Ktl-icon-tai-lieu

Thi thử Chuyên Phan Bội Châu Lần 2 2012

Được đăng lên bởi Lil.Tee
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đáp án đề trường PTTH Chuyên Phan Bội Châu năm 2012 lần 02
Mã đề 209.
Câu 1. Sóng truyền trên mặt nước hai điểm M và N cách nhau 5,75  trên cùng một phương
truyền sóng. Tại thời điểm nào đó thì li độ sóng tại M và N là u M 3mm; u N  4mm . Coi biên độ
sóng không đổi. Xác định biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng.
A. 7mm từ N đến M
B. 5mm từ N đến M
C. 7mm từ M đến N.
D.
5mm từ M đến N
HD:

MN 5 

3
4

suy ra xét điểm N’ gần M nhất và

MN ' 

3
4

. Vậy hai điểm M và N luôn dao

động vuông pha với nhau.

N

M

Bài toán sóng truyền trên nhước có phương trình:

2x
) nên biên độ sóng tại

3mm; u N   4mm  a 5mm .

u (t ) u 0 cos(2ft 

các

điểm M và N một lúc nào đó sẽ bằng u 0 . Tại thời điểm t: u M
Do sóng truyền theo 1 chiều nhất định nên hai điểm M và N’ sẽ lệch pha nhau
t

3
3
2 .3. 3
  .t .


4.v
4.v
4.T .v
2

Vậy điểm M ở dưới tại thời điểm t và căn cứ như vậy theo chiều dương thì điểm N có pha nhanh
hơn điểm N là

3
2

nên sóng phải truyền từ N đến M

Đáp án D
Câu 3. Một nguồn O dao động với tần số f = 50Hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm(coi
như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm. Điểm M nằm
trên mặt nước cách nguồn O đoạn bằng 5cm. Chọn t = 0 là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân
1

bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M bằng 2cm. Li độ dao động tại M vào
thời điểm t2 = (t1 + 2,01)s bằng bao nhiêu ?
A. 2cm.
B. -2cm.
C. 0cm.
D. -1,5cm.
HD: Phương trình truyền sóng từ nguồn O đến M cách O đoạn x theo chiều dương có dạng:

Điểm M tai thời

x 
x 


u ( x, t ) a. cos 2ft  2f .   a. cos 2ft  2 .   .
v
2

2



1
T
3
Theo giả thiết:    2 cm , T  f 0,02s  t 2 t1  100T  2
x 

điểm t1 : u M 1 2cm a. cos 2ft1  2f . v  2  . Vậy sóng tại hai



thời điểm trên có li

độ ngược pha nhau nên đáp án B.
Chú ý: Sóng là hàm tuần hoàn theo không gian với chu kỳ  và tuần hoàn theo thời gian với chu
kỳ T.

Đáp án C:

1 . 2 .3
hc
hc hc hc
 

 min 
min 1 2 3
1 .2   2 .3  1 .3

Đáp án D. Vẽ giản đồ suy ra: R 2 Z L (Z C  Z L ) 

1
1 R2
 L2 2   

LC
LC L2

Câu 6. Đáp án là B
Trong trường giao thoa có 3 loại vân sáng: Vàng, tím và màu kết hợp vàng + tím
Câu 7. B
Câu 8. Đáp án B sai.
Câu 9. C
Đây là bài toán hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch thay đổi.
2

Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì

E1 

NBS 2 .n. p
60. 2

E1

 I1 


R   60
C
.
2

np


2

2

Khi tốc độ 3n vòn...
Đáp án đề trường PTTH Chuyên Phan Bội Châu năm 2012 lần 02
Mã đề 209.
Câu 1. Sóng truyền trên mặt nước hai điểm M N cách nhau 5,75
trên cùng một phương
truyền sóng. Tại thời điểm nào đó thì li độ sóng tại M N
mmummu
NM
4;3
. Coi biên độ
sóng không đổi. Xác định biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng.
A. 7mm từ N đến M B. 5mm từ N đến M C. 7mm từ M đến N. D.
5mm từ M đến N
HD:
4
3
5
MN
suy ra xét điểm N’ gần M nhất và
4
3
'
MN
. Vậy hai điểm M và N luôn dao
động vuông pha với nhau.
Bài toán sóng truyền trên nhước có phương trình:
)
2
2cos()(
0
x
ftutu
nên biên độ sóng tại các
điểm M và N một lúc nào đó sẽ bằng
0
u
. Tại thời điểm t:
mmammummu
NM
54;3
.
Do sóng truyền theo 1 chiều nhất định nên hai điểm M và N’ sẽ lệch pha nhau
2
3
..4
.3.2
.4
3
..
.4
3
vTv
t
v
t
Vậy điểm M ở dưới tại thời điểm t và căn cứ như vậy theo chiều dương thì điểm N có pha nhanh
hơn điểm N là
nên sóng phải truyền từ N đến M
Đáp án D
Câu 3. Một nguồn O dao động với tần số f = 50Hz tạo ra sóng trên mặt nước biên đ3cm(coi
như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp 9cm. Điểm M nằm
trên mặt nước cách nguồn O đoạn bằng 5cm. Chọn t = 0 là lúc phần tử nước ti O đi qua vị trí cân
1
M
N
Thi thử Chuyên Phan Bội Châu Lần 2 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thi thử Chuyên Phan Bội Châu Lần 2 2012 - Người đăng: Lil.Tee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thi thử Chuyên Phan Bội Châu Lần 2 2012 9 10 139