Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942 - 1995 (Chất lượng nước, Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 5328 lần   |   Lượt tải: 2 lần
T i ê u c h u ẩ n V i ệ t n a m TCVN 5942 - 1995
Chất lượng nước
Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt
Water quality - Surface water quality standard
1 Phạm vi áp dụng
1.1 Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm
trong nước mặt.
1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm của một nguồn nước mặt.
2 Giá trị giới hạn
2.1 Danh mục các thông số, chất ô nhiễm và mức giới hạn cho phép trong nước mặt nêu trong
bảng 1.
2.2 Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được
quy định trong các TCVN tương ứng.
Bảng 1 _ Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ
các chất ô nhiễm trong nước mặt
TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị giới hạn
A

B

1

pH

-

6 đến 8,5

5,5 đến 9

2

BOD5 (20oC)

mg/l

<4

< 25

3

COD

mg/l

>10

>35

4

Oxy hoà tan

mg/l

>6

>2

5

Chất rắn lơ lửng

mg/l

20

80

6

Asen

mg/l

0,05

0,1

7

Bari

mg/l

1

4

8

Cadimi

mg/l

0,01

0,02

9

Chì

mg/l

0,05

0,1

10

Crom (VI)

mg/l

0,05

0,05

11

Crom (III)

mg/l

0,1

1

12

Đồng

mg/l

0,1

1

13

Kẽm

mg/l

1

2

14

Mangan

mg/l

0,1

0,8

15

Niken

mg/l

0,1

1

16

Sắt

mg/l

1

2

17

Thuỷ ngân

mg/l

0,001

0,002

18

Thiếc

mg/l

1

2

19

Amoniac (tính theo N)

mg/l

0,05

1

20

Florua

mg/l

1

1,5

21

Nitrat (tính theo N)

mg/l

10

15

22

Nitrit (tính theo N)

mg/l

0,01

0,05

23

Xianua

mg/l

0,01

0,05

24

Phenola (tổng số)

mg/l

0,001

0,02

25

Dầu, mỡ

mg/l

không

0,3

26

Chất tẩy rửa

mg/l

0,5

0,5

27

Coliform

5000

10000

28

Tổng hoá chất bảo vệ thực vật (trừ
DDT)

mg/l

0,15

0,15

29

DDT

mg/l

0,01

0,01

30

Tổng hoạt độ phóng xạ α

Bq/l

0,1

0,1

31

Tổng hoạt độ phóng xạ β

Bq/l

1,0

1,0

MPN/

•

100ml

Chú thích

- Cột A áp dụng đối với nước mặt có thể dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt (nhưng phải qua quá trình sử lý theo quy định).

- Cột B áp dụng đối với nước mặt dùng cho các mục đích khác. Nước dùng cho nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản có quy định riêng.

_________________

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7586 : 2006
Xuất bản lần 1

CHẤT LƯỢNG NƯỚCTIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
CHẾ BIẾN CAO SU THIÊN NHIÊN
Water quality – Effluet dischange standards for natuar rubber processing industri

HÀ NỘI - 2006
1

Lời nói đầu
TCVN 7586: 2006 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn
TCVN/TC 147 “chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị. Bộ Khoa
học va Công nghệ ban hành.

3

Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải cộng nghiệp chế biến
cao...
T i ê u c h u n V i t n a m TCVN 5942 - 1995
Cht lượng nước
Tiêu chun cht lượng nước mt
Water quality - Surface water quality standard
1 Phm vi áp dng
1.1 Tiêu chun này quy định gii hn các thông s và nng độ cho phép ca các cht ô nhim
trong nước mt.
1.2 Tiêu chun này áp dng để đánh giá mc độ ô nhim ca mt ngun nước mt.
2 Giá tr gii hn
2.1 Danh mc các thông s, cht ô nhim và mc gii hn cho phép trong nước mt nêu trong
bng 1.
2.2 Phương pháp ly mu, phân tích, tính toán xác định tng thông s và nng độ c th được
quy định trong các TCVN tương ng.
Bng 1 _ Giá tr gii hn cho phép ca các thông s và nng độ
các cht ô nhim trong nước mt
TT Thông s Đơn v Giá tr gii hn
A B
1 pH - 6 đến 8,5 5,5 đến 9
2 BOD5 (20oC) mg/l < 4 < 25
3 COD mg/l >10 >35
4 Oxy hoà tan mg/l > 6 > 2
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942 - 1995 (Chất lượng nước, Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942 - 1995 (Chất lượng nước, Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942 - 1995 (Chất lượng nước, Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt) 9 10 949