Ktl-icon-tai-lieu

Thi Violympic lop 5

Được đăng lên bởi dunghienhuy2011
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1850 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1:
Hiệu 2 số bằng 8,5; biết số thứ I x 3 = II x 4 . Số thứ II là:… a/34 ; b/ 4 ; c/3 ; d/ 25,5
(25,5)

Câu 2:
Tổng 2 số bằng 195; biết số thứ I x 2 = II x 3 . Số thứ I là:… a/3 ; b/ 78 ; c/117 ; d/ 39
(117)

Câu 3:
TBC 2 số bằng 26,1; biết số thứ I x 4 = II x 5 . Số thứ I là:… a/23,2 ; b/ 29 ; c/14,5 ; d/
11,6 (b/29)

Câu 4:
Trung bình cộng của 100 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là : ..... a/51; b/ 50 ; c/49,5 ; d/
50,5 (c/49,5)

Câu 5:
Cho 3 số, biết số thứ I x 3 = II x 4 = III x 5 và hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là 88 .
Số thứ II là:… a/11 ; b/ 132 ; c/165 ; d/ 220 (c/ 165)

Câu 6:
Cho 3 số, biết số thứ I x 2 = II x 3 = III x 5 và hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là 94,5 .
Số thứ II là:… a/63 ; b/ 105 ; c/10,5 ; d/ 157,5 (b/ 105)

Câu 7:
Cho 3 số có tổng bằng 234, biết số thứ I x 3 = II x 4 = III x 2 và hiệu của số lớn nhất và
số bé nhất là 94,5 . Số thứ II là:… a/72 ; b/ 108 ; c/18 ; d/ 54 (d/ 54)

Câu 8:
Tổng 3 số bằng 270, biết số thứ I hơn số thứ II 8 đơn vị nhưng kém số thứ ba 11 đơn vị .
Số thứ I là:… a/89 ; b/ 81 ; c/90 ; d/ 100 (a/ 89)

Câu 9:
Cho 3 số, biết tổng của 2 trong 3 số đó lần lượt là : 176 ; 206 ; 210 . Vậy số lớn nhất
trong 3 số đó là : ..... a/ 416 ; b/ 90 ; c/ 86 ; d/ 120 . (d/ 120)

Câu 10:
Tỉ số phần trăm của 8 và 5 là:… a/ 62,5% ; b/ 5/8 c/ 8/5 ; d/ 160% (d/ 160%)

Câu 11:
Trung bình cộng số h/s của khối 4 và khối 5 nhiều hơn số h/s khối 4 là 18 bạn. Số h/s khối 5
nhiều hơn số h/s khối 4 là:… a/ 54 bạn ; b/ 9 bạn c/ 18 bạn ; d/ 36 bạn (d/ 36)

Câu 12:
37
. Bớt mẫu số đi a đơn vị và thêm vào tử số a đơn vị ta được phân số
68
3
mới có giá trị bằng . Số a là :....... a/8 ; b/ 16 ; c/14 ; d/ 15 (8)
4

Cho phân số

Câu 13:
Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 31.
Số đó :....... a/10234579 ; b/ 16789 ; c/98761 ; d/ 1234579 (b/ 16789)

Câu 14:
Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 33.
Số đó :....... a/98643210 ; b/ 9864321 ; c/1234689 ; d/ 98763 (a/ 98643210)

Câu 15:
Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 120.
Số đó :....... a/1358 ; b/ 12345 ; c/2345 ; d/ 358 (d/ 358)

Câu 16:
=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại 

Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 120.
Số đó :....... a/5432 ; b/ 543210 ; c/54321 ; d/ 8531 (c/ 54321)

Câu 17:
Tìm số tự nhiên bé nhất c...
Câu 1:
Hiệu 2 số bằng 8,5; biết số thứ I x 3 = II x 4 . Số thứ II là:… a/34 ; b/ 4 ; c/3 ; d/ 25,5
(25,5)
Câu 2:
Tổng 2 số bằng 195; biết số thứ I x 2 = II x 3 . Số thứ I là:… a/3 ; b/ 78 ; c/117 ; d/ 39
(117)
Câu 3:
TBC 2 số bằng 26,1; biết số thứ I x 4 = II x 5 . Số thứ I là:… a/23,2 ; b/ 29 ; c/14,5 ; d/
11,6 (b/29)
Câu 4:
Trung bình cộng của 100 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là : ..... a/51; b/ 50 ; c/49,5 ; d/
50,5 (c/49,5)
Câu 5:
Cho 3 số, biết số thứ I x 3 = II x 4 = III x 5 và hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là 88 .
Số thứ II là:… a/11 ; b/ 132 ; c/165 ; d/ 220 (c/ 165)
Câu 6:
Cho 3 số, biết số thứ I x 2 = II x 3 = III x 5 và hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là 94,5 .
Số thứ II là:… a/63 ; b/ 105 ; c/10,5 ; d/ 157,5 (b/ 105)
Câu 7:
Cho 3 số có tổng bằng 234, biết số thứ I x 3 = II x 4 = III x 2 và hiệu của số lớn nhất và
số bé nhất là 94,5 . Số thứ II là:… a/72 ; b/ 108 ; c/18 ; d/ 54 (d/ 54)
Câu 8:
Tổng 3 số bằng 270, biết số thứ I hơn số thứ II 8 đơn vị nhưng kém số thứ ba 11 đơn vị .
Số thứ I là:… a/89 ; b/ 81 ; c/90 ; d/ 100 (a/ 89)
Câu 9:
Cho 3 số, biết tổng của 2 trong 3 số đó lần lượt là : 176 ; 206 ; 210 . Vậy số lớn nhất
trong 3 số đó là : ..... a/ 416 ; b/ 90 ; c/ 86 ; d/ 120 . (d/ 120)
Câu 10:
Tỉ số phần trăm của 8 và 5 là:… a/ 62,5% ; b/ 5/8 c/ 8/5 ; d/ 160% (d/ 160%)
Câu 11:
Trung bình cộng số h/s của khối 4 và khối 5 nhiều hơn số h/s khối 4 là 18 bạn. Số h/s khối 5
nhiều hơn số h/s khối 4 là:… a/ 54 bạn ; b/ 9 bạn c/ 18 bạn ; d/ 36 bạn (d/ 36)
Câu 12:
Cho phân số
37
68
. Bớt mẫu số đi a đơn vị và thêm vào tử số a đơn vị ta được phân số
mới có giá trị bằng
3
4
. Số a là :....... a/8 ; b/ 16 ; c/14 ; d/ 15 (8)
Câu 13:
Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 31.
Số đó :....... a/10234579 ; b/ 16789 ; c/98761 ; d/ 1234579 (b/ 16789)
Câu 14:
Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 33.
Số đó :....... a/98643210 ; b/ 9864321 ; c/1234689 ; d/ 98763 (a/ 98643210)
Câu 15:
Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 120.
Số đó :....... a/1358 ; b/ 12345 ; c/2345 ; d/ 358 (d/ 358)
Câu 16:
=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com
Thi Violympic lop 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thi Violympic lop 5 - Người đăng: dunghienhuy2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thi Violympic lop 5 9 10 50