Ktl-icon-tai-lieu

THỰC HÀNH HÓA LÍ

Được đăng lên bởi nck-bien2000
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC HÀNH HÓA LÍ
1. Thông tin về giảng viên
Thông tin về giảng viên thứ 1:
- Họ và tên: Trần Quang Thiện
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: 14h00-17h00 hàng tuần, khoa Hóa học.
- Địa chỉ liên hệ: Khoa hóa học – trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Điện thoại: 0985290586
- Email: quangthiensp2@yahoo.com.
- Các hướng nghiên cứu chính: Vật liệu điện cực, pin điện, ứng dụng công
nghệ thông tin trong hóa học.
Thông tin về giảng viên thứ 2:
- Họ và tên: Nguyễn Thế Duyến
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ.
- Thời gian, địa điểm làm việc: 14h00-17h00 hàng tuần, khoa Hóa học.
- Địa chỉ liên hệ: Khoa hóa học – trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Điện thoại, email: nguyentheduyensp2@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: Vật liệu điện cực, pin điện, ứng dụng công
nghệ thông tin trong hóa học.
2. Thông tin về môn học
- Tên môn học: Thực hành Hóa lí.
- Mã môn học: HL3.
- Số tín chỉ: 2.
- Loại môn học:
- Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Hóa lí 2.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 30
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 tiết
- Đơn vị phụ trách môn học:
+ Bộ Môn: Hóa lí.
+ Khoa: Hoá học.
3. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức
Sinh viên phải nắm được các kỹ năng thực hành trong phòng thí
nghiệm, nắm được mục đích, yêu cầu của các bài thí nghiệm và cách tiến
hành các thí nghiệm đó. Vận dụng và giải thích một số kết quả thực tế.
- Kỹ năng
Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng cơ bản đọc tài liệu môn học,
kỹ năng thực hành thí nghiệm.
- Các mục tiêu khác:
Rèn cho sinh viên thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu
và tìm hiểu những vấn đề trong Hóa lí.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Học phần giới thiệu cách tiến hành các thí nghiệm trong thí nghiệm
hóa lí. Thông qua các nội dung lí thuyết đã học các kết quả được giải thích
từ thực nghiệm.

5. Nội dung chi tiết môn học
Hình thức tổ
chức dạy học

Thực hành

Nội dung chính

số

Yêu cầu đối

Thời gian,

Ghi

tiết

với sinh viên

địa điểm

chú

Bài 1: Phương pháp nhiệt lượng kế xác 2

Đọc học liệu Phòng thí

định nhiệt hòa tan.

số 3, bài 1.

nghiệm

- Xác định nhiệt hòa tan KCl vào nước.
-

Xác

định

nhiệt

hòa

tan

của

CuSO4.5H2O và CuSO4 vào nước. Xác
định nhiệt hydrat hóa CuSO4.
Thực hành

Bài 2: Áp suất hơi bão hòa

2

Đọc học liệu Phòng thí
số 3, bài 2.

Thực hành

Bài 3: Xác định hằng số cân bằng.

2

nghiệm

Đọc học liệu Phòng thí
số 3, bài 3.

nghiệm

- Xác định hằng số cân bằng của phản
ứng: KI + I2 = KI3
Thực hành

Bài 4: Cân bằng lỏng hơi hệ ha...
THỰC HÀNH HÓA LÍ
1. Thông tin về giảng viên
Thông tin về giảng viên thứ 1:
- Họ và tên: Trần Quang Thiện
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: 14h00-17h00 hàng tuần, khoa Hóa học.
- Địa ch liên hệ: Khoa hóa học – trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Điện thoại: 0985290586
- Email: quangthiensp2@yahoo.com.
- Các hướng nghiên cứu chính: Vật liệu điện cực, pin điện, ứng dụng công
nghệ thông tin trong hóa học.
Thông tin về giảng viên thứ 2:
- Họ và tên: Nguyễn Thế Duyến
- Chức danh, học hàm, học v: Thạc sĩ.
- Thời gian, địa điểm làm việc: 14h00-17h00 hàng tuần, khoa Hóa học.
- Địa ch liên hệ: Khoa hóa học – trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Điện thoại, email: nguyentheduyensp2@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: Vật liệu điện cực, pin điện, ứng dụng công
nghệ thông tin trong hóa học.
2. Thông tin về môn học
- Tên môn học: Thực hành Hóa lí.
- Mã môn học: HL3.
- Số tín chỉ: 2.
- Loại môn học:
- Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Hóa lí 2.
THỰC HÀNH HÓA LÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC HÀNH HÓA LÍ - Người đăng: nck-bien2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
THỰC HÀNH HÓA LÍ 9 10 227