tiÕt)? C¸c s¶n
phÈm th¶i chñ yÕu cña c¬ thÓ lµ g×? ViÖc bµi
tiÕt chóng do c¬ quan nµo ®¶m nhiÖm?
* Nhê cã bµi tiÕt mµ c¸c tÝnh chÊt cña m«i
trêng bªn trong c¬ thÓ (pH, nång ®é c¸c ion,
¸p suÊt thÈm thÊu, ...) lu«n æn ®Þnh, t¹o ®iÒu
kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng trao ®æi chÊt
diÔn ra b×nh thêng.(Bµi tiÕt lµ mét ho¹t ®éng
cña c¬ thÓ th¶i lo¹i c¸c chÊt cÆn b· vµ c¸c
chÊt ®éc h¹i kh¸c ®Ó duy tr× tÝnh æn ®Þnh cña
m«i trêng trong.)
* C¸c s¶n phÈm th¶i chñ yÕu cña c¬ thÓ lµ
må h«i, níc tiÓu vµ CO
2
. ViÖc th¶i chóng do
c¸c c¬ quan sau ®¶m nhiÖm:
- Da th¶i lo¹i må h«i.
- HÖ h« hÊp th¶i lo¹i CO
2
.
- HÖ bµi tiÕt níc tiÓu th¶i lo¹i níc tiÓu.
C©u 2: HÖ bµi tiÕt cã cÊu t¹o nh thÕ nµo?
(tr×nh bµy c¸c thµnh phÇn cña hÖ bµi tiÕt níc
tiÓu?)
- HÖ bµi tiÕt níc tiÓu gåm: thËn, èng dÉn níc
tiÓu, bãng ®¸i vµ èng ®¸i.
- ThËn lµ c¬ quan quan träng nhÊt cña hÖ bµi
tiÕt níc tiÓu, gåm 2 qu¶ thËn; Mçi qu¶ thËn
chøa kho¶ng 1 triÖu ®¬n vÞ chøc n¨ng ®Ó läc
m¸u vµ h×nh thµnh níc tiÓu.
- ThËn gåm cã phÇn vá, phÇn tuû víi c¸c ®¬n
vÞ chøc n¨ng cña thËn cïng víi èng gãp vµ bÓ
thËn.
- Mçi ®¬n vÞ chøc n¨ng cña thËn gåm cÇu thËn,
nang cÇu thËn vµ èng thËn.
Nång ®é c¸c chÊt hoµ tan Lo•ng h¬n
§Ëm ®Æc h¬n
C¸c chÊt cÆn b• vµ ®éc h¹i Ýt h¬n
NhiÒu h¬n
C¸c chÊt dinh dìng NhiÒu h¬n
GÇn nh kh«ng cßn.
C©u 3: Tr×nh bµy sù t¹o thµnh níc tiÓu ë
c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng cña thËn?
* Sù t¹o thµnh níc tiÓu gåm c¸c qu¸ tr×nh
sau:
- Qu¸ tr×nh läc m¸u diÔn ra ë cÇu thËn vµ
nang cÇu thËn t¹o ra níc tiÓu ®Çu.
- Qu¸ tr×nh hÊp thô l¹i c¸c chÊt dinh dìng,
níc vµ c¸c ion cÇn thiÕt nh: Na
+
,Cl
+
…diÔn
ra ë èng thËn.
- Qu¸ tr×nh bµi tiÕt tiÕp c¸c chÊt ®éc h¹i vµ
c¸c chÊt kh«ng cÇn thiÕt kh¸c ®Ó h×nh
thµnh níc tiÓu chÝnh thøc, duy tr× sù æn
®Þnh c¸c thµnh phÇn trong m¸u. Qu¸ tr×nh
nµy diÔn ra ë èng thËn.
C©u 4: Thµnh phÇn níc tiÓu ®Çu kh¸c víi
m¸u ë chç nµo? Níc tiÓu chÝnh thøc kh¸c
víi níc tiÓu ®Çu ë chç nµo? Thùc chÊt cña
qu¸ tr×nh t¹o thµnh níc tiÓu lµ g×?
