Ktl-icon-tai-lieu

TIN SINH HỌC Bioinformatics

Được đăng lên bởi Hanh Tran
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIN SINH HỌC
Bioinformatics

CHUYÊN ĐỀ:

PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM CHUỖI TƯƠNG ĐỒNG ĐỐI
VỚI AND VÀ PROTEIN. NÊU ỨNG DỤNG THỰC TẾ

GVHD: TS. VÕ VĂN TOÀN
HVTH: PHẠM ĐÌNH TOÀN

Tháng 03/2011

I. Phương pháp tìm kiếm chuỗi tương đồng
đối với AND và Protein
B1: mở trình duyệt NCBI  chọn BAST

Cick

Program

query

Database
1

Blastn:

DNA

DNA
1

Blastp:

protein

protein
6

Blastx:

DNA

protein

Bastn:

Nhập mã truy mật hoặc
trình tự cần so sánh
Hoặc tải trình tự có sẵn trong máy tính

Chọn cơ sở dữ liệu

Kết Quả

Tiến hành tương tự với Bastp ta có kết quả:

Blastx: dịch mã protein từ trình tự DNA nhập vào

Ngoài ra còn có:
TBLASTN: tìm kiếm cơ sở dữ liệu dịch
nucleotide bằng cách sử dụng một truy vấn
protein.
TBLASTX:tìm kiếm 6 cơ sở dữ liệu dịch
nucleotide bằng cách sử dụng 6 truy vấn
nucleotide dịch

II. Ứng dụng
 Đối với trình tự nucleotit:
• So sánh một đoạn ADN bất kỳ với các dữ liệu trong
ngân hàng gen có thể chúng ta xác định được đoạn
ADN đó của sinh vật nào
• Biết trình tự sắp xếp các nucleotit của một đoạn ADN
có thể suy ra trình tự các axit amin tương ứng trên
mạch polypeptide nếu đoạn ADN đó mã hóa.
• Xác định đột biến, sự sai khác về trình tự nucleotit
trong cùng một sản phẩm gen (isozyme, allozyme…)
có ý nghĩa trong nghiên cứu tiến hóa và ứng dụng
thực tiễn.

• Về mặt phân loại sinh học, đối với một số gen có
tính bảo thủ cao, mang tính đặc thù loài, chẳng
hạn các gen mã hóa cho ARN ribosome (rRNA).
Dựa vào những trình tự ADN của các gen này ở
những loài sinh vật khác nhau mà người ta có thể
so sánh chúng trên cơ sở xác định mức độ sai
khác về trình tự nucleotit từ đó mô phỏng mối
quan hệ loài, dưới loài.

Hình thái giống nhau  Vật chất di truyền khác nhau

• Biết được trình tự của một gen (chẳng hạn gen ung
thư hay sự có mặt của các virus nguy hiểm chẳng
hạn H5N1, bệnh virus đốm trắng ở tôm…) người ta
có thể phát hiện sớm bằng kỹ thuật PCR, lai ADN để
ngăn chặn, điều trị.
• Thiết kế những cặp mồi (primer) để nhân bản các
đoạn này cho những mục đích nghiên cứu khác
nhau như : Nghiên cứu sự có mặt của gen đó trong
các sinh vật khác nhau (xác định sự có mặt gen
chống bệnh bạc lá, đạo ôn, xác định giới tính, bệnh
di truyền…).

• Từ trình tự nucleotit của một phân tử ADN có thể
biết được bản đồ các vị trí nhận biết của các
enzym cắt hạn chế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa
trong kỹ nghệ ADN tái tổ hợp.
• Một trong những phương pháp trị liệu gen (gene
therapy) dựa trên trình tự ribonucleotit trên phân tử
mRNA để tổng hợp sợi bổ sung (ant...
TIN SINH HỌC
Bioinformatics
CHUYÊN ĐỀ:
PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM CHUỖI TƯƠNG ĐỒNG ĐỐI
VỚI AND PROTEIN. NÊU ỨNG DỤNG THỰC TẾ
GVHD: TS. VÕ VĂN TOÀN
HVTH: PHẠM ĐÌNH TOÀN
Tháng 03/2011
TIN SINH HỌC Bioinformatics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIN SINH HỌC Bioinformatics - Người đăng: Hanh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TIN SINH HỌC Bioinformatics 9 10 106