Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5994 - 1995 (Chất lượng nước lấy mẫu, Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và tạo nhân)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5994 - 1995
ISO 5667-4: 1987

Chất lượng nước lấy mẫu
Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và tạonhân
Water quality Sampling - Part 4: Guidance on sa sampling from natural lakes and man - made
lakes

O - Mở đầu
Tiêu chuẩn này cần được áp dụng cùng với ISO 5667 -1, TCVN 5992 - 1995 (ISO 5667 - 2) và
TCVN 5993 - 1995 (ISO 5667 - 3).
Các thuật ngữ chung được dùng phù hợp với ISO 5667 - 1, TCVN 5992 - 1995 (ISO 6107 2).
1 - Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này trình bày những nguyên tắc chi tiết áp dụng để vạch kế hoạch lấy mẫu, cho các
kỹ thuật lấy mẫu và bảo đảm nước lấy từ hồ ao tự nhiên và nhân tạo. Phần này không bao gồm
lấy mẫu phân tích vi sinh. Các đối tượng chính được trình bày ở các mục 1.1 đến 1.3.
1.1 - Đo đặc trưng chất lượng
Đo chất lượng nước trong một thời gian dài (vài năm) trên toàn bộ một vùng nước
1.2 - Đo kiểm tra chất lượng
Đo chất lượng nước trong một thời gian dài ở một hoặc nhiều điểm xác định của một vùng
nước, ở đó nước được (hoặc có thể được) lấy để sử dụng.
1.3 - Đo vì những lý do đặc biệt
Nhận biết và đo độ ô nhiễm, thí dụ chim, tôm cá bị chết, hoặc những hiện tượng bất thường
khác (xuất hiện màu mùi lạ hoặc đục, tạo các lớp váng).

2 - Tiêu chuẩn trích dẫn
ISO 5667-1. Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn vạch các chương trình lấy mẫu.
TCVN 5992 - 1995 (ISO 5667-2), Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.
TCVN 5993 - 1995 (ISO 5667-3), Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.
TCVN 5981 - 1995 (ISO 6107-2), Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 2.
3 - Định nghĩa
3.1 Mẫu đơn
Mẫu riêng lẻ được lấy ngẫu nhiên từ một vùng nước (có chú ý đến thời gian và/hoặc địa điểm)
(Định nghĩ rút từ TCVN 5981 (ISO 6107-2).
3.2 - Mẫu theo chiều sâu
Một loạt mẫu nước lấy từ những độ sâu khác nhau và ở một địa điểm đã định của một vùng
nước.
Chú thích: Để biết đặc trưng chất lượng của toàn bộ vùng nước cần lấy mẫu ở những độ sâu ở
nhiều địa điểm khác nhau.
3.3 - Mẫu theo bề mặt
Một loạt mẫu nước lấy ở một độ sâu nhất định và ở nhiều địa điểm khác nhau của một vùng
nước.
3.4 Mẫu tổ hợp
3.4.1 Mẫu tổ hợp theo chiều sâu
Hai hoặc nhiều mẫu nước lấy gián đoạn hoặc liên tục ở một địa điểm xác định của một vùng
nước, hoặc giữa bề mặt và lớp trầm tích, hoặc giữa hai độ sâu xác định, theo một đường thẳng
đứng, và sau đó trộn lại với nhau.
3.4.2 Mẫu tổ hợp theo diện tích

Mẫu nước trộn của một loạt mẫu lấy ở nhiều địa điểm và ở một độ sâu nhất định của một vùng
nước.
4 - Thiết bị lấy mẫu
4.1 Vật liệu
Các bình chứa mẫu phải được chọn sao cho không có sự tác đ...
Tiêu chun Vit Nam TCVN 5994 - 1995
ISO 5667-4: 1987
Cht lượng nước ly mu
Hướng dn ly mu h ao t nhiên và tonhân
Water quality Sampling - Part 4: Guidance on sa sampling from natural lakes and man - made
lakes
O - M đầu
Tiêu chun này cn được áp dng cùng vi ISO 5667 -1, TCVN 5992 - 1995 (ISO 5667 - 2) và
TCVN 5993 - 1995 (ISO 5667 - 3).
Các thut ng chung được dùng phù hp vi ISO 5667 - 1, TCVN 5992 - 1995 (ISO 6107 2).
1 - Phm vi áp dng
Tiêu chun này trình bày nhng nguyên tc chi tiết áp dng để vch kế hoch ly mu, cho các
k thut ly mu và bo đảm nước ly t h ao t nhiên và nhân to. Phn này không bao gm
ly m
u phân tích vi sinh. Các đối tượng chính được trình bày các mc 1.1 đến 1.3.
1.1 - Đo đặc trưng cht lượng
Đo cht lượng nước trong mt thi gian dài (vài năm) trên toàn b mt vùng nước
1.2 - Đo kim tra cht lượng
Đo cht lượng nước trong mt thi gian dài mt hoc nhiu đim xác định ca mt vùng
nước, đó nước được (hoc có th
được) ly để s dng.
1.3 - Đo vì nhng lý do đặc bit
Nhn biết và đo độ ô nhim, thí d chim, tôm cá b chết, hoc nhng hin tượng bt thường
khác (xut hin màu mùi l hoc đục, to các lp váng).
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5994 - 1995 (Chất lượng nước lấy mẫu, Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và tạo nhân) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5994 - 1995 (Chất lượng nước lấy mẫu, Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và tạo nhân) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5994 - 1995 (Chất lượng nước lấy mẫu, Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và tạo nhân) 9 10 414