Ktl-icon-tai-lieu

TẦN SỐ HOÁN VỊ GEN

Được đăng lên bởi nguyentusgd
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3164 lần   |   Lượt tải: 5 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

CHUYÊN ĐỀ
TẦN SỐ HOÁN VỊ GEN
Nguyễn Từ, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

1

CHUYÊN ĐỀ TẦN SỐ HOÁN VỊ GEN
Nguyễn Từ, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị.
Tel: 0914.252.216, (053)562.190.
Email: nguyentusgd@gmail.com
I. KHÁI NIỆM TẦN SỐ HOÁN VỊ GEN (TSHVG - ký hiệu f ):
Tần số hoán vị gen biểu thị khoảng cách giửa 2 gen trên cùng một NST, nói lên khả năng bắt chéo
của NST trong giảm phân.
Số giao tử sinh ra do hoán vị gen
TSHVG (f) =
x 100%
Tống số giao tử được sinh ra
Số tế bào sinh dục đi vào giảm phân có xảy ra trao đổi chéo
TSHVG (f) =

x 100%
2 x Tống số tế bào sinh dục đi vào giảm phân
Tổng số cá thể sinh ra do hoán vị gen (tỉ lệ bé) trong phép lai phân tích.

TSHVG (f) =

x 100%
Tống số cá thể sinh ra trong phép lai phân tích.

II. CHỨNG MINH TẦN SỐ HOÁN VỊ CỦA 2 GEN NHỎ HƠN HOẶC BẰNG 50%
1. Xét trường hợp cá thể mang 2 cặp gen dị hợp tử cùng
- Giả sử ta có x tế bào sinh dục mang cặp gen

AB
ab

AB
đi vào giảm phân hình thành giao tử, trong đó
ab

có y tế bào sinh dục có xảy ra hiện tượng bắt chéo NST tại 1 điểm nằm ở đoạn giữa 2 gen AB. Số
tế bào sinh dục sơ khai còn lại đi vào giảm phân không xảy ra bắt chéo.
0≤y≤x
- Gọi k là hệ số sinh giao tử; k =1 nếu đó là tế bào sinh dục cái (tế bào sinh trứng), k = 4 nếu đó là
tế bào sinh dục đực (tế bào sinh tinh).
- Tổng số giao tử được sinh ra là : kx (1)
- Với 1 tế bào sinh dục sơ khai đi vào giảm phân có xảy ra bắt chéo sẽ cho 4 loại (kiểu) giao tử tần
số ngang nhau: AB = ab = Ab = aB =1/4 . Trong đó có 2 loại giao tử bình thường AB và ab
và 2 loại giao tử hoán vị Ab và aB .
- Với y tế bào có xảy ra trao đổi chéo sẽ cho ky giao tử với số lượng giao tử mỗi loại là:
ky
4
ky
ky
ky
- Tổng số giao tử sinh ra do hoán vị gen là:
+
=
4
4
2

AB = ab = Ab = aB =

(2)

- Tần số hoán vị gen được tính như sau:
Số giao tử sinh ra do hoán vị gen
f=

x 100% = (

k .y
y
)/ k.x=
(3)
2
2. x

Tống số giao tử được sinh ra
Từ (3) ta có công thức tính tần số hoán vị gen dự vào số tế bào sinh dục ssow khi đi vào giảm phân
và số tế bào có xẩy ra trao đổi chéo.
Số tế bào sinh dục đi vào giảm phân có xảy ra trao đổi chéo
2

TSHVG (f) =

x 100%
2 x Tống số tế bào sinh dục đi vào giảm phân

2. Xét trường hợp cá thể mang 2 cặp gen dị hợp tử chéo
- Giả sử ta có x tế bào sinh dục mang cặp gen dị hợp tử chéo

Ab
.
aB

Ab
đi vào giảm phân hình thành giao
aB

tử, trong đó y tế bào sinh dục có xảy ra hiện tượng bắt chéo NST tại 1 điểm nằm giữa 2 gen Ab và
aB. Số tế bào sinh dục sơ khai còn lại đi vào giảm phân không...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
CHUYÊN ĐỀ
TẦN SỐ HOÁN VỊ GEN
Nguyễn Từ, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị
1
TẦN SỐ HOÁN VỊ GEN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TẦN SỐ HOÁN VỊ GEN - Người đăng: nguyentusgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TẦN SỐ HOÁN VỊ GEN 9 10 802