Ktl-icon-tai-lieu

Tập hợp và các phép toán về tập hợp

Được đăng lên bởi hoangsuper26
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học TOÁN 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

03. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP – P1
Thầy Đặng Việt Hùng
DẠNG 1. XÁC ĐỊNH TẬP HỢP
Ví dụ 1: [ĐVH]. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

{

a) A = x ∈ R

{
c) C = { x ∈ Z

( 2 x − x )( 2 x
2

}

2

}

)

− 3x − 2 = 0

b) B = n ∈ N 3 < n 2 < 30

}

2 x 2 − 75 x − 77 .

(

a) Ta giải phương trình: 2 x − x 2

)(

Lời giải:
 2 x − x 2 = 0, (1)
2 x 2 − 3x − 2 = 0 ⇔  2
 2 x − 3 x − 2, ( 2 )

)

(1) cho ta x = 0 hoặc x = 2
1
(2) cho ta x = − hoặc x = 2.
2

1
Vậy A = 0; 2; −  .
2


b) Với 3 < n2 < 30 và n ∈ N * nên chọn n = 2; 3; 4; 5.
Vậy B = {2; 3; 4; 5}.
c) Phương trình: 2 x 2 − 75 x − 77 = 0 có hai nghiệm x = −1 và x =

77
. Chọn x ∈ Z là x = −1.
2

Vậy C = {−1}.
Ví dụ 2: [ĐVH]. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

{

}

a) A = x ∈ Z 2 x 3 − 3 x 2 − 5 x = 0

b) B = {x ∈ Z|x < |3|}
c) C = {x|x = 3k với k ∈ Z và −4 < x < 12}.

(

)

Lời giải:

a) 2 x − 3 x − 5 x = 0 ⇔ x 2 x − 3 x − 5 = 0
3

2

2

5
⇔ x = 0 hoặc x = −1 hoặc x = . Chọn x ∈ Z nên A = {0; −1}.
3
b) x < 3 ⇔ −3 < x < 3
Chọn x ∈ Z thì x = ±1; ± 2; 0 . Vậy B = {−2; −1;0;1;2}.

c) C = {−3;0;3;6;9} .
Ví dụ 3: [ĐVH]. Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:
a) Tập hợp các số chính phương.
b) Tập hợp các ước chung của 36 và 120.
c) Tập hợp các bội chung của 8 và 15.
Lời giải:
a) {0;1; 4; 9;16; 25...}
b) {±1; ± 2; ± 4; ± 6; ± 12}

c) {0; ± 120; ± 240; ± 360;...} .
Ví dụ 4: [ĐVH]. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng:
a) A = {2; 3; 5; 7}
b) B = {−3; − 2; − 1; 0;1; 2; 3}
c) C = {−5; 0; 5;10}
Lời giải:
a) A là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 10.
b) B là tập hợp các số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 3.
c) C là tập hợp các số nguyên n không nhỏ hơn −5, không lớn hơn 15 và chia hết cho 5.
Tham gia khóa TOÁN 10 tại  để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi TSĐH!

Khóa học TOÁN 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

Ví dụ 5: [ĐVH]. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nếu tính chất đặc trưng:
a) A = {1; 4; 7;10;...}

2 3 4 5 6 
c) C =  ; ; ; ;  .
 3 8 15 24 35 

b) B = {1; 2; 3; 4; 6; 9;12;18; 36}
Lời giải:

a) A = { x x = 3n + 1, n ∈ N }

 n

b) C =  2
n ∈ N , 2 ≤ n ≤ 6 .
 n −1

Ví dụ 6: [ĐVH]. Viết tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng:
a) A = {0; 3; 8;15; 24; 35}
b) B = {−4;1; 6;11;16}
c) C = {1; − 2; 7}
Lời giải:
a) Nhận xét rằng mỗi số thuộc tập A cộng thêm 1 đều là số chính phương. Ta có thể viết thêm

{

}

A = n 2 − 1 n ∈ N ,1 ≤ n ≤ 6

b) B =...
Khóa hc TOÁN 10 – Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia khóa TOÁN 10 ti www.Moon.vn để có s chun b tt nht cho kì thi TSĐH!
DNG 1. XÁC ĐỊNH TP HP
Ví d 1: [ĐVH].
Viết mi tp hp sau bng cách lit kê các phn t:
a)
(
)
(
)
{
}
2 2
2 2 3 2 0
A x R x x x x
= =
b)
{
}
2
3 30
B n N n= < <
c)
{
}
2
2 75 77
C x Z x x= .
Li gii:
a)
Ta gi
i ph
ươ
ng trình:
( )( )
(
)
( )
2
2 2
2
2 0, 1
2 2 3 2 0
2 3 2, 2
x x
x x x x
x x
=
=
(1) cho ta
x
= 0 ho
c
x
= 2
(2) cho ta
1
2
x
hoc x = 2.
Vy
1
0;2;
2
A
=
.
b) Vi 3 < n
2
< 30 và
*
n N
nên ch
n n = 2; 3; 4; 5.
V
y B =
{
2; 3; 4; 5
}
.
c)
Ph
ươ
ng trình:
2
2 75 77 0
x x
=
có hai nghi
m
1
x
=
77
2
x = . Ch
n x Zx = 1.
V
y C = {−1}.
Ví d 2:
[ĐVH].
Vi
ế
t m
i t
p h
p sau b
ng cách li
t kê các ph
n t
:
a)
{
}
3 2
2 3 5 0
A x Z x x x
= =
b)
B = {x
Z|x < |3|}
c)
C = {x|x = 3k v
i k Z4 < x < 12}.
Li gii:
a)
(
)
3 2 2
2 3 5 0 2 3 5 0
x x x x x x
= =
0
x
=
ho
c
1
x
=
ho
c
5
.
3
x
=
Ch
n x Z nên A = {0; 1}.
b)
3 3 3
x x
< ⇔ − < <
Ch
n x Z thì
1; 2; 0
x
= ± ±
. V
y
{
}
2; 1;0;1;2 .
B =
c)
{
}
3;0;3;6;9 .
C =
Ví d 3:
[ĐVH].
Li
t kê các ph
n t
c
a m
i t
p h
p sau:
a)
T
p h
p các s
chính ph
ươ
ng.
b)
T
p h
p các
ướ
c chung c
a 36 và 120.
c)
T
p h
p các b
i chung c
a 8 và 15.
Li gii:
a)
{
}
0;1; 4; 9;16; 25...
b)
{
}
1; 2; 4; 6; 12
± ± ± ± ±
c)
{
}
0; 120; 240; 360;...
± ± ± .
Ví d 4:
[ĐVH].
Vi
ế
t m
i t
p h
p sau b
ng cách nêu tính ch
t
đặ
c tr
ư
ng:
a)
{
}
2; 3; 5; 7
A =
b)
{
}
3; 2; 1; 0;1; 2; 3
B =
c)
{
}
5; 0; 5;10
C =
Li gii:
a)
A là t
p h
p các s
nguyên t
nh
h
ơ
n 10.
b)
B là t
p h
p các s
nguyên có giá tr
tuy
t
đố
i không v
ượ
t quá 3.
c)
C là t
p h
p các s
nguyên n không nh
h
ơ
n 5, không l
n h
ơ
n 15 và chia h
ế
t cho 5.
03. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP – P1
Thầy Đặng Việt Hùng
Tập hợp và các phép toán về tập hợp - Trang 2
Tập hợp và các phép toán về tập hợp - Người đăng: hoangsuper26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tập hợp và các phép toán về tập hợp 9 10 613