Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận nhà nước pháp quyền

Được đăng lên bởi Chồng Của Tao
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận: Lý luận về nhà nước và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
May 9, 2014 admin Thư Viện Luận Văn, Tin Tức No comments
Tiểu luận: Lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình
bày khái quát nhà nước như nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng, vai trò của nhà
nước cũng như những hình thức nhà nước đã tồn tại trong lịch sử. Nhà nước pháp quyền
như nhà nước pháp quyền là gì, các đặc điểm của nó, khái quát về các tư tưởng nhà nước
pháp quyền trong lịch sử và khái quát về Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt
download


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHÒNG Q UẢN LÝ ĐÀO TẠO SA
U ĐẠ I HỌC Bộ môn: Triết Học Chương 10 : LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ
NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIẢNG VIÊN : TS. BÙI VĂN
MƯA LỚP : CAO HỌC Đ ÊM 6 – K20 HỌC VIÊN : N HÓM THUYẾT TR ÌNH C
HƯƠNG 10 TP. HỒ CHÍ MIN H, 2011 1



LỜI MỞ ĐẦU Lịch sử cho thấy, trong xã hội loài người ngoại trừ xã hội cộng sản
nguyên thủy quản lý nhà nước thông qua Hội đồng, Đại hội nhân dân và Thủ lĩnh
quân sự, thì ở các hình thái xã hội còn lại để quản lý xã hội người ta đều thông qua
Nhà nư ớc. Để đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi nhà nước là gì, nguồn gốc từ đâu mà có,
bản chất thự c sự của nhà nư ớc là như thế nào, nhà nước có vai tr ò gì đối với xã hội
và trong quá trình phát triển của xã hội nhà nư ớc đã tồn tại qua bao nhiêu hình thái
khác nhau, đặc trưng cơ bản của các k iểu nhà nước này ra sao; bên cạnh đó cũng
thật là cần thiết để tìm hiểu về kiểu nhà nước đang quản lý xã hội chúng ta sống –
Nhà nư ớc Pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đó là nhữ ng nội dung mà tiểu
luận về “LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC PHÁ P QUYỀN XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT N AM” sẽ mang đến cho các bạn. Tiểu luận này sẽ gồm hai phần ch ính,
phần I là những nội dung cơ bản nhất về nhà nư ớc như nguồn gốc, bản chất, đặc
trưng, chức năng, vai trò của nhà nước cũng như những hình thứ c nhà nước đã tồn
tại trong lịch sử; phần II sẽ cung cấp nhữ ng nội dung khái quát về nhà nước pháp
quyền như nhà nước pháp quyền là gì, các đặc điểm của nó, k hái quát về các tư
tưởng nhà nước pháp quyền trong lịch sử và khái quát về Nhà nước Pháp quyền Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam. Do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức, nội dung của tiểu
luận này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, chúng tôi rất mong nhận

được sự góp ý chân thành của các bạn. I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LÝ
LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC: 2


1. Nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước: 1.1. Nguồn gốc: Lịch sử cho...
Tiểu luận: Lý luận về nhà nước và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
May 9, 2014 admin Thư Viện Luận Văn, Tin Tức No comments
Tiểu luận: Lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình
bày khái quát nhà nước như nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng, vai trò của nhà
nước cũng như những hình thức nhà nước đã tồn tại trong lịch sử. Nhà nước pháp quyền
như nhà nước pháp quyền là gì, các đặc điểm của nó, khái quát về các tư tưởng nhà nước
pháp quyền trong lịch sử và khái quát về Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt
download
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHÒNG Q UẢN LÝ ĐÀO TẠO SA
U ĐẠ I HỌC Bộ môn: Triết Học Chương 10 : LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ
NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIẢNG VIÊN : TS. BÙI VĂN
MƯA LỚP : CAO HỌC Đ ÊM 6 – K20 HỌC VIÊN : N HÓM THUYẾT TR ÌNH C
HƯƠNG 10 TP. HỒ CHÍ MIN H, 2011 1
LỜI MỞ ĐẦU Lịch sử cho thấy, trong xã hội loài người ngoại trừ xã hội cộng sản
nguyên thủy quản lý nhà nước thông qua Hội đồng, Đại hội nhân dân và Thủ lĩnh
quân sự, thì ở các hình thái xã hội còn lại để quản lý xã hội người ta đều thông qua
Nhà nư ớc. Để đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi nhà nước là gì, nguồn gốc từ đâu mà có,
bản chất thự c sự của nhà nư ớc là như thế nào, nhà nước có vai tr ò gì đối với xã hội
và trong quá trình phát triển của xã hội nhà nư ớc đã tồn tại qua bao nhiêu hình thái
khác nhau, đặc trưng cơ bản của các k iểu nhà nước này ra sao; bên cạnh đó cũng
thật là cần thiết để tìm hiểu về kiểu nhà nước đang quản lý xã hội chúng ta sống –
Nhà nư ớc Pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đó là nhữ ng nội dung mà tiểu
luận về “LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC PHÁ P QUYỀN XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT N AM” sẽ mang đến cho các bạn. Tiểu luận này sẽ gồm hai phần ch ính,
phần I là những nội dung cơ bản nhất về nhà nư ớc như nguồn gốc, bản chất, đặc
trưng, chức năng, vai trò của nhà nước cũng như những hình thứ c nhà nước đã tồn
tại trong lịch sử; phần II sẽ cung cấp nhữ ng nội dung khái quát về nhà nước pháp
quyền như nhà nước pháp quyền là gì, các đặc điểm của nó, k hái quát về các tư
tưởng nhà nước pháp quyền trong lịch sử và khái quát về Nhà nước Pháp quyền Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam. Do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức, nội dung của tiểu
luận này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, chúng tôi rất mong nhận
Tiểu luận nhà nước pháp quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận nhà nước pháp quyền - Người đăng: Chồng Của Tao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiểu luận nhà nước pháp quyền 9 10 931