Ktl-icon-tai-lieu

Tiết 11: Tính chất hóa học của bazo: PPBTNB

Được đăng lên bởi hien6179
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GV thùc hiÖn :

NguyÔn ThÞ HiÒn

KIỂM TRA BÀI CŨ
1) Nêu các tính chất hóa học của oxitaxit và axit?
2) Chỉ ra các chất là bazơ và phân loại các bazơ đó?
Mg(OH)2, K2SO4, NaOH, SO2, Mg(HCO3)2,
Ca(OH)2, Cu(OH)2, HCl, CaO, Fe(OH)3.

HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN (2ph)
- Trong khay có dụng cụ và hóa chất sau:

+ Dụng cụ: 1 cốc thủy tinh, 1 ống hút, 1 ống
thủy tinh.
+ Hóa chất: Dd nước vôi trong
- Em hãy đề xuất 1 thí nghiệm đơn giản để kiểm
chứng 1 trong 2 tính chất hóa học của bazơ (đã
học và nghiên cứu ở bài oxitaxit, bài axit)?
- Tiến hành thí nghiệm mà em đã đề xuất?

THẢO LUẬN NHÓM (3ph)
+ Từ tính chất hóa học của bazơ (tính chất hóa
học mới) em đã dự đoán, hãy đặt ra các câu hỏi
tìm hiểu về tính chất hóa học của bazơ?
+ Em hãy đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu
các tính chất hóa học đó?

HOẠT ĐỘNG NHÓM
+ Hoàn thành cột 1, 2, 3 trong bảng sau (bảng nhóm – 5ph):
Tên thí Cách tiến hành
nghiệm
thí nghiệm

Dự đoán hiện
tượng TN

Hiện tượng thí
nghiệm

+ Tiến hành thí nghiệm và hoàn thành cột 4 (5ph)
Chú ý: Khâu an toàn, đặc biệt khi nung hóa chất

Tiết 11: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ
Giống nhau:

Bazơ tan và bazơ không tan đều tác
dụng với axit tạo thành muối và nước

Khác nhau:
Bazơ tan (kiềm)
- Làm đổi màu chất chỉ thị màu
- Tác dụng với oxit axit
- Tác dụng với dung dịch muối

Bazơ không tan
- Bị nhiệt phân huỷ

• Bµi tËp 2: (Bµi 2/trang 25 sgk) Cã nh÷ng baz¬ sau:
Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. (Em h·y ®¸nh dÊu “X“ vµo «
trèng øng víi cÆp chÊt cã x¶y ra ph¶n øng) Viết PTHH?

C¸c baz¬ Cu(OH)2

NaOH

Ba(OH)2

x

x

c. Cã P¦víi
khÝ CO2

x

x

d.Đæi mµu quú
tÝm thµnh xanh.

x

x

a. Cã P¦víi
DD HCl

x

b.BÞ nhiÖt
ph©n huû

x

- Học bài và Làm bài tập: 1,4,5 sgk.
- Chuẩn bị bài: “Môt sô bazơ quan trọng”
Cho tiết sau

Chóc c¸c em lu«n
häc giái

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiết 11: Tính chất hóa học của bazo: PPBTNB - Người đăng: hien6179
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiết 11: Tính chất hóa học của bazo: PPBTNB 9 10 559