Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học đại cương

Được đăng lên bởi long-nguyen-dinh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2574 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TÂM LÝ HỌC ĐẠI
CƯƠNG

1

Mục lục
Phần I ............................................................................................................. 3
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC ....................................... 3
Chương 1........................................................................................................ 3
Tâm lý học là một khoa học........................................................................... 3
I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học........................................................... 3
Chương II:................................................................................................... 10
Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người ......................................... 10
I. Cơ sở tự nhiên của tâm lý người............................................................... 10
1. Não và tâm lý ........................................................................................... 10
1.1. Quan điểm tâm lý- vật lí song song....................................................... 10
Chương III:................................................................................................... 15
Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức ................................................... 15
I. Sự hình thành và phát triển tâm lý ............................................................ 15
1. Sự nảy sinh và hình thành tâm lý về phương diện loài người .................. 15
- Sự di chuyển chú ý..................................................................................... 17
Phần II:......................................................................................................... 17
CÁC QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC .............................................................. 17
Chương IV:................................................................................................... 17
Cảm giác và tri giác...................................................................................... 17
Chương V: .................................................................................................... 21
Tư duy và tưởng tượng................................................................................. 21
I. Tư duy....................................................................................................... 21
Chương IV:................................................................................................... 24
Trí nhớ..............................................
TÂM LÝ HC ĐẠI
CƯƠNG
1
Tâm lý học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học đại cương - Người đăng: long-nguyen-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tâm lý học đại cương 9 10 143