Ktl-icon-tai-lieu

Toán chuyên đề khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi phamvinh-101090
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ
Bài 1: Cho hàm số y =
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
b. Gọi M là điểm thuộc (C) có hoành độ dương, H, K lần lượt là hình chiếu của M lên
trục Oy và tiệm cận ngang của (C). Tìm tọa độ của M biết tam giác MHK có độ dài
cạnh lớn nhất bằng

√

Đáp án M(2; ) hoặc M ( ; -1)
Bài 2 : Cho hàm số y = x3 + 3x2 + mx + m – 2 (Cm) với m là tham số thực
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Cm
b. Tìm m để hàm số (Cm) có hai cực trị có hoành độ x1; x2 thỏa mãn
x12 + x22 – 3(x1 + x2) = 12
Đáp án m = -3
Bài 3: Cho hàm số y =
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số
b. Gọi I là giao điểm hai tiệm cận. Tìm tọa độ điểm M thuộc đồ thị (C ) biết tiếp tuyến
của (C) tại M cắt 2 đường tiệm cận tại A và B tạo thành một tam giác IAB có trung
tuyến IN = √
Đáp án M1 = (0; -1), M2 (2;5), M3 (4;3), M4 (-2;1)
Bài 4: Cho hàm số y = x3 – 3mx2 + 2 (1) với m là tham số thực
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1
b. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A, B sao cho A, B và M(1;-2) thẳng
hàng
Đáp án : m = √
Bài 5: Cho hàm số y = x4 – 2mx2 + 2,(1) với m là tham số thực
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1
b. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có 3 điểm cực trị đồng thời 1 điểm cực đại, một điểm cực
tiểu cùng với gốc tọa độ tạo thành ba đỉnh của tam giác có diện tích bằng 2
Đáp án: m =4
Bài 6: Cho hàm số y =

>> Truy cập trang  để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số
b. Tìm điểm A có tọa độ nguyên thuộc (C) biết tiếp tuyến của đồ thị tại A cắt trục
hoành tại điểm B và tam giác OAB cân tại A
Đáp án: A (-2;2)
Bài 7: Cho hàm số y = x3 – 3x2 + 3mx + 3 (1) với m là tham số
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 0
b. Tìm m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (0; +
Đáp án: m
Bài 8: Cho hàm số y =
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số
b. Tìm điểm M thuộc (C) có tọa độ nguyên, biết khoảng cách từ O đến tiếp tuyến tại M
bằng khoảng cách từ tâm đối xứng của đồ thị đến tiếp tuyến đó (O là gốc tọa độ)
Đáp án: M1 (0;-1), M2 (1;0)
Bài 9: Cho hàm số y = -x3 + 3x -1
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số
b. Tìm m để đường thẳng d: y = m(x-1) + 1 cắt (C) tại 3 điểm phân biệt A(1;1), M, N
sao cho tích các hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại M và N bằng 27
Đáp án: m = - 1
Bài 10: Cho hàm số y = x4 – 2mx2 + m -1, (1) với m là tham số thực
a. Khảo sát sự biến th...
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh Văn – Anh tt nht! 1
CHUYÊN ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM S
Bài 1: Cho hàm s y =

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ th (C) của hàm số
b. Gọi M điểm thuc (C) hoành độ dương, H, K lần lượt hình chiếu của M lên
trục Oy tim cn ngang ca (C). m tọa độ ca M biết tam giác MHK độ dài
cnh ln nht bng

Đáp án M(2;
) hoc M (
; -1)
Bài 2 : Cho hàm s y = x
3
+ 3x
2
+ mx + m 2 (C
m
) với m là tham số thc
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ th hàm số C
m
b. Tìm m để hàm số (C
m
) có hai cực tr hoành độ x
1
; x
2
thỏa mãn
x
1
2
+ x
2
2
3(x
1
+ x
2
) = 12
Đáp án m = -3
Bài 3: Cho hàm s y =


a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ th (C ) của hàm số
b. Gọi I giao đim hai tim cận. Tìm tọa đ điểm M thuc đồ th (C ) biết tiếp tuyến
ca (C) ti M cắt 2 đường tim cn ti A và B tạo thành một tam giác IAB trung
tuyến IN =

Đáp án M
1
= (0; -1), M
2
(2;5), M
3
(4;3), M
4
(-2;1)
Bài 4: Cho hàm s y = x
3
3mx
2
+ 2 (1) với m là tham số thc
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ th hàm số (1) khi m = 1
b. Tìm m để đồ th m s (1) hai điểm cc tr A, B sao cho A, B M(1;-2) thng
hàng
Đáp án : m =
Bài 5: Cho hàm s y = x
4
2mx
2
+ 2,(1) với m là tham số thc
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ th hàm số (1) khi m = 1
b. Tìm m để đồ th hàm số (1) có 3 đim cc tr đồng thời 1 điểm cực đại, một điểm cc
tiểu cùng với gc ta đ tạo thành ba đỉnh của tam giác có diện tích bằng 2
Đáp án: m =4
Bài 6: Cho hàm s y =


Toán chuyên đề khảo sát hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán chuyên đề khảo sát hàm số - Người đăng: phamvinh-101090
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Toán chuyên đề khảo sát hàm số 9 10 788