Ktl-icon-tai-lieu

Tập hợp số

Được đăng lên bởi maihuynghi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2468 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.

tập hợp số các 10n = 9.(9n−1 + C1 9n−2 + ... + Cn−1) + 1 = 9.qn + 1 . hay
n n Vì vậy, với số tự nhiên a ta có thể viết: a = cn10n + cn−110n−1 + ...+ c1.10 +
c0 = cn(9.qn + 1) + cn−1(9.qn−1 + 1) + ...+ c1(9 + 1) + c0 a = 9(cnqn +
cn−1qn−1 + ...+ c1) + (cn + cn−1 + ...+ c1 + c0) hay = 9.q + (cn + cn−1 + ... + c1
+ c0) . Đẳng thức cuối cùng chứng tỏ rằng a chia hết cho 3 (hoặc 9) khi và chỉ khi cn
+ cn–1 +. . . + c1 + c0 chia hết cho 3 (hoặc 9). 2.4.2.4. Dấu hiệu chia hết cho 11
Định lí 4.5. Một số chia hết cho 11 khi và chỉ khi tổng các chữ số hàng chẵn trừ tổng
các chữ số hàng lẻ là một bội của 11. Chứng minh: Trước hết, ta nhận xét rằng một
luỹ thừa của 10 sẽ có dạng 11q + 1 hoặc 11q – 1. Thật vậy. 10n = (11 − 1)n = 11n −
C1 11n−1 + ... + (−1)n−1Cn−111 + (−1)n n n 10n = 11.(11n−1 − C1 11n−2 + ... +
(−1)n−1Cn−1) + (−1)n hay n n 10n = 11.q + (−1)n . Như vậy 10n = 11.q + 1 nếu n
chẵn và 10n = 11.q – 1 nếu n lẻ. Nhờ vậy, số tự nhiên a = cncn−1...c1c0 có thể viết
thành a = c0 + c1(11− 1) + c2(11q2 + 1) + ... + cn(11qn + (−1)n) q = (c0 + c2
+ ...) − (c1 + c3 + ...) + 11.q . hay Đẳng thức cuối cùng chứng tỏ a chia hết cho 11
khi và chỉ khi (c0 + c2 + ...) − (c1 + c3 + ... ) chia hết cho 11. Đpcm. Ví dụ 4.7: Số
9873215 chia hết cho 11 vì (5 + 2 + 7 + 9) – (1 + 3 + 8) = 23 – 12 = 11. 97

2.

