Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu về nhiệt phân rơm rạ

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồng Hải
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2465 lần   |   Lượt tải: 13 lần
HãA - CHÕ BIÕN DẦU KHÍ

Sử dụng rơm rạ Việt Nam để sản xuất dầu
sinh học (bio-oil)
PGS.TS. Đặng Tuyết Phương
Viện Hóa học
TS. Trần Thị Kim Hoa, PGS.TS. Vũ Anh Tuấn
Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Mở đầu
Vào những năm cuối của thế kỷ 20 và
đầu thế kỷ 21, đi đôi với sự phát triển mạnh
mẽ của kinh tế và xã hội, nhu cầu sử dụng
năng lượng càng tăng nhanh. Theo dự báo
của IEO (International Energy Organization)
từ năm 1999 đến 2020 nhu cầu tiêu thụ
năng lượng của thế giới sẽ tăng 60% [1].
Nguồn năng lượng có thể được chia làm ba
dạng: Năng lượng hoá thạch (dầu mỏ, than
đá và khí tự nhiên); năng lượng tái tạo
(renewable energy); và năng lượng hạt
nhân [2]. Hiện nay, trên thế giới, nguồn
cung cấp năng lượng chủ yếu vẫn là từ
nhiên liệu hoá thạch. Tuy nhiên, trữ lượng
của nguồn nhiên liệu này là có hạn và ngày
một giảm dần. Trong khi đó trong vòng một
thế kỷ qua, năng lượng tiêu thụ trên thế giới
tăng gấp khoảng 20 lần [3].
Hơn nữa, việc khai thác và sử dụng dầu
mỏ và than đá còn thải ra khí CO2, SO2 và
NOx gây hiệu ứng nhà kính, làm ô nhiễm
môi trường và môi sinh, làm thay đổi
nghiêm trọng đến khí hậu toàn cầu [2 - 4].
Từ đó đặt ra cho nhân loại một nhiệm vụ
cấp bách là phải tìm nguồn năng lượng mới
có khả năng thay thế năng lượng từ nhiên
liệu gốc khoáng, có thể tái tạo và thân thiện
với môi trường. Nhiều năm qua, các nhà
khoa học công nghệ trên thế giới đã có
nhiều công trình nghiên cứu và đề nghị
nguồn năng lượng mới có thể thay thế dầu
mỏ và đáp ứng được các yêu cầu đã nêu ở