* Sù kh¸c biÖt trong thµnh phÇn níc tiÓu ®Çu
vµ m¸u:
- Níc tiÓu ®Çu kh«ng cã c¸c tÕ bµo m¸u vµ
pr«tªin.
- M¸u cã c¸c tÕ bµo m¸u vµ pr«tªin.
* Sù kh¸c biÖt trong thµnh phÇn gi÷a níc tiÓu
®Çu vµ níc tiÓu chÝnh thøc lµ:
* Thùc chÊt cña qu¸ tr×nh t¹o thµnh níc tiÓu
lµ qu¸ tr×nh läc m¸u vµ th¶i bá c¸c chÊt cÆn
b·, c¸c chÊt ®éc h¹i, c¸c chÊt thõa khái c¬
thÓ ®Ó duy tr× tÝnh æn ®Þnh m«i trêng trong c¬
thÓ.
C©u 5: Sù th¶i níc tiÓu diÔn ra nh thÕ nµo?
- Sù t¹o thµnh níc tiÓu diÔn ra liªn tôc nhng
sù bµi tiÕt níc tiÓu ra khái c¬ thÓ l¹i gi¸n
®o¹n, cã sù kh¸c nhau ®ã lµ do: M¸u lu«n
tuÇn hoµn qua cÇu thËn nªn níc tiÓu h×nh
thµnh liªn tôc, nhng níc tiÓu chØ ®îc bµi tiÕt
ra ngoµi c¬ thÓ khi lîng níc tiÓu trong bãng
®¸i lªn ®Õn 200ml
- Níc tiÓu chÝnh thøc ®îc ®æ vµo bÓ thËn,
qua èng dÉn níc tiÓu xuèng tÝch tr÷ ë bãng
®¸i, råi ®îc th¶i ra ngoµi nhê ho¹t ®éng cña
c¬ vßng èng ®¸i, c¬ bãng ®¸i vµ c¬ bông.
C©u 6 * CÊu t¹o cña da: Da cã cÊu t¹o gåm 3
líp:
+ Líp biÓu b× cã tÇng sõng vµ tÇng tÕ bµo
sèng.
+ Líp b× cã c¸c bé phËn gióp da thùc hiÖn
chøc n¨ng c¶m gi¸c, bµi tiÕt ®iÒu hßa th©n
nhiÖt.
+ Trong cïng lµ líp mì díi da.
Chøc n¨ng cña da vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm gióp
da thùc hiÖn ®îc nh÷ng chøc n¨ng ®ã lµ:
- B¶o vÖ c¬ thÓ chèng c¸c yÕu tè g©y h¹i cña
m«i trêng do ®Æc ®iÓm cÊu t¹o tõ c¸c sîi m«
liªn kÕt, líp mì díi da vµ tuyÕn nhên.
- §iÒu hoµ th©n nhiÖt nhê sù co, d·n cña m¹ch
m¸u díi da, tuyÕn må h«i, c¬ co ch©n l«ng.
Líp mì díi da gãp phÇn chèng mÊt nhiÖt.
- NhËn biÕt c¸c kÝch thÝch cña m«i trêng nhê
c¸c c¬ quan thô c¶m.
- Tham gia ho¹t ®éng bµi tiÕt qua tuyÕn må
h«i.
- Da vµ c¸c s¶n phÈm cña da t¹o nªn vÎ ®Ñp
cho con ngêi.
C©u 7 : Tr×nh bµy cÊu t¹o vµ chøc n¨ng
cña n¬ron thÇn kinh?
* CÊu t¹o cña n¬ron thÇn kinh:
- Th©n chøa nh©n.
- C¸c sîi nh¸nh vµ sîi trôc, trong ®ã sîi
trôc cã bao miªlin bao ngoµi. C¸c bao
miªlin ®îc ng¨n c¸ch b»ng c¸c eo R¨ngviª.
