Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế màng tách khí

Được đăng lên bởi Hưng Cacbonat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 9. LƯU Ý NHẬN XÉT VÀ TRIỂN VỌNG
Các công trình nghiên cứu được mô tả trong luận án này nhằm mục đích thiết kế màng
tách khí hiệu quả mới dựa trên những vật liệu chất lỏng ion (IL). Kết quả quan trọng nhất
thu được trong luận án tiến sĩ này được nhấn mạnh trong chương này. Những thành tựu
và kết luận chính, cũng như một số thách thức, được mô tả trong hai phần sau các
phương pháp tiếp cận khác nhau: hỗ trợ sự phát triển của màng chất lỏng ion (SILMs); và
thiết kế màng composite PIL-IL. Cuối cùng, triển vọng cho các nghiên cứu trong tương
lai cũng được đưa ra.
1. Phát triển các màng chất lỏng ion được hỗ trợ
Mặc dù với sự đa dạng của các chất lỏng ion, bao gồm các ion thông dụng nhất là cation
và anion, đã được sử dụng để phát triển SILMs để tách CO2, 1 độc tính sinh thái của các
pha lỏng đã bị xem nhẹ. Với mục tiêu phát triển bền vững đầy đủ các quy trình tách CO2
bằng việc sử dụng màng hỗ trợ, và đồng thời xem xét rằng việc sử dụng các anion
cacboxyl hóa đã được chứng minh để tăng cường tính tan CO2 cao, SILMs dựa trên môi
trường thân thiện ILS cholinium carboxylate đã điều chế thành công (Chương 2)
Trong khi CO2 / CH4 permselectivity trong những bộ màng cholinium dựa trên vượt quá
mức của ILS nguyên mẫu, 1-6 CO2 / N2 permselectivity là ngang bằng hoặc cao hơn.
Nhìn chung, cải thiện permselectivity CO2 và CO2 cao tính tan thu được; Tuy nhiên, tính
thấm của SILMs được điều chế về phía khí khô là thấp hơn so với các ILS cùng loại
khác. Trở ngại chủ yếu của việc sử dụng cacboxylat cholinium là chúng có độ nhớt cao,
dẫn đến thời gian đạt trạng thái cân bằng sự hấp thụ lâu hơn, và độ thấm thấp. Như vậy,
việc giảm độ nhớt của họ chắc chắn là một vấn đề quan trọng. Một cách tốt và dễ dàng để
tăng tính thấm khí thông qua các SILMs là giảm độ nhớt IL bằng việc bổ sung một lượng
nước nhỏ. Nó cũng được chỉ ra rằng độ nhớt của ILS sẽ giảm khi chúng hấp thụ nước. 7
Trên thực tế, một lượng nhất định hơi ẩm thường tồn tại trong dòng khí thực Chương 9
344 và do đó nó sẽ hữu ích về kinh tế để sử dụng những dòng hơi nươc mà không cần bất
cứ 1 sự xử lý thêm nào. Do đó, ảnh hưởng của những lượng nước khác nhau trên cả hai
thấm khí và hiệu suất tách CO2 của SILMs cholinium sẽ được tìm hiểu thêm.
Với các kết quả đã được đưa ra liên quan đến tính thấm khí thấp qua SILMs chứa các
anion cacboxyl hóa, và lợi dụng hỗn hợp IL như một cách để tăng thêm sự linh hoạt trong
may tính thấm và permselectivity của các màng tế bào, một số hỗn hợp IL đã được điều
chế đặc biệt và thử ngh...
CHƯƠNG 9. LƯU Ý NHẬN XÉT VÀ TRIỂN VỌNG
Các công trình nghiên cứu được tả trong luận án này nhằm mục đích thiết kế màng
tách khí hiệu quả mới dựa trên những vật liệu chất lỏng ion (IL). Kết quả quan trọng nhất
thu được trong luận án tiến sĩ này được nhấn mạnh trong chương này. Những thành tựu
kết luận chính, cũng như một số thách thức, được tả trong hai phần sau các
phương pháp tiếp cận khác nhau: hỗ trợ sự phát triển của màng chất lỏng ion (SILMs); và
thiết kế màng composite PIL-IL. Cuối cùng, triển vọng cho các nghiên cứu trong tương
lai cũng được đưa ra.