tập hợp số các Hoạt động. Tìm hiểu hệ ghi số Nhiệm vụ Sinh viên đọc thông
tin cơ bản rồi thảo luận theo nhóm từ 3 đến 4 người để thực hiện các nhiệm vụ sau.
Sau đó giáo viên tổng kết từng nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1: Định nghĩa hệ ghi số cơ số g.
Xây dựng bốn ví dụ về biểu diễn một số tự nhiên trong hệ g – phân. Nhiệm vụ 2: Xây
dựng hai ví dụ về đổi hệ cơ số. Nhiệm vụ 3: Xây dựng hai ví dụ về thực hành mỗi
phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong hệ g – phân. Nhiệm vụ 4: Phát biểu và chứng
minh các dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 4, 25, 3, 9 và 11. Xây dựng 4 ví dụ về vận dụng
các dấu hiệu chia hết để giải toán ở Tiểu học. Đánh giá Hãy trả lời các câu hỏi sau
đây: 1. Định nghĩa sự biểu diễn một số tự nhiên trong hệ g – phân. 2. Trình bày cách
biểu diễn một số tự nhiên từ hệ thập phân sang hệ g – phân. 3. Trình bày cách tìm số
tự nhiên trong hệ thập phân khi cho biết sự biểu diễn của nó trong hệ g – phân. 4.
Trình bày các cách đổi một số tự nhiên từ hệ g – phân sang hệ h – phân. 5. Phát biểu
và chứng minh các định lí về dấu hiệu chia hết sau đây: a) Dấu hiệu chia hết cho 2 và
chia hết cho 5; b) Dấu hiệu chia hết cho 4 và chia hết cho 25; c) Dấu hiệu chia hết
cho 3 và chia hết cho 9; d) Dấ...
1. tập hợp số các 10n = 9.(9n−1 + C1 9n−2 + ... + Cn−1) + 1 = 9.qn + 1 . hay
n n Vì vậy, với số tự nhiên a ta có thể viết: a = cn10n + cn−110n−1 + ...+ c1.10 +
c0 = cn(9.qn + 1) + cn−1(9.qn−1 + 1) + ...+ c1(9 + 1) + c0 a = 9(cnqn +
cn−1qn−1 + ...+ c1) + (cn + cn−1 + ...+ c1 + c0) hay = 9.q + (cn + cn−1 + ... + c1
+ c0) . Đẳng thức cuối cùng chứng tỏ rằng a chia hết cho 3 (hoặc 9) khi và chỉ khi cn
+ cn–1 +. . . + c1 + c0 chia hết cho 3 (hoặc 9). 2.4.2.4. Dấu hiệu chia hết cho 11
Định lí 4.5. Một số chia hết cho 11 khi và chỉ khi tổng các chữ số hàng chẵn trừ tổng
các chữ số hàng lẻ là một bội của 11. Chứng minh: Trước hết, ta nhận xét rằng một
luỹ thừa của 10 sẽ có dạng 11q + 1 hoặc 11q – 1. Thật vậy. 10n = (11 − 1)n = 11n −
C1 11n−1 + ... + (−1)n−1Cn−111 + (−1)n n n 10n = 11.(11n−1 − C1 11n−2 + ... +
(−1)n−1Cn−1) + (−1)n hay n n 10n = 11.q + (−1)n . Như vậy 10n = 11.q + 1 nếu n
chẵn và 10n = 11.q – 1 nếu n lẻ. Nhờ vậy, số tự nhiên a = cncn−1...c1c0 có thể viết
thành a = c0 + c1(11− 1) + c2(11q2 + 1) + ... + cn(11qn + (−1)n) q = (c0 + c2
+ ...) − (c1 + c3 + ...) + 11.q . hay Đẳng thức cuối cùng chứng tỏ a chia hết cho 11
khi và chỉ khi (c0 + c2 + ...) − (c1 + c3 + ... ) chia hết cho 11. Đpcm. Ví dụ 4.7: Số
9873215 chia hết cho 11 vì (5 + 2 + 7 + 9) – (1 + 3 + 8) = 23 – 12 = 11. 97
2. tập hợp số các Hoạt động. Tìm hiểu hệ ghi số Nhiệm vụ Sinh viên đọc thông
tin cơ bản rồi thảo luận theo nhóm từ 3 đến 4 người để thực hiện các nhiệm vụ sau.
Sau đó giáo viên tổng kết từng nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1: Định nghĩa hệ ghi số cơ số g.
Xây dựng bốn ví dụ về biểu diễn một số tự nhiên trong hệ g – phân. Nhiệm vụ 2: Xây
dựng hai ví dụ về đổi hệ cơ số. Nhiệm vụ 3: Xây dựng hai ví dụ về thực hành mỗi
phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong hệ g – phân. Nhiệm vụ 4: Phát biểu và chứng
minh các dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 4, 25, 3, 9 và 11. Xây dựng 4 ví dụ về vận dụng
các dấu hiệu chia hết để giải toán ở Tiểu học. Đánh giá Hãy trả lời các câu hỏi sau
đây: 1. Định nghĩa sự biểu diễn một số tự nhiên trong hệ g – phân. 2. Trình bày cách
biểu diễn một số tự nhiên từ hệ thập phân sang hệ g – phân. 3. Trình bày cách tìm số
tự nhiên trong hệ thập phân khi cho biết sự biểu diễn của nó trong hệ g – phân. 4.
Trình bày các cách đổi một số tự nhiên từ hệ g – phân sang hệ h – phân. 5. Phát biểu
và chứng minh các định lí về dấu hiệu chia hết sau đây: a) Dấu hiệu chia hết cho 2 và
chia hết cho 5; b) Dấu hiệu chia hết cho 4 và chia hết cho 25; c) Dấu hiệu chia hết
cho 3 và chia hết cho 9; d) Dấu hiệu chia hết cho 11. Hãy giải các bài tập sau đây: 1.
Hãy biểu diễn số 1997 trong các hệ g – phân sau đây: a) Hệ nhị phân; 98
3. tập hợp số các b) Hệ ngũ phân; c) Hệ bát phân. 2. Hãy biểu diễn các số sau
đây trong hệ thập phân: a) 1010001 2 ; b) 42120 5 ; c) 31425 6 ; d) 31425 7 . 3. Lập
bảng cộng và bảng nhân trong các hệ ghi số sau: hệ ngũ phân, hệ bát phân, hệ thập
nhị phân (g = 12). 4. Trong hệ ghi số cơ số nào thì: a) Số 63 được viết là 77 g ; b) Số
32 được viết là 44 g ; c) Số 8 được viết là 1000 g ? 5. Xác định cơ số g để cách viết
sau đây là đúng: a) 13g + 23g = 41g ; b) 24 g + 32 g = 100 g ; c) 425g – 342 g =
63g . 6. a) Biểu diễn số a = 1430213 5 trong hệ bát phân (g = 8); b) Biểu diễn số b =
3656 7 trong hệ ngũ phân (g = 5). 7. Chứng minh rằng: a) Trong mọi hệ ghi số cơ số g
> 2, số 121g là một số chính phương (tức là bình phương của một số tự nhiên); b)
Trong mọi hệ ghi số cơ số g > 3, số 1331 g là lập phương của một số tự nhiên; c)
Trong hệ ghi số cơ số g > 6, số 14641 g là lũy thừa bốn của một số tự nhiên. 8. Chứng
minh rằng các số dạng 2n – 1 (n > 0) khi được viết trong hệ nhị phân thì chỉ gồm toàn
chữ số 1. 9. Chứng minh rằng trong hệ g – phân với 2 < g ≤ 10 thì hai số 2(g – 1) và
(g – 1)2 được viết bởi các chữ số như nhau nhưng theo thứ tự ngược nhau. 99
4. tập hợp số các 10. Với 10 chữ số của hệ thập phân, ta có thể ghi được bao
nhiêu số tự nhiên thỏa mãn một và chỉ một điều kiện trong các điều kiện sau: a) Số
có 5 chữ số và chia hết cho 2; b) Số có 5 chữ số và chia hết cho 5. 11. a) Tìm các dấu
Tập hợp số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập hợp số - Người đăng: maihuynghi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tập hợp số 9 10 676