- TËn cïng lµ c¸c cóc xinap.
* Chøc n¨ng: c¶m øng vµ dÉn truyÒn xung
thÇn kinh.
C©u 8: * C¸c bé phËn cña hÖ thÇn kinh vµ
thµnh phÇn cÊu t¹o cña chóng:
* Ph©n biÖt chøc n¨ng cña hÖ thÇn kinh
sinh dìng vµ hÖ thÇn kinh vËn ®éng:
- HÖ thÇn kinh vËn ®éng: ®iÒu khiÓn ho¹t
®éng cña hÖ c¬ x¬ng, lµ ho¹t ®éng cã ý
thøc.
- HÖ thÇn kinh sinh dìng ®iÒu hoµ ho¹t
®éng cña c¸c c¬ quan néi t¹ng, lµ ho¹t
®éng kh«ng cã ý thøc.
Nh vËy chøc n¨ng cña tuû sèng lµ:
- ChÊt x¸m lµ c¨n cø cña c¸c PXK§K.
- ChÊt tr¾ng lµ c¸c ®êng dÉn truyÒn nèi c¸c
c¨n cø trong tuû sèng víi nhau vµ víi n·o
bé.
C©u 10: Nªu cÊu t¹o ngoµi vµ cÊu t¹o trong
cña tuû sèng?
* CÊu t¹o ngoµi:
- Tuû sèng ®îc b¶o vÖ trong cét sèng, tõ ®èt
sèng cæ I ®Õn ®èt sèng th¾t lng II, dµi 50cm,
cã 2 phÇn ph×nh cæ vµ phÇn ph×nh th¾t lng.
- Tuû sèng ®îc bäc trong líp mµng tuû gßm
mµng cøng, mµng nhÖn vµ mµng nu«i.
* CÊu t¹o trong:
- Gåm chÊt x¸m ë gi÷a vµ bao quanh lµ chÊt
tr¾ng.
- ChÊt x¸m lµ c¸c c¨n cø cña c¸c ph¶n x¹
kh«ng ®iÒu kiÖn vµ chÊt tr¾ng lµ c¸c ®êng
dÉn truyÕn däc nèi c¸c c¨n cø trong tuû sèng
víi nhau vµ víi n·o bé.
C©u 11: Tr×nh bµy cÊu t¹o vµ chøc n¨ng
cña d©y thÇn kinh tuû? T¹i sao nãi d©y thÇn
kinh tuû lµ d©y pha?
* CÊu t¹o d©y thÇn kinh tñy :
Cã 31 ®«i d©y thÇn kinh tñy lµ c¸c d©y pha
gåm cã c¸c bã sîi thÇn kinh híng t©m( c¶m
gi¸c) vµ c¸c bã sîi thÇn kinh li t©m (vËn
®éng) ®îc nèi víi tñy qua c¸c rÔ sau vµ rÔ tr-
íc.
* Chøc n¨ng cña d©y thÇn kinh :
- RÔ tríc dÉn truyÒn xung thÇn kinh vËn
®éng tõ trung ¬ng tíi c¬ quan ®¸p øng.
- RÔ sau dÉn truyÒn xung thÇn kinh c¶m gi¸c
tõ c¬ quan thô c¶m vÒ trung ¬ng thÇn kinh.
* Nãi d©y thÇn kinh tuû lµ d©y pha v× : d©y
thÇn kinh tuû bao gåm c¸c bã sîi c¶m gi¸c
vµ bã sîi vËn ®éng ®îc liªn hÖ víi tuû sèng
qua rÔ sau vµ rÔ tríc. RÔ sau lµ rÔ c¶m gi¸c,
rÔ tríc lµ rÔ vËn ®éng.
C©u 14: Tr×nh bµy cÊu t¹o ngoµi vµ cÊu t¹o
trong cña ®¹i n·o? Nªu râ c¸c ®Æc ®iÓm cÊu
t¹o vµ chøc n¨ng cña ®¹i n·o ngêi, chøng tá
sù tiÕn ho¸ cña ngêi so víi c¸c ®éng vËt kh¸c
trong líp Thó?
