Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng)

Được đăng lên bởi w-phuoclam-gmail-com
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại số tuyến tính, phương trình vi phân và chuỗi
Chương 5
Chuỗi

Tháng 8 / 2011

Chương 5 (Chuỗi)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

1 / 47

Các mục chính của chương 5:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Khái niệm về chuỗi số.
Điều kiện hội tụ của chuỗi số.
Tính chất và các phép tính của chuỗi số.
Chuỗi số dương.
Chuỗi đan dấu.
Chuỗi hàm.
Chuỗi lũy thừa.
Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa.
Khai triển Maclaurin cho một số hàm thông dụng.
Chương 5 (Chuỗi)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

2 / 47

Chương 5: Chuỗi
1. Khái niệm
Cho dãy số thực
s1 = u 1
s2 = u 1 + u 2

..
.

fun g ,

xây dựng một dãy

f sn g

cho bởi:

n

sn = u 1 + u 2 +

+ u n = ∑ uk
k =1

Nếu ta quan tâm đến sự hội tụ của dãy
fun g là một dãy số.
Nếu ta quan tâm đến sự hội tụ của dãy
fsn g là một chuỗi số.
Chương 5 (Chuỗi)

Toán A5 - C01005

fun g

thì ta nói

f sn g

thì ta nói

Tháng 8 / 2011

3 / 47

Chương 5: Chuỗi
1. Khái niệm:

Ký hiệu:Dùng 1 trong các ký hiệu sau để chỉ 1 chuỗi
số:
u1 +u 2 +
u1 +u 2 +

+ un +

∞

∑ un

n =1

∑ un

Chương 5 (Chuỗi)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

4 / 47

Chương 5: Chuỗi
1. Khái niệm:

Ta nói chuỗi số ∑ un là hội tụ nếu dãy
Khi đó 9s 2 R, s = n lim
sn
!∞

f sn g

hội tụ.

gọi là tổng của chuỗi số ∑ un .
Ký hiệu : s = u 1 +u 2 + + u n +
s

hay
hay

s = u 1 +u 2 +
∞

s = ∑ un
n =1

Vậy
s = lim sn = lim (u1 +u 2 +
n !∞

hay

n !∞

s = lim sn = lim
n !∞

Chương 5 (Chuỗi)

n

+ u n ) = u 1 +u 2 +

+ un +

= u 1 +u 2 +

∞

∑ uk = ∑ uk

n ! ∞ k =1

k =1

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

5 / 47

Chương 5: Chuỗi
1. Khái niệm:

Chuỗi không hội tụ gọi là phân kỳ.
un gọi là số hạn tổng quát (số hạng thứ n) của chuỗi
số ∑ un .
sn gọi là tổng riêng cấp n của chuỗi số ∑ un .

Chương 5 (Chuỗi)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

6 / 47

Chương 5: Chuỗi
2.Điều kiện hội tụ:
Điều kiện cần: Nếu ∑ un hội tụ thì un ! 0.
Hệ quả: Nếu un không có giới hạn hoặc có giới hạn
khác 0 thì chuỗi ∑ un phân kỳ.
∞
Ví dụ: 1) ∑ n2 +1 phân kỳ vì n2 +1 ! ∞
2)
3)
( 1)n

n =1
∞

n
n =1 n + 1
∑
∞

n
∑ ( 1)

phân kỳ vì

n
! 1 6= 0
n+1

phân kỳ vì không tồn tại giới hạn

n =1

Điều kiện cần và đủ: Chuỗi
∞
∑ uk hội tụ

∑ un

hội tụ () chuỗi dư

k =n +1

m

5 (Chuỗi)
A5 - n
C01005 n 0 =)
() Chương
8ε >
0, 9n0 2 N, 8m, n 2 Toán
N, m,

Tháng
ε 8 / 2011
∑ uk <

7 / 47

Chương 5: Chuỗi
3.Tính chất và các phép tính:
A) Giả sử 2 chuỗi ∑ un , ∑ vn hội tụ và có tổng lần lượt là
và t . Cho α, β 2 R, khi đó các chuỗi ∑ (un +v n ) , ∑ (un v n ) ,
∑ αu n , ∑ (αu n + βv n ) cũng hội tụ và có tổng lần lượt là
s + t, s...
Đại số tuyến tính, phương trình vi phân chuỗi
Chương 5
Chuỗi
Tháng 8 / 2011
Chương 5 (Chuỗi) Toán A5 - C01005 Tháng 8 / 2011 1 / 47
Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng) - Người đăng: w-phuoclam-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng) 9 10 940