Ktl-icon-tai-lieu

Thí Nghiệm Lý - Hóa

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 256 trang   |   Lượt xem: 9012 lần   |   Lượt tải: 13 lần
dΦ
N
µ r ≈ 1 I 0 = 2.I ε = − N 2 Sω B = − N 2 Sω B0 cosωt = −ε 0cosωt
ε =−
B = µµ0 1 I 0
dt
L
ωt Φ Φ
µ0 µ r N1
N1
R+r
B = µ0 µ r H =
I 0 sin ωt = B0 sin ωt H =
I 0 sin ωt
B=
q
L
L
SN
τ
0
1
Φ τ Φ i = ε = − 1 d Φ ε = − d Φ Φ Φ H = B = I .n
q = ∫ idt = −
∫ dΦ = R + r
R+r
R + r dt
dt
π o µr
R+r Φ
0
B = µo µr In γ 1 = 0, γ 2 = π

γ

2
µµ
µµ
B = + o r I .n ∫ sin γ d γ = o r I .n(cos γ 1 − cos γ 2 )
2
2
γ1
R
dγ γ
µo µ r R 2
µo µ r R 2
sin γ =
ds = + R 2
dB = +
I .nd γ
dB =
I .nds
r
sin γ
2 r3
2 r3
µo µr 2π R I sin γ d l µo µr 2π R IR
µo µr IR 2 I 0 = 2.I

B=

4π

∫

r2

0

=

4π

∫
0

r3

dl =

2

r3

ε = − N 2 Sω B = − N 2 Sω B0 cosωt = −ε 0cosωt ε = − d Φ B = µµ N1 I
0
0
dt
ωt Φ Φ

L
µµN
N
R+r
B = µ0 µ r H = 0 r 1 I 0 sin ω t = B0 sin ωt H = 1 I 0 sin ωt
B=
q
L
L
SN
τ
0
1
Φ τ Φ i = ε = − 1 d Φ ε = − d Φ Φ Φ H = B = I .n
q = ∫ idt = −
∫ dΦ = R + r
R+r
R + r dt
dt
π o µr
R+r Φ
0

B = µo µr In γ 1 = 0, γ 2 = π

γ

2
µo µ r
µµ
I .n ∫ sin γ d γ = o r I .n(cos γ 1 − cos γ 2 )
2
2
γ1
2
γ
R
dγ
µo µr R
µo µ r R 2
sin γ =
ds = + R 2
dB = +
I .nd γ
dB =
I .nds
r
sin γ
2 r3
2 r3

µµ
B= o r
4π

2π R

∫
0

B=+

I sin γ d l µo µr
=
r2
4π

2π R

∫
0

µo µr IR 2
IR
dl =
r3
2 r3

PHẦN A : THỰC HÀNH HÓA ĐẠI CƯƠNG
Số tiết chuẩn: 04
Số tiết thực dạy: 08

MỞ ĐẦU
2

Hóa học là môn khoa học thực nghiệm. Thực
hành Hoá học ngoài mục đích minh họa và củng cố
kiến thức lý thuyết Hoá học Đại cương còn nhằm
hướng dẫn rèn luyện cho sinh viên cách thao tác các
thí nghiệm đó và có kỹ năng thực hành hoá học nhất
định..
Sinh viên trong mỗi buổi thí nghiệm phải làm
theo đúng các qui định sau:
- Trước khi đến phòng thí nghiệm phải chuẩn bị
bài.
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy tắc an
toàn của phòng thí nghiệm.
- Nghe giảng lý thuyết và hướng dẫn trước khi
thí nghiệm do các giáo viên phụ trách.
- Đi thí nghiệm đủ hai buổi H1 và H2
- Sau khi làm xong thí nghiệm viết báo cáo thí
nghiệm nộp cho giáo viên phụ trách chậm nhất là
sau 1 tuần theo đúng mẫu quy định.

3

NỘI QUY LÀM VIỆC TRONG PHÒNG THÍ
NGHIỆM

4

A. NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA
HỌC
Tất cả các sinh viên làm việc trong PTN Hoá
học phải nghiêm túc thực hiện:
1. Đến phòng thí nghiệm đúng giờ đúng ca quy
định. Làm đủ các bài thực hành, nghỉ phải có lí do
và có xác nhận của trưởng bộ môn và phải làm bù
theo lịch của phòng thí nghiệm sắp xếp. Chỉ sau
khi hoàn thành các bài thực hành mới được dự thi
cuối kỳ.
2. Khi vào phòng thí nghiệm phải trình thẻ sinh
viên. Khi tiến hành thí nghiệm phải có sự hướng
dẫn và theo dõi của giáo viên, nhất ...
2 2
2
2 3 3
0 0
sin
4 4 2
R R
o r o r o r
I d IR IR
B d
r r r
π π
µ µ µ µ µ µ
γ
π π
= = =
l
l
2
3
.
2
o r
R
dB I nds
r
µ µ
=
γ
2
sin
d
ds R
γ
γ
= +
sin
R
r
γ
=
2
3
.
2
o r
R
dB I nd
r
µ µ
γ
= +
2
1
1 2
. sin . (cos cos )
2 2
o r o r
B I n d I n
γ
γ
µ µ µ µ
γ γ γ γ
= + =
1 2
0,
γ γ π
= =
o r
B In
µ µ
=
.
o r
B
H I n
π µ
= =
ΦΦ
d
dt
ε
Φ
= −
1 d
i
R r R r dt
ε
Φ
= = −
+ +
Φ
τ
0
0
1
q idt d
R r R r
τ
Φ
Φ
= = − Φ =
+ +
R r
B q
SN
+
=
ΦΦ
t
ω
1
0
sin
N
H I t
L
ω
=
0 1
0 0 0
sin sin
r
r
N
B H I t B t
L
µ µ
µ µ ω ω
= = =
1
0 0
N
B I
L
µµ
=
d
dt
ε
Φ
=
2 2 0 0
N S B N S B cos t cos t
ε ω ω ω ε ω
= − = − = −
0
2.I I=
2 2
2
2 3 3
0 0
sin
4 4 2
R R
o r o r o r
I d IR IR
B d
r r r
π π
µ µ µ µ µ µ
γ
π π
= = =
l
l
2
3
.
2
o r
R
dB I nds
r
µ µ
=
γ
2
sin
d
ds R
γ
γ
= +
sin
R
r
γ
=
2
3
.
2
o r
R
dB I nd
r
µ µ
γ
= +
2
1
1 2
. sin . (cos cos )
2 2
o r o r
B I n d I n
γ
γ
µ µ µ µ
γ γ γ γ
= + =
1 2
0,
γ γ π
= =
o r
B In
µ µ
=
.
o r
B
H I n
π µ
= =
ΦΦ
d
dt
ε
Φ
= −
1 d
i
R r R r dt
ε
Φ
= = −
+ +
Φ
τ
0
0
1
q idt d
R r R r
τ
Φ
Φ
= = − Φ =
+ +
R r
B q
SN
+
=
ΦΦ
t
ω
1
0
sin
N
H I t
L
ω
=
0 1
0 0 0
sin sin
r
r
N
B H I t B t
L
µ µ
µ µ ω ω
= = =
1
0 0
N
B I
L
µµ
=
d
dt
ε
Φ
= −
2 2 0 0
N S B N S B cos t cos t
ε ω ω ω ε ω
= − = − = −
0
2.I I=
r
1µ
Thí Nghiệm Lý - Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí Nghiệm Lý - Hóa - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
256 Vietnamese
Thí Nghiệm Lý - Hóa 9 10 907