1. Phát triển các màng chất lỏng ion được hỗ trợ
Mặc với sự đa dạng của các chất lỏng ion, bao gồm các ion thông dụng nhất là cation
và anion, đã được sử dụng để phát triển SILMs để tách CO2, 1 độc tính sinh thái của các
pha lỏng đã bị xem nhẹ. Với mục tiêu phát triển bền vững đầy đủ các quy trình tách CO2
bằng việc sử dụng màng hỗ trợ, đồng thời xem xét rằng việc sử dụng các anion
cacboxyl hóa đã được chứng minh để tăng cường nh tan CO2 cao, SILMs dựa trên môi
trường thân thiện ILS cholinium carboxylate đã điều chế thành công (Chương 2)
Trong khi CO2 / CH4 permselectivity trong những bộ màng cholinium dựa trên vưt quá
mức của ILS nguyên mẫu, 1-6 CO2 / N2 permselectivity ngang bằng hoặc cao hơn.
Nhìn chung, cải thiện permselectivity CO2 và CO2 cao tính tan thu đưc; Tuy nhiên, tính
thấm của SILMs được điều chế về phía khí khô thấp hơn so với các ILS cùng loại
khác. Trở ngại chủ yếu của việc sử dụng cacboxylat cholinium chúng độ nhớt cao,
dẫn đến thời gian đạt trạng thái cân bằng sự hấp thụ lâu hơn, độ thấm thấp. Như vậy,
việc giảm độ nht của họ chắc chắn là mt vấn đề quan trọng. Một cách tốt và dễ dàng để
tăng tính thấm khí thông qua các SILMs là giảm độ nhớt IL bằng việc bổ sung một lượng
nước nhỏ. cũng được chỉ ra rằng độ nhớt của ILS sẽ giảm khi chúng hấp thụ nước. 7
Trên thực tế, một lượng nhất định hơi ẩm thường tồn tại trong dòng khí thực Chương 9
344 và do đó nó sẽ hữu ích về kinh tế để sử dụng những dòng hơi nươc mà không cần bất
cứ 1 sự xử thêm nào. Do đó, ảnh hưởng của những lượng nước khác nhau trên c hai
thấm khí và hiệu suất tách CO2 của SILMs cholinium sẽ được tìm hiểu thêm.
Với các kết quả đã được đưa ra liên quan đến tính thấm khí thấp qua SILMs chứa các
anion cacboxyl hóa, và lợi dụng hỗn hợp IL như một cách để tăng thêm sự linh hoạt trong
may tính thấm permselectivity của các màng tế bào, một s hỗn hợp IL đã được điều
chế đặc biệt và thử nghiệm như pha lỏng trong cấu hình SILM để tách CO2 (Chương 3).
Kể từ khi các anion của ILSnh hưởng lớn n về khả năng a tan CO2 so với các
cation, 8-10 sự kết hợp cả hai IL chứa một cation chung ([C2mim] +) anion với các
nhóm chức năng khác nhau (cacboxyl hóa, flo, sulfate và anion cyano-chức hóa) đã được
nghiên cứu. ILS trên nền tảng chất Imidazolium đã được lựa chọn để tiến hành những
nghiên cứu này do tính thương mại của chúng. Kết quả chỉ ra rằng sự phụ thuộc vào các
anion, SILMs với thiết kế thấm khí, diffusivities và tính tan có thể thu được. Đáng chú ý,
Thiết kế màng tách khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế màng tách khí - Người đăng: Hưng Cacbonat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thiết kế màng tách khí 9 10 107