Ktl-icon-tai-lieu

Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 329 trang   |   Lượt xem: 1832 lần   |   Lượt tải: 0 lần
˜
’ THANH
ˆ N THUY
NGUYE

` TA
ˆ. P
BAI
´ CAO CA
ˆ´P
TOAN
Tˆa.p 3
Ph´ep t´ınh t´ıch phˆan. L´
y thuyˆe´t chuˆo˜ i.
Phu.o.ng tr`ınh vi phˆan

’ N DAI HOC QUO
` XUA
ˆ´T BA
ˆ´C GIA HA
` NO
ˆ. I
NHA
.
.

Mu.c lu.c
10 T´ıch phˆ
an bˆ
a´t di.nh
10.1 C´ac phu.o.ng ph´ap t´ınh t´ıch phˆan . . . . .
10.1.1 Nguyˆen h`am v`a t´ıch phˆan bˆa´t di.nh
10.1.2 Phu.o.ng ph´ap dˆo’i biˆe´n . . . . . . .
`an
u.ng phˆ
10.1.3 Phu.o.ng ph´ap t´ıch phˆan t`

. . . . . . .

4
4

. . . . . . .

4

. . . . . . .
. . . . . . .
10.2 C´ac l´o.p h`am kha’ t´ıch trong l´o.p c´ac h`am so. cˆa´p . . . .
10.2.1 T´ıch phˆan c´ac h`am h˜
u.u ty’ . . . . . . . . . . . .
10.2.2 T´ıch phˆan mˆo.t sˆo´ h`am vˆo ty’ do.n gia’n . . . . .
10.2.3 T´ıch phˆan c´ac h`am lu.o..ng gi´ac . . . . . . . . . .

12
21

11 T´ıch phˆ
an x´
ac di.nh Riemann
11.1 H`am kha’ t´ıch Riemann v`a t´ıch phˆan x´ac di.nh . . .
- i.nh ngh˜ıa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.1.1 D
- iˆ
`eu kiˆe.n dˆe’ h`am kha’ t´ıch . . . . . . . . . .
11.1.2 D
11.1.3 C´ac t´ınh chˆa´t co. ba’n cu’a t´ıch phˆan x´ac di.nh
11.2 Phu.o.ng ph´ap t´ınh t´ıch phˆan x´ac d i.nh . . . . . . .
11.3 Mˆo.t sˆo´ u
´.ng du.ng cu’a t´ıch phˆan x´ac d i.nh . . . . . .
11.3.1 Diˆe.n t´ıch h`ınh ph˘a’ng v`a thˆe’ t´ıch vˆa.t thˆe’ . .

30
30
37
48
57

. .

58

. .
. .

58
59

. .

59

. .
. .

61
78

. .

78

11.3.2 T´ınh dˆo. d`ai cung v`a diˆe.n t´ıch m˘a.t tr`on xoay . .
11.4 T´ıch phˆan suy rˆo.ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89
98

11.4.1 T´ıch phˆan suy rˆo.ng cˆa.n vˆo ha.n . . . . . . . . . 98
11.4.2 T´ıch phˆan suy rˆo.ng cu’a h`am khˆong bi. ch˘a.n . . 107

2

MU
. C LU
.C
`eu biˆ
12 T´ıch phˆ
an h`
am nhiˆ
e´n
12.1 T´ıch phˆan 2-l´o.p . . . . . . . . . . . . . .
`en ch˜
u. nhˆa.t . . .
12.1.1 Tru.`o.ng ho..p miˆ
`en cong . . . . . .
12.1.2 Tru.`o.ng ho..p miˆ
12.1.3 Mˆo.t v`ai u
´.ng du.ng trong h`ınh ho.c
12.2 T´ıch phˆan 3-l´o.p . . . . . . . . . . . . . .
`en h`ınh hˆo.p . . .
12.2.1 Tru.`o.ng ho..p miˆ
`en cong . . . . . .
12.2.2 Tru.`o.ng ho..p miˆ
12.2.3
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.4 Nhˆa.n x´et chung . . . . . . . . . .
12.3 T´ıch phˆan d u.`o.ng . . . . . . . . . . . . .
12.3.1 C´ac di.nh ngh˜ıa co. ba’n . . . . . .
12.3.2 T´ınh t´ıch phˆan du.`o.ng . . . . . .
12.4 T´ıch phˆan m˘a.t . . . . . . . . . . . . . .
12.4.1 C´ac di.nh ngh˜ıa co. ba’n . . . . . .
12.4.2 Phu.o.ng ph´ap t´ınh t´ıch phˆan m˘a.t
12.4.3 Cˆong th´
u.c Gauss-Ostrogradski .
12.4.4 Cˆong th´
u.c Stokes . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
...
NGUY
ˆ
E
˜
N THUY
THANH
B
`
AI T
ˆ
A
.
P
TO
´
AN CAO C
ˆ
A
´
P
a
.
p3
Ph´ep t´ınh t´ıch phˆan. y thuyˆe
´
t chuˆo
˜
i.
Phu
.
o
.
ng tr`ınh vi phˆan
NH
`
AXU
ˆ
A
´
TBA
NDA
.
IHO
.
CQU
ˆ
O
´
C GIA H
`
AN
ˆ
O
.
I
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
329 Vietnamese
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH 9 10 654