Ktl-icon-tai-lieu

toán 2

Được đăng lên bởi truongthainhungoc-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÀM NHIỀU BIẾN
1. Định nghĩa Hàm 2 biến.

f :D

2



M ( x, y )

z  f ( M )  f ( x, y )

Miền xác định của hàm f(x,y) là miền D 
VD: f : D  2 
M ( x, y)

2

sao cho f(x,y) có nghĩa.

z  f ( x, y)  1  x 2  y 2

Miền xác định của hàm f(x,y) là tập hợp những điểm M ( x, y)  D sao cho

1  x2  y 2  0  x2  y 2  1
Vậy D là …………………
Đồ thị hàm số f(x,y)

z  0
z  0

 2
 2
2
2
2
2
z  1 x  y
z  x  y  1
ĐN Đường đẳng trị: là tập hợp các điểm M(x,y) sao cho f(x,y)=const. (hằng số)
VD: f ( x, y)  x 2  y 2  1 : …………………………
2. Giới hạn và liên tục
2.1. Khoảng cách giữa 2 điểm, dãy điểm.
Cho 2 điểm M(x,y), M 0 ( x0 , y0 ) thì d (M , M 0 )  ( x  x0 )2  ( y  y0 )2  0
Cho dãy điểm M 0 ( x0 , y0 ), M1 ( x1 , y1 ), M 2 ( x2 , y2 ),..., M k ( xk , yk )
Dãy điểm M k hội tụ đến M 0 ký hiệu M k  M 0
nếu d (M k , M 0 )  0 ( xk  x0 , yk  y0 )

2.2. Lân cận tại một điểm
Cho M 0 ( x0 , y0 ), r  0, B(M 0 , r )  {M 

2

/ d (M , M 0 )  r} lân cận của điểm M 0

Đây là dĩa tròn tâm tại M 0 và bán kính là r (không lấy biên).

M 0 ( x0 , y0 ), r  0, B(M 0 , r )  {M 

2

/ d (M , M 0 )  r} : dĩa tròn lấy biên

M 0 ( x0 , y0 ), r  0, B(M 0 , r )  {M 

2

/ d (M , M 0 )  r}

Do đó B(M 0 , r )  B(M 0 , r )  B(M 0 , r )

2.3. Giới hạn hàm 2 biến.
f :D

2


z  f (M )

M ( x, y )

Định nghĩa 1. Hàm f(x,y) có giới hạn là a khi M tiến đến M 0 ta viết
f (M )  a khi M  M 0 nếu

  0,   0 : M  D,0  d ( M , M 0 )    f ( M )  a  
Định nghĩa 2. Số a được gọi là giới hạn của hàm số f (x, y) khi x  xo, y  yo nếu với mọi dãy
điểm Mn (xn, yn) ( Df): Mn Mo (xo, yo) thì f (xn, yn)  a

Ký hiệu

lim f ( x, y)  a

x  x0
y  y0

xy 2

VD1: Tính

lim

VD2:Tính

 1 
lim( x 2  y 2 )sin  
x 0
 xy 
y 0

VD3: Tính

lim

x 0
y 0

2  4  xy 2

xy
x 0 x 2  y 2
y 0

1 1
2 1
Chọn hai dãy ( xn , yn )   ,  ;( xn , yn )   ,  , chuyển về giới hạn một biến.
n n
n n

2.4. Liên tục tại một điểm.
Hàm f(x,y) liên tục tại M 0 ( x0 , y0 ) nếu nó thỏa 2 điều kiện



Hàm f(x,y) xác định tại M 0 ( x0 , y0 )

lim f ( x, y)  f ( x0 , y0 )

x  x0
y  y0

Hàm f(x,y) liên tục trên D nếu f(x,y) liên tục tại M 0 ( x0 , y0 ), M 0  D

2.5. Định lý Weirestrass: Cho E là tập Compact, E 


f(x,y) bị chặn trên E.

2

, f(x,y) liên tục trên E. Khi ấy.



f(x,y) đạt GTLN, GTNN trên E.
M ( x1 , y1 ), N ( x2 , y2 )  E : f ( x1 , y1 )  f ( x, y)  f ( x2 , y2 )



E compact nếu
 E đóng ( nếu E chứa biên của nó)
 E bị chặn (nế...
HÀM NHIU BIN
1. Định nghĩa Hàm 2 biến.
2
:
( , ) ( ) ( , )
fD
M x y z f M f x y


Miền xác định ca hàm f(x,y) là min
2
D
sao cho f(x,y) có nghĩa.
VD:
2
:fD
22
( , ) ( , ) 1M x y z f x y x y
Miền xác định ca hàm f(x,y) là tp hp những điểm
( , )M x y D
sao cho
22
10xy
22
1xy
Vậy D là …………………
Đồ th hàm s f(x,y)
2 2 2 2 2 2
00
11
zz
z x y z x y




ĐN Đường đẳng tr: là tp hợp các điểm M(x,y) sao cho f(x,y)=const. (hng s)
VD:
: …………………………
2. Gii hn và liên tc
2.1. Khong cách giữa 2 điểm, dãy điểm.
Cho 2 điểm M(x,y),
0 0 0
( , )M x y
thì
22
0 0 0
( , ) ( ) ( ) 0d M M x x y y
Cho dãy điểm
0 0 0 1 1 1 2 2 2
( , ), ( , ), ( , ),..., ( , )
k k k
M x y M x y M x y M x y
Dãy điểm
k
M
hi t đến
0
M
ký hiu
0k
MM
nếu
0 0 0
( , ) 0 ( , )
k k k
d M M x x y y
2.2. Lân cn ti một điểm
Cho
2
0 0 0 0 0
( , ), 0, ( , ) { / ( , ) }M x y r B M r M d M M r
lân cn của điểm
0
M
Đây là dĩa tròn tâm tại
0
M
và bán kính là r (không ly biên).
2
0 0 0 0 0
( , ), 0, ( , ) { / ( , ) }M x y r B M r M d M M r
: dĩa tròn lấy biên
2
0 0 0 0 0
( , ), 0, ( , ) { / ( , ) }M x y r B M r M d M M r
Do đó
0 0 0
( , ) ( , ) ( , )B M r B M r B M r
toán 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán 2 - Người đăng: truongthainhungoc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
toán 2 9 10 665