Ktl-icon-tai-lieu

Toán 8 đa giác

Được đăng lên bởi Hồ Ngọc Anh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hình học 8

Trần Sĩ Tùng

CHƯƠNG II: ĐA GIÁC
1. Định nghĩa
 Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa
bất kì cạnh nào của đa giác đó.
 Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.
2. Một số kết quả
 Tổng các góc của đa giác n cạnh bằng (n  2).180 0 .
0
 Mỗi góc của đa giác đều n cạnh bằng (n  2).180 .

n

 Số các đường chéo của đa giác n cạnh bằng

n(n  3)
.
2

3. Diện tích

1
2

 Diện tích tam giác bằng nửa tích một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó: S  a.h .
1
2

 Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông: S  ab .
 Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó: S  ab .
 Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó: S  a2 .

1
2

 Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao: S  (a  b)h .
 Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó:
S  ah .
1
2

 Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo: S  d1d2 .
Bài 1. Cho hình thoi ABCD có µA  600 . Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh
AB, BC, CD, DA. Chứng minh đa giác EBFGDH là lục giác đều.
Bài 2. Cho tam giác ABC, O là trọng tâm của tam giác. Gọi E, F, G lần lượt là các điểm đối
xứng với điểm O qua trung điểm của AB, BC, AC. Chứng minh lục giác AEBFCG là
lục giác đều.
Bài 3. Cho ngũ giác ABCDE có các cạnh bằng nhau và µA  µB  µC .
a) Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang cân.
b) Chứng minh ngũ giác ABCDEF là ngũ giác đều.
Bài 4. Cho ngũ giác đều ABCDE. Gọi K là giao điểm của hai đường chéo AC và BE.
a) Tính số đo mỗi góc của ngũ giác.
b) Chứng minh CKED là hình thoi.
Bài 5. Cho hình chữ nhật ABCD. E là điểm bất kì nằm trên đường chéo AC. Đường thẳng
qua E, song song với AD cắt AB, DC lần lượt tại F, G. Đường thẳng qua E, song song
với AB cắt AD, BC lần lượt tại H, K. Chứng minh hai hình chữ nhật EFBK và EGDH
có cùng diện tích.
Bài 6. Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC. Vẽ BP 
MN, CQ  MN (P, Q  MN).
a) Chứng minh tứ giác BPQC là hình chữ nhật.
b) Chứng minh SBPQC  SABC .
Trang 16

Hình học 8

Trần Sĩ Tùng

Bài 7. Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. Chứng minh
các tứ giác ADCM và ABCN có diện tích bằng nhau.
Bài 8. Cho hình thang vuông ABCD ( µA  µD  900 ), AB = 3cm, AD = 4cm và ·ABC  1350 .
Tính diện tích của hình thang đó.
Bài 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Về phía ngoài tam giác, vẽ các hình vuông ABDE,
ACFG, BCHI. Chứng minh SBCHI ...
Hình học 8 Trần Sĩ Tùng
1. Định nghĩa
Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa
bất kì cạnh nào của đa giác đó.
Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.
2. Một số kết quả
Tổng các góc của đa giác n cạnh bằng
n
0
( 2).180
.
Mỗi góc của đa giác đều n cạnh bằng
n
n
0
( 2).180
.
Số các đường chéo của đa giác n cạnh bằng
n n( 3)
2
.
3. Diện tích
Diện tích tam giác bằng nửa tích một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó:
S a h
1
.
2
.
Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông:
S ab
1
2
.
Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó:
S ab
.
Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó:
S a
2
.
Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao:
S a b h
1
( )
2
.
Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó:
S ah
.
Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo:
.
Bài 1. Cho hình thoi ABCD
µ
A
0
60
. Gọi E, F, G, H lần lượt trung điểm của các cạnh
AB, BC, CD, DA. Chứng minh đa giác EBFGDH là lục giác đều.
Bài 2. Cho tam giác ABC, O là trọng tâm của tam giác. Gọi E, F, G lần lượt là các điểm đối
xứng với điểm O qua trung điểm của AB, BC, AC. Chứng minh lục giác AEBFCG
lục giác đều.
Bài 3. Cho ngũ giác ABCDE có các cạnh bằng nhau và
.
a) Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang cân.
b) Chứng minh ngũ giác ABCDEF là ngũ giác đều.
Bài 4. Cho ngũ giác đều ABCDE. Gọi K là giao điểm của hai đường chéo AC và BE.
a) Tính số đo mỗi góc của ngũ giác.
b) Chứng minh CKED là hình thoi.
Bài 5. Cho hình chữ nhật ABCD. E điểm bất nằm trên đường chéo AC. Đường thẳng
qua E, song song với AD cắt AB, DC lần lượt tại F, G. Đường thẳng qua E, song song
với AB cắt AD, BC lần lượt tại H, K. Chứng minh hai hình chữ nhật EFBK EGDH
có cùng diện tích.
Bài 6. Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt trung điểm của các cạnh AB, AC. Vẽ BP
MN, CQ MN (P, Q MN).
a) Chứng minh tứ giác BPQC là hình chữ nhật.
b) Chứng minh
BPQC ABC
S S
.
CHƯƠNG II: ĐA GIÁC
Trang 16
Toán 8 đa giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán 8 đa giác - Người đăng: Hồ Ngọc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Toán 8 đa giác 9 10 206