44

dÇu khÝ - Sè 12/2010

trên. Đó là năng lượng tái tạo, năng lượng
này bao gồm: Biomass, năng lượng hydro,
địa nhiệt, sức gió và năng lượng mặt trời [2
- 5]. Trong đó, năng lượng được tạo ra từ
biomass, được gọi là năng lượng sinh học
chiếm 63% tổng số năng lượng tái tạo.
Nguồn năng lượng này cung cấp 14% nhu
cầu năng lượng của thế giới, còn ở các
nước đang phát triển, con số đó là 35% [2].
Biomass chủ yếu được tạo ra do sự
chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời
vào cây trồng (thực vật) bằng con đường
quang hợp. Nhiên liệu biomass bao gồm:
Gỗ, chất thải gỗ (mạt cưa, phoi bào), phân
động vật, nông sản và phế thải từ nông
nghiệp như rơm rạ, trấu, thân và lõi ngô
[2]. Ưu điểm của nhiên liệu sinh học so với
nguồn nhiêu liệu dầu mỏ truyền thống là
có hàm lượng lưu huỳnh và nitơ thấp,
không gây hiệu ứng nhà kính do có sự cân
bằng CO2.
Gần đây, năng lượng nguồn gốc sinh
học được tạo ra từ biomass đang thu hút
được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên
toàn thế giới, đặc biệt là các nước có...
dÇu khÝ - 12/2010
44
Mở đầu
Vào những năm cuối của thế kỷ 20
đầu thế kỷ 21, đi đôi với sự phát triển mạnh
mẽ của kinh tế và xã hội, nhu cầu sdụng
năng ợng càng tăng nhanh. Theo do
của IEO (International Energy Organization)
từ năm 1999 đến 2020 nhu cầu tiêu thụ
năng lượng của thế giới sẽ tăng 60% [1].
Nguồn năng lượng có thể được chia làm ba
dạng: ng lượng hoá thạch (dầu mỏ, than
đá khí tự nhiên); năng lượng tái tạo
(renewable energy); và ng lượng hạt
nhân [2]. Hiện nay, trên thế giới, nguồn
cung cấp năng lượng chủ yếu vẫn là từ
nhiên liệu hthạch. Tuy nhiên, trlượng
của nguồn nhiên liệu này là có hạn ngày
một giảm dần. Trong khi đó trong ng một
thế kỷ qua, năng lượng tiêu thụ trên thế giới
tăng gấp khoảng 20 lần [3].
Hơn nữa, việc khai thác và sử dụng dầu
mỏ than đá còn thải ra kCO
2
, SO
2
NO
x
gây hiệu ứng n kính, m ô nhiễm
i trường và i sinh, làm thay đổi
nghiêm trọng đến khí hậu toàn cầu [2 - 4].
Từ đó đặt ra cho nhân loại một nhiệm vụ
cấp bách là phải tìm nguồn năng lượng mới
khả năng thay thế ng lượng từ nhiên
liệu gốc khoáng, thể tái tạo thân thiện
với môi trường. Nhiều năm qua, các nhà
khoa học công nghệ trên thế giới đã có
nhiều công trình nghiên cứu đề ngh
nguồn năng lượng mới có thể thay thế dầu
mỏ đáp ứng được các yêu cầu đã nêu
trên. Đó năng lượng tái tạo, năng lượng
này bao gồm: Biomass, năng lượng hydro,
địa nhiệt, sức gió và năngợng mặt trời [2
- 5]. Trong đó, năng lượng được tạo ra từ
biomass, được gọi năng lượng sinh học
chiếm 63% tổng s năng ợng tái tạo.
Nguồn năng lượng này cung cấp 14% nhu
cầu năng lượng của thế giới, còn các
nước đang phát triển, con số đó 35% [2].
Biomass chủ yếu được to ra do s
chuyển hóa năng lượng ánh ng mt tri
o y trng (thực vật) bng con đường
quang hp. Nhiên liệu biomass bao gm:
Gỗ, chất thải g (mạt cưa, phoi bào), pn
động vật, nông sn và phế thải từ nông
nghiệp n rơm r, trấu, thân lõi n
[2]. Ưu đim của nhn liu sinh học so vi
ngun nhu liu du m truyền thng là
hàm ng u huỳnh và nitơ thấp,
không gây hiệung n kính do có sựn
bằng CO
2
.
Gần đây, năng lượng nguồn gốc sinh
học được tạo ra từ biomass đang thu hút
được squan tâm của nhiều quốc gia tn
toàn thế giới, đặc biệt các nước có nền
nông nghiệp phát triển. Trên thế giới, nhiên
liệu sinh học đang được nghiên cứu nhiều
ethanol sinh học (bioethanol) diesel
sinh học (biodiesel). Ethanol sinh học được
sản xuất bằng cách lên men các sản phẩm
nông nghiệp n mía, ngô, khoai, sắn
sau đó được pha trộn với xăng ng cho
HãA - CBIÕN
DẦU KHÍ
Sdng m rạ Việt Nam để sản xuất du
sinh hc (bio-oil)
PGS.TS. Đặng Tuyết Phương
Viện Hóa học
TS. Trần ThKim Hoa, PGS.TS. Vũ Anh Tuấn
Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam
tài liệu về nhiệt phân rơm rạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu về nhiệt phân rơm rạ - Người đăng: Nguyễn Hồng Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tài liệu về nhiệt phân rơm rạ 9 10 386