Ktl-icon-tai-lieu

thi thử lý

Được đăng lên bởi nguyen-van-ngan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

Mã đề thi 134

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 2 - NĂM 2013
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)
**************************

***********
-34

Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng
Trong chân không c = 3.108 m/s, 1u = 931,5 (MeV/c2), số Avôgađrô NA=6,022.1023 hạt/mol.
I. PHẦN CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Muốn đo nhiệt độ của một vật bị nung nóng sáng bằng quang phổ, người ta thường so sánh độ
sáng của vật đó với độ sáng của một dây tóc bóng đèn ở vùng bước sóng:
A. da cam
B. đỏ
C. tím
D. lam chàm
Câu 2: Xét quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, một bức xạ thuộc dãy Laiman có bước sóng 1 và một
bức xạ thuộc dãy Banme có bước sóng 2. Kết luận nào đúng?
A. Phôtôn ứng với bước sóng 1 có năng lượng nhỏ hơn phôtôn ứng với bước sóng 2
B. Bức xạ 1 thuộc vùng tử ngoại còn bức xạ 2 thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
C. Bức xạ 1 có gây ra còn bức xạ 2 có thể không gây hiện tượng quang điện cho kim loại Cs.
D. Bức xạ 1 và bức xạ 2 đều có thể gây hiện tượng quang điện cho kim loại Cs.
Câu 3: Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Người ta tạo ra sóng dừng trên
f
dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số 2 bằng
f1
A. 4
B. 2
C. 6
D. 3
Câu 4: Một tia sáng trắng chiếu vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A của lăng kính,
cho A=60. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là nđ = 1,64; nt = 1,68. Sau lăng kính
đặt màn M song song với mặt phẳng phân giác của lăng kính cách lăng kính 1,2m. Chiều rộng của quang
phổ trên màn là bao nhiêu và thay đổi như thế nào khi cho lăng kính dao động điều hòa quanh cạnh của
nó với biên độ góc là 10.
A. 5mm, thay đổi tăng hoặc giảm tùy vào chiều chuyển động của lăng kính.
B. 0,5cm, biến thiên điều xung quanh giá trị 0,5cm.
C. 0,288m, không thay đổi.
D. 5mm, không thay đổi.
Câu 5: Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số, c ù n g b i ê n đ ộ
8 c m dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox, điểm M được kích
thích cho dao động trước N. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ
và vuông góc với Ox. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox
là 8 cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có thế năng bằng ba lần động năng và vật
M ...
Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Hà Đông Trang 1/6 - 134
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ
Mã đề thi 134
***********
THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 2 - NĂM 2013
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)
**************************
Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; tốc độ ánh sáng
Trong chân không c = 3.10
8
m/s, 1u = 931,5 (MeV/c
2
), số Avôgađrô N
A
=6,022.10
23
hạt/mol.
I. PHẦN CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: 

A. da cam B.  C. tím D. lam chàm
Câu 2:  i
1

 
2
. 
A. 
1

2
B. 
1

2

C. 
1
có gây ra 
2
không gây .
D. 
1

2
.
Câu 3: 
f
1

2

2
1
f
f

A. 4 B. 2 C. 6 D. 3
Câu 4: 
cho A=6
0
 


 

0
.
A. 
B. 
C. 0,288
D. 
Câu 5: Hai  i M N cùng  l dao  i hòa cùng  s
8cm theo   song song k nhau song song  t   
 V trí cân   M  N  trên m   qua  t
vuông góc  Ox. Trong quá trình dao ng,  cách l nh  M N theo  Ox
8 cm. M  t  trí cân bt i mà M   
 s    M 

A.
tN
dN
w
0
w
B.
tN
dN
w
4
w
C.
tN
dM
w
3
w
D.
tN
dM
w
1
w3
Câu 6:  



A. k B. 
C.  D. 
Câu 7: 
14


0


0,2 3 m

A. 30
0
. B. 17
0
. C. 45
0
. D. 20
0
.
thi thử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thi thử lý - Người đăng: nguyen-van-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
thi thử lý 9 10 179