Ktl-icon-tai-lieu

Toán Hóa học khối B

Được đăng lên bởi Hung Cuong VN
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Hồng Ngự 1- Đồng Tháp
GV môn Hoá: Nguyễn Văn Phước
GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN HOÁ HỌC KHỐI B NĂM 2008
Mã đề: 195
Câu 7: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng
o
đẳng với H2SO4 đặc ở 140 C. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và
1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là
A. CH3OH và C2H5OH.
B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H5OH và C4H7OH.
D. C3H7OH và C4H9OH.
HD GIẢI
-BTKL: Số gam 2 ancol = 7,8 gam
1,8
 0,1mol
- n H 2O 
18
- n2 ancol  2nH 2O  0,2mol
7,8
 39  2 ancol là CH3OH và C2H5OH  Đáp án: A.
- M 2 ancol 
0,2
Câu 9: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm
X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3)
trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là
A. 76,6%.
B. 80,0%.
C. 65,5%.
D. 70,4%.
HD GIẢI
-CH3OH

HCHO   Ag2O , NH 3 4 Ag
1 12,96
 0,03mol
- nCH 3OHpu  x
4 108
0,03.32.100
 80(%)  Đáp án: B
- H pu 
1,2
 CuO

Câu 10: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol)
etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là
0,8 g/ml)
A. 5,4 kg.
B. 5,0 kg.
C. 6,0 kg.
D. 4,5 kg.
HD GIẢI
46
.0,8= 1,84 kg
100
menancol
2nC2 H 5OH
- (C6 H10O5 )n  nC6 H12O
6 
162n
92n
?
1,84 kg
 Số kg tinh bột với hiệu suất 72% là
1,84.162 100
mtinhbot =
 Đáp án: D
.
= 4,5 kg
92
72
- mC2 H 5OH = 5.

Câu 11: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư).
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là
Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa
a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)
A. a = 0,5b.
B. a = b.
C. a = 4b.
D. a = 2b.
Email: nguyenvanphuochn@vnn.vn

Điện thoại: 0917 932 331

Trường THPT Hồng Ngự 1- Đồng Tháp
HD GIẢI
2FeCO3 +
a mol

1
O2
2
1
a
4

t0

Số mol khí phản ứng =

Fe2O3 + 2CO2  ;
a
a  11b
;
4

Vì V,T không đổi, Psau = Ptrước 

GV môn Hoá: Nguyễn Văn Phước
11
O2
2
11
b mol
b
4

2FeS2 +

t0

Fe2O3 + 4SO2 
2b

Tổng số mol khí tạo thành = a + 2b
a  11b
 a  2b  a = b  Đáp án: B
4

*

Câu 12: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu ...
Trường THPT Hồng Ngự 1- Đồng Tháp GV môn Hoá: Nguyễn Văn Phước
GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN HOÁ HỌC KHỐI B NĂM 2008
Mã đề: 195
Câu 7: Đun nóng hỗn hợp gồm hai ợu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng
đẳng với H
2
SO
4
đặc 140
o
C. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete
1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là
A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH. B. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH.
C. C
3
H
5
OH và C
4
H
7
OH. D. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH.
HD GIẢI
-BTKL: Số gam 2 ancol = 7,8 gam
-
2
1,8
0,1
18
H O
n mol
-
2
2
2 0,2
ancol H O
n n mol
-
2
7,8
39
0,2
ancol
M
2 ancol là CH
3
OH và C
2
H
5
OH
Đáp án: A.
Câu 9: Oxi hoá 1,2 gam CH
3
OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm
X (gồm HCHO, H
2
O CH
3
OH dư). Cho toàn bộ X c dụng với lượng Ag
2
O (hoặc AgNO
3
)
trong dung dịch NH
3
, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH
3
OH là
A. 76,6%. B. 80,0%. C. 65,5%. D. 70,4%.
HD GIẢI
-CH
3
OH
CuO

HCHO
2 3
,
4
Ag O NH
Ag

-
3
1 12,96
0,03
4 108
CH OHpu
n x mol
-
0,03.32.100
80(%)
1,2
pu
H
Đáp án: B
Câu 10: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol)
etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là
0,8 g/ml)
A. 5,4 kg. B. 5,0 kg. C. 6,0 kg. D. 4,5 kg.
HD GIẢI
-
= 5.
46
100
.0,8= 1,84 kg
-
6 10 5 6 12 6 2 5
( ) 2
menancol
n
C H O nC H O nC H OH 
162n 92n
? 1,84 kg
Số kg tinh bột với hiệu suất 72% là
tinhbot
m
=
1,84.162
92
.
100
72
= 4,5 kg
Đáp án: D
Câu 11: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO
3
b mol FeS
2
trong bình kín chứa không khí (dư).
Sau khi các phản ng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất
Fe
2
O
3
hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa
a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)
A. a = 0,5b. B. a = b. C. a = 4b. D. a = 2b.
Email: nguyenvanphuochn@vnn.vn Điện thoại: 0917 932 331
Toán Hóa học khối B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán Hóa học khối B - Người đăng: Hung Cuong VN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Toán Hóa học khối B 9 10 568