Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận UOP Aromatics complex

Được đăng lên bởi Trương Ngọc Thắng
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4366 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Tổ hợp sản xuất hydrocacbon thơm của UOP
Mục lục
Phần 1. Mở đầu
Phần 2. Nội dung
2.1. Tính chất kỹ thuật chủ yếu của hydrocacbon thơm
2.2. Một số nguồn sản xuất chính hydrocacbon thơm
2.2.1.Từ quá trình reforming xúc tác
2.2.2. Từ xăng nhiệt phân
2.2.3. Từ quá trình cốc hóa than đá
2.3. Tổ hợp sản xuất hydrocacbon thơm của UOP
2.3.1. Xử lý nguyên liệu Naphta
2.3.2. Quá trình reforming xúc tác
a. Bộ phận phản ứng
b. Bộ phận tái sinh xúc tác
c. Bộ phận ổn định
c. Xúc tác cho CCR Platforming
2.3.3. Các phân xưởng
a. Phân xưởng Tatoray
b. Phân xương THDA
c. Phân xưởng Isomar
d. Phân xưởng Parex
Phần 3. Kết luận
Tài liệu tham khảo

1

Tổ hợp sản xuất hydrocacbon thơm của UOP

Phần 1: LỜI MỞ ĐẦU
Benzen, toluen, các xylem (BTX), etylbenzen , cumen là các hydrocacbon thơm
được ứng dụng rộng rãi nhất trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ hóa dầu.
Chúng là các chất đầu quan trọng cho nhiều quá trình sản xuất hóa chất và
polymer thương mại như phenol, trinitroluen (TNT), nylon và chất dẻo.
Các hợp chất hydrocacbon thơm được đặc trưng bởi cấu trúc vòng bền vững nhờ
sự xen phủ của các obital π. Do đó, chúng không dễ dàng tham gia phản ứng cộng các tác
nhân dạng halogen và axit như là các anken. Tuy nhiên các hydrocacbon thươm rất nhạy
với phản ứng thế electrophil với sự có mặt của xúc tác.
Mặc dù đã có rất nhiều ứng dụng quan trọng, được sản xuất với quy mô lớn trên
phạm vi rộng lớn trên thế giới, nhưng tại Việt Nam việc ứng dụng các quy trình sản xuất
tiên tiến hiện đại còn rất hạn chế. Hấu hết lượng hydrocacbon dung trong nước đều phải
được nhập khẩu.
Trước tình hình đó, tới đây Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) sẽ thiết kế
áp dụng công nghệ sản xuất hydrocacbon thơm của hãng UOP. Đó là tổ hợp sản xuất
hydrocacbon thơm của UOP. Đây cũng là đề tài đáng quan tâm mà nhóm tiểu luận sẽ
trình bày trong bài tiểu luận này. Mục đích nhằm tìm hiểu kỹ hơn về thiết kế, cũng như
hoạt động của Tổ hợp sản xuất hydrocacbon thơm UOP.

2

Tổ hợp sản xuất hydrocacbon thơm của UOP

Phần 2: NỘI DUNG
2.1. Tính chất kỹ thuật chủ yếu của hydrocacbon thơm.
Bảng 1: Một số đặc trưng kỹ thuật của BTX và cumen [1]
Thông số
Khối
lượng
phân tử

Đơn vị

Benzen

Toluen

o-xylen

m-xylen p-xylen

etylbenzen

78,11

92,13

106,16

106,16

106,16

106,17

0,879

0,867

0.876

0.86

0.857

0.867

ĐvC

Tỷ trọng ở
200C
Nhiệt độ
nóng chảy

0

5,33

-94,99

-25,2

-48

13,3

-94,9

Nhiệt độ
sôi

0

80,1

110,6

144,4

139

138,4

136,2

1,4

1,3

1,1

1,1

1,1

0,99

7,1

6,8

6,4

6,4

6,6

6,7

-11,1
...
T h p s n xu t hydrocacbon th ơm c a UOP
Mục lục
Phần 1. Mở đầu
Phần 2. Nội dung
2.1. Tính chất kỹ thuật chủ yếu của hydrocacbon thơm
2.2. Một số nguồn sản xuất chính hydrocacbon thơm
2.2.1.Từ quá trình reforming xúc tác
2.2.2. Từ xăng nhiệt phân
2.2.3. Từ quá trình cốc hóa than đá
2.3. Tổ hợp sản xuất hydrocacbon thơm của UOP
2.3.1. Xử lý nguyên liệu Naphta
2.3.2. Quá trình reforming xúc tác
a. Bộ phận phản ứng
b. Bộ phận tái sinh xúc tác
c. Bộ phận ổn định
c. Xúc tác cho CCR Platforming
2.3.3. Các phân xưởng
a. Phân xưởng Tatoray
b. Phân xương THDA
c. Phân xưởng Isomar
d. Phân xưởng Parex
Phần 3. Kết luận
Tài liệu tham khảo
1
Tiểu luận UOP Aromatics complex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận UOP Aromatics complex - Người đăng: Trương Ngọc Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tiểu luận UOP Aromatics complex 9 10 790