Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế đồ án môn học Chi tiết máy

Được đăng lên bởi Lpt Tpl
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2000 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án chi tiết máy 2

B/PHẦN THUYẾT MINH
PHẦN 1. TÍNH ĐỘNG HỌC
1.1/ Chọn động cơ.
1.1.1/ Xác định công suất yêu cầu trên trục động cơ.
Công suất trên trục công tác:
Pct=

F.v
8500.0,3
=
= 2,55( Kw)
1000
1000

Công suất yêu cầu trên trục động cơ:
Pyc=βPct/η.
Trong đó: η là hiệu suất truyền động. β :Hệ số thay đổi tải trọng
Hiệu suất truyền động:
η = η xích..ηmổlăn.ηkbánhrăng .ηkhớp nối.
m: số cặp ổ lăn (m=4)
k: số cặp bánh răng (k=2);
tra bảng 2.3 TTTKHĐCK ta có
hiệu suất của bộ truyền xích để hở:
ηxích.=0,93
hiệu suất của các cặp ổ lăn:
ηổlăn.=0,995
hiệu suất của các bộ truyền bánh răng trụ : ηbánhrăng =0,97
hiệu suất của nối trục đàn hồi:
η khớp nối=0,99
vậy hiệu suất của toàn bộ hệ thống là
η=0,93.0,9954.0,972.0,99=0,849
Hệ số thay đổi tải trọng:
2

β =

T  t
4
4
∑ i  . i = 12 + 0,8 2 = 0,906
8
8
 T1  t ck

Công suất yêu cầu trên trục động cơ là:
Pyc=βPct/η=0,906.2,55/0,849=2,721(Kw).
1.1.2. Xác định tốc độ vòng quay đồng bộ của trục động cơ:
Số vòng quay trên trục công tác:
nct=

60.1000.v 60.1000.0,3
=
= 26,044(vòng / phút )
π .D
3,14.220

trong đó: v là vận tốc băng tải, D là đường kính tang.
số vòng quay sơ bộ của động cơ:
nsb=nct.usb= nct.ux(sb) .uh(sb)
với .ux(sb) là tỷ số truyền sơ bộ của bộ truyền ngoài (bộ truyền xích)
chọn ux(sb)=3 ( tra bảng 2.4 Tr21)
uh(sb) là tỷ số truyền sơ bộ của hộp giảm tốc.
uh(sb)=u1.u2=18 (tra bảng 2.4 Tr21)
vậy số vòng quay sơ bộ của động cơ:
nsb=nct.usb= nct.ux(sb) .uh(sb)=26,044.3.18=1406,4(vòng/phút)

2

1.1.3. Chọn động cơ:
động cơ được chọn phải thỏa mãn điều kiện: : Pđc ≥ Pyc , nđc ≈ nsb và

Tmm TK
≤
T1 Tdn

tra bảng P1.3 Tr 237 ta chon động cơ có ki hiệu 4A100S4Y3 có:
công suất: Pđc=3Kw
vận tốc : nđc=1420vòng/phút
cosφ=0,83
hiệu suất: η%=82
tỷ số:Tmax/Tdn=2,2
và TK/Tdn=2,0>Tmm/T1=1,3
đường kính trục động cơ : dđc=28 mm
1.2. Phân phối tỷ số truyền.
Tỷ số truyền chung:uc=nđc/nct=1420/26,044=54,523.
Chọn ung=3 ⇒ uh=54,523/3=18,174.
Ta có: uh=u1.u2.
Trong đó: u1 là tỷ số truyền cấp nhanh, u2 là tỷ số truyền cấp chậm
Phân phối tỷ số truyềng theo nhiều chỉ tiêu, từ đồ thị bên dưới ta chọn được:
u1=5,7 ⇒ u2=3,188
⇒ ux=3

1.3. Tính các thông số.
1.3.1.Số vòng quay:
nđc=1420(vòng/phút) ⇒ n1=1420(vòng/phut)
⇒ n2=n1/u1=1420/5,7=249,12 (v/p)
⇒ n3=n2/u2=249,12 /3,188=78,143(v/p)
*

⇒ n ct =n /u =78,143/3=26,05(v/p)
3 ng

Sai số tốc độ quay của dộng cơ

3

nct* − nct
26,05 − 26,044
δ% =
.100% =
.100% = 0,0002% < 4%
nct
26,044

Công suất của các trục công tác, trục 1, trục 2, truc 3.
Fv
=2,55 kW ;
1000
Pct
2,55
P3 ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế đồ án môn học Chi tiết máy - Người đăng: Lpt Tpl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thiết kế đồ án môn học Chi tiết máy 9 10 800