*CÊu t¹o ngoµi cña ®¹i n·o:
- R·nh liªn b¸n cÇu chia ®¹i n·o lµm 2 nöa.
- R·nh s©u chia b¸n cÇu ®¹i n·o lµm 4 thuú lµ
thuú tr¸n, thuú chÈm, thuú ®Ønh vµ thuú th¸i d-
¬ng.
- Khe vµ r·nh t¹o thµnh khóc cuén n·o lµm
t¨ng diÖn tÝch bÒ mÆt n·o.
* CÊu t¹o trong cña ®¹i n·o gåm:
- ChÊt x¸m t¹o thµnh vá n·o lµ trung t©m cña
c¸c ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn.
- ChÊt tr¾ng n»m gi÷a vá n·o lµ nh÷ng ®êng
thÇn kinh nèi c¸c phÇn cña vá n·o víi nhau vµ
vá n·o víi c¸c phÇn díi cña hÖ thÇn kinh.
Trong chÊt tr¾ng cßn cã c¸c nh©n nÒn.
C©u 15 : Tr×nh bµy sù gièng vµ kh¸c nhau
vÒ mÆt cÊu tróc vµ chøc n¨ng gi÷a 2 ph©n
hÖ giao c¶m vµ ®èi giao c¶m? H·y tr×nh
bµy ph¶n x¹ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña tim vµ
hÖ m¹ch trong c¸c trêng hîp sau:
- Lóc huyÕt ¸p t¨ng cao?
- Lóc ho¹t ®éng lao ®éng nÆng?
* Sù gièng vµ kh¸c nhau vÒ mÆt cÊu tróc
vµ chøc n¨ng gi÷a 2 ph©n hÖ giao c¶m vµ
®èi giao c¶m:
- Gièng nhau: vÒ mÆt cÊu t¹o ®Òu gåm cã 2
bé phËn lµ:
+ Bé phËn trông ¬ng n»m trong n·o vµ
trong tuû sèng.
+ Bé phËn ngo¹i biªn lµ c¸c d©y thÇn kinh
vµ h¹ch thÇn kinh:
. H¹ch thÇn kinh lµ n¬i chuyÓn tiÕp n¬ron.
. N¬ron tríc h¹ch lµ sîi trôc cã bao miªlin.
. N¬ron sau h¹ch lµ sîi trôc kh«ng cã
baomiªlin.
C©u 16 : M« t¶ cÊu t¹o cña cÇu m¾t nãi
chung vµ mµng líi nãi riªng?
a. CÊu t¹o cña cÇu m¾t bao gåm :
- Mµng bäc gåm :
+ Mµng cøng : phÝa tríc lµ mµng gi¸c.
+ Mµng m¹ch : phÝa tríc lµ lßng ®en.
+ Mµng líi gåm:
. TÕ bµo nãn
. TÕ bµo que
- M«i trêng trong suèt:
+ Thuû dÞch
+ ThÓ thuû tinh
+ DÞch thuû tinh
b. CÊu t¹o cña mµng líi
* Mµng líi cã chøa c¸c tÕ bµo thô c¶m thÝnh
gi¸c bao gåm:
- TÕ bµo nãn: tiÕp nhËn kÝch thÝch ¸nh s¸ng
m¹nh vµ mµu s¾c.
- TÕ bµo que: tiÕp nhËn ¸nh s¸ng yÕu, gióp
nh×n râ vÒ ban ®ªm.
* §iÓm vµng lµ n¬i tËp trung tÕ bµo nãn.
* §Óm mï lµ n¬i kh«ng cã tÕ bµo thô c¶m thÞ
gi¸c.
Tài liệu sinh học - Trang 2
Tài liệu sinh học - Người đăng: phanbac38
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tài liệu sinh học 9 10 440