Ktl-icon-tai-lieu

Tập san vật lý chuyên đề

Được đăng lên bởi Phước Bảo Phan
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 1613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3
9
2
2
6
1
4
1

LÔØI TÖÏA
Với mong muốn góp một phần công sức để giúp các em học sinh có thể ôn tập tốt hơn Vật Lý 12. Diễn Đàn
Thƣ Viện Vật Lý chúng tôi đã biên soạn một số bài viết theo chuyên đề và soạn thành Tập san này.
Đây là bản Tập San đầu tiên, tất nhiên khó tránh khỏi sai sót trong quá trình biên soạn. Nếu có vấn đề nào
chƣa chính xác, mong quý vị vui lòng chỉ ra để chúng tôi chỉnh sửa, hoàn thiện.
Ngoài ra, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến thầy Đậu Quang Dƣơng, thầy Hà Văn Thạnh, thầy
Trịnh Minh Hiệp đã giúp sức hoàn thành Tập san này. Bên cạnh chúng tôi cũng cảm ơn các em học sinhsinh viên: Đoàn Thế Hòa, Bùi Chí Nhƣ cũng bỏ ra không ít công sức.
Cuối cùng, mong rằng Tập san này sẽ giúp các em học sinh nắm vững thêm kiến thức Vật Lý 12.
Chúc các em học tập tốt!
Thay mặt BQT Diễn Đàn Thƣ Viện Vật Lý

Điền Quang

Diễn Đàn Thƣ Viện Vật Lý thuvienvatly.com/forums

2013

MUÏC LUÏC
Nội dung
PHẦN 1 :
TUYỂN TẬP MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY TRÊN DIỄN
ĐÀN THƢ VIỆN VẬT LÝ
DẠNG 1: ÁP DỤNG CÔNG THỨC CƠ BẢN
DẠNG 2: VIẾT PHƢƠNG TRÌNH u,i
DẠNG 3: CỰC TRỊ CÁC ĐẠI LƢỢNG
DẠNG 4: CÔNG SUẤT
DẠNG 5: MÁY ĐIỆN

1
2
3
4
5

PHẦN 2:
VỀ MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC CHÍNH THỨC
MÔN VẬT LÝ 2013
PHẦN 3:
LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG

A

CHUYÊN ĐỀ 1: HIỆN TƢỢNG QUANG ĐIỆN
CHỦ ĐỀ 1: VẬN DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN - THUYẾT
LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG

1

DẠNG 1: Điều kiện xảy ra hiện tƣợng quang điện. Liên hệ giữa công
thoát và giới hạn quang điện

Trang

4
4
15
23
29

34

Hà Văn Thạnh

37

Trịnh Minh
Hiệp

37

37

37
38

5

DẠNG 5: Động năng cực đại, vận tốc cực đại của electron khi đến anot

40

6
7

DẠNG 6: Lƣợng tử năng lƣợng - Photon
DẠNG 7: Thí nghiệm với nhiều bức xạ

41

CHỦ ĐỀ 2: HỆ QUẢ CỦA HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN
8

38
39

42
49

DẠNG 1: Điện thế cực đại của vật dẫn trung hòa đặt cô lập về điện khi
chiếu bức xạ

49

DẠNG 2: Quãng đƣờng electron quang điện đi đƣợc tối đa trong điện
trƣờng cản

50

9

Kết nối cộng đồng, sẻ chia tri thức!

Hà Văn Thạnh

10

DẠNG 2: Động năng ban đầu cực đại. Vận tốc ban đầu cực đại
DẠNG 3: Hiệu điện thế hãm
DẠNG 4: Số photon chiếu vào catot. Số electron bứt ra khỏi catot. Số
electron đến anot. Hiệu suất lƣợng tử

2
3
4

Tác giả

2

Diễn Đàn Thƣ Viện Vật Lý thuvienvatly.com/forums

10

DẠNG 3: Quang electron chuyển động trong từ trƣờng đều

51

11

DẠNG 4: Electron quang điện chuyển động trong điện trƣờng

51

12

DẠNG 5: Điện trƣờng và từ trƣờng đặt thích hợp để electron quang
điện không đổi phƣơng

53

B

CHUYÊN ĐỀ 2: Mẫu nguyển tử Bohr và...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập san vật lý chuyên đề - Người đăng: Phước Bảo Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Tập san vật lý chuyên đề 9 10 498