Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 5687 2010 Thông gió - điều hòa không khí - tiêu chuẩn thiết kế

Được đăng lên bởi Thang Tran
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5687 : 2010
Xuất bản lần 1

THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Ventilation-air conditioning  Design standards

HÀ NỘI  2010

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

2

namphong@live.com TCVN 5687:2010

Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu ...........................................................................................................................................5
1

Ph¹m vi ¸p dông..........................................................................Error! Bookmark not defined.

2

Tµi liÖu viÖn dÉn.......................................................................................................................... 7

3

Quy ®Þnh chung .......................................................................................................................... 8

4

C¸c ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n ............................................................................................................... 9

4.1

Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kh«ng khÝ trong phßng ............................................................... 9

4.2

Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kh«ng khÝ ngoµi trêi .................................................................10

4.3

§é trong s¹ch cña kh«ng khÝ xung quanh vµ kh«ng khÝ trong phßng ........................................ 11

5

Th«ng giã - §iÒu hoµ kh«ng khÝ (TG-§HKK) ............................................................................ 11

5.1

Nh÷ng chØ dÉn chung .............................................................................................................. 7

5.2

C¸c lo¹i hÖ thèng th«ng giã-®iÒu hoµ kh«ng khÝ (TG-§HKK) ................................................... 9

5.3

VÞ trÝ ®Æt cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i)............................................................................... 16

5.4

L­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) theo yªu cÇu vÖ sinh, l­u l­îng
kh«ng khÝ thæi vµo nãi chung vµ kh«ng khÝ tuÇn hoµn (giã håi) ................................................. 17

5.5

Tæ chøc th«ng giã-trao ®æi kh«ng khÝ ........................................................................................ 18

5.6

Th¶i khÝ (giã th¶i) ...................................................................................................................... 19

5.7

Läc s¹ch bôi trong kh«ng khÝ ....................................................................................................20

5.8

RÌm kh«ng khÝ (cßn gäi lµ...
TCVN
T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A
TCVN 5687 : 2010
Xuất bản lần 1
THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Ventilation-air conditioning
Design standards
NI 2010
TCVN 5687 2010 Thông gió - điều hòa không khí - tiêu chuẩn thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 5687 2010 Thông gió - điều hòa không khí - tiêu chuẩn thiết kế - Người đăng: Thang Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
TCVN 5687 2010 Thông gió - điều hòa không khí - tiêu chuẩn thiết kế 9 10 790