Ktl-icon-tai-lieu

tính chất vật lý và chỉ tiêu của dầu mỏ

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Nguyễn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1659 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tính chất vật lý và chỉ tiêu đánh giá dầu thô

Chương III

TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ NHỮNG TIÊU CHUẨN
ĐÁNH GIÁ DẦU MỎ
III.1. Thành phần cất
Như chúng ta đều biết dầu mỏ cũng các sản phẩm của nó là một hỗn hợp
của nhiều các hợp chất hydrocacbon có nhiệt độ sôi thay đổi trong khoảng rộng.
Thực tế thì dầu mỏ hay các phân đoạn dầu mỏ đều chứa một số lượng rất lớn các
cấu tử với nhiệt độ sôi thay đổi trong một khoảng rất rộng. Khi nghiên cứu dầu mỏ
thì người ta quan tâm nhiều đến mức độ bay hơi hay tỷ lệ bay hơi ở một nhiêt độ
nào đó.
Tính chất bay hơi của dầu mỏ hay các sản phẩm của nó có ý nghĩa rất lớn
trong quá trình bảo quản, vận chuyển cũng như trong quá trình sử dụng. Vì vậy
đây là một tính chất hết sức quan trọng của dầu mỏ.
Thành phần cất là khái niệm dùng để biểu diễn phần trăm của mẫu bay hơi
trong điều kiện tiến hành thí nghiệm theo nhiệt độ hoặc ngược lại nhiệt độ theo
phần trăm thu được khi tiến hành chưng cất mẫu. Thực tế người ta sử dụng những
khái niệm sau.
Nhiệt độ sôi đầu: Là nhiệt độ đọc được trên nhiệt kế vào lúc giọt chất lỏng
ngưng tụ đầu tiên chảy ra từ cuối ống ngưng tụ.
Nhiệt độ sôi cuối: Là nhiệt độ cao nhất đạt được trong qúa trình chưng cất.
Nhiệt độ sôi 10% (t10%), t50%, t90%, t95%, ... Là nhiệt độ đọc trên nhiệt kế
tương ứng khi thu được 10%, 50%, 90%, 95% ... chất lỏng ngưng tụ trong ống thu.
Đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa phần cất thu đươc và nhiệt độ
được gọi là đường cong chưng cất. Tuỳ theo thiết bị sử dụng khi tiến hành chưng

1

Tính chất vật lý và chỉ tiêu đánh giá dầu thô
cất mà ta có nhiều loại đường cong khác nhau như đường cong chưng cất đơn
giản, đường cong điểm sôi thực …
Khi cần phân tích nhanh thường đối với các sản phẩm nhẹ của dầu mỏ
người ta tiến hành trên bộ chưng cất tiêu chuẩn Engler (hình dưới) và đường cong
thu được là đường cong chưng cất Engler hay đường cong chưng cất ASTM D 86.
(American Society for Testing and Materials) Cách tiến hành như sau: Cho 100 ml
mẫu vào trong bình rồi lắp dụng cụ giống như trên hình vẽ, tiến hành gia nhiệt (tốc
độ gia nhiệt phải tuân theo quy định đối với từng loại sản phẩm) ghi lại nhiệt độ
theo phần trăm mẫu thu được trong ống đong.

Trong thiết bị chưng cất Engler thì chất lỏng của mẫu bị đun nóng nên bay
hơi rồi qua bộ phận làm lạnh để ngưng tụ sau đó chảy vào ống đong, như vậy đây
là quá trình chưng cất với khả năng phân chia không triệt để. Để bảo đảm tốt quá
trình phân chia các cấu tử thì người ta sử dụng bộ chưng cất với độ phân chia
nghiêm ngặt hơn (thiết bị chưng ...
Tính cht vt lý và ch tiêu đánh giá du thô
1
Chương III
TÍNH CHT VT LÝ VÀ NHNG TIÊU CHUN
ĐÁNH GIÁ DU M
III.1. Thành phn ct
Như chúng ta đều biết du m cũng các sn phm ca nó là mt hn hp
ca nhiu các hp cht hydrocacbon có nhit độ sôi thay đổi trong khong rng.
Thc tế thì du m hay các phân đon du m đều cha mt s lượng rt ln các
cu t vi nhit độ sôi thay đổi trong mt khong rt rng. Khi nghiên cu du m
thì người ta quan tâm nhiu đến mc độ bay hơi hay t l bay hơi mt nhiêt độ
nào đó.
Tính cht bay hơi ca du m hay các sn phm ca nó có ý nghĩa rt ln
trong quá trình bo qun, vn chuyn cũng như trong quá trình s dng. Vì vy
đây là mt tính cht hết sc quan trng ca du m.
Thành phn ct là khái nim dùng để biu din phn trăm ca mu bay hơi
trong điu kin ti
ến hành thí nghim theo nhit độ hoc ngược li nhit độ theo
phn trăm thu được khi tiến hành chưng ct mu. Thc tế người ta s dng nhng
khái nim sau.
Nhit độ sôi đầu: Là nhit độ đọc được trên nhit kếo lúc git cht lng
ngưng t đầu tiên chy ra t cui ng ngưng t.
Nhit độ sôi cui: Là nhi
t độ cao nht đạt được trong qúa trình chưng ct.
Nhit độ sôi 10% (t
10%
), t
50%
, t
90%
, t
95%
, ... Là nhit độ đọc trên nhit kế
tương ng khi thu được 10%, 50%, 90%, 95% ... cht lng ngưng t trong ng thu.
Đường cong biu din mi quan h gia phn ct thu đươc và nhit độ
được gi là đường cong chưng ct. Tu theo thiết b s dng khi tiến hành chưng
tính chất vật lý và chỉ tiêu của dầu mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính chất vật lý và chỉ tiêu của dầu mỏ - Người đăng: Tuấn Anh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
tính chất vật lý và chỉ tiêu của dầu mỏ 9 10 321