Ktl-icon-tai-lieu

Toán kĩ thuật C1 thầy Nguyễn Đức Hoàng

Được đăng lên bởi voduyhai156
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung

Toán kỹ thuật







Nguyễn Đức Hoàng



2010





Chương 1:Chuổi Fourier
Chương 2:Tích phân Fourier và biến đổi Fourier
Chương 3: Phép biến đổi Laplace
Chương 4: Phép biến đổi Laplace ngược
Chương 5: Ứng dụng phép biến đổi Laplace vào
phương trình vi phân
Chương 6: Ứng dụng phép biến đổi Laplace vào
giải tích mạch điện
Chương 7: Hàm giải tích
Chương 8: Tích phân phức
Chương 9: Chuổi hàm phức
Page 2

Nội dung (tt)




Tài liệu tham khảo

Chương 10: Lý thuyết thặng dư
Chương 11: Ứng dụng của lý thuyết thặng dư
Chương 12: Phép biến đổi bảo giác






Nguyễn Kim Đính: Giải Tích Fourier
Nguyễn Kim Đính: Phép Biến Đổi Laplace
Nguyễn Kim Đính: Hàm Phức và Ứng Dụng
C-R Wylie & L-C Barrett: Advanced Engineering
Mathenatics

Page 3

Giải tích Fourier

Đánh giá




Giữa kỳ
Cuối kỳ
Bài tập




Page 4

: 30%
: 70%
: lên bảng

Rời rạc

Đúng : +1đ vào GK, +0.5 vào CK
Sai
:0
Không biết : -1đ vào GK, -0.5 vào CK

Fast
Fourier
Transform

Page 5

Liên tục
Fourier
Series

Fourier
Integral

Discrete
Fourier
Transform

Fourier
Transform

Page 6

Chương 1:

Chuổi Fourier



Hàm tuần hoàn



Chuổi Fourier của một hàm tuần hoàn



Các công thức khác để tính các hệ số

Fourier, Joseph

Fourier


Khai triển bán kỳ



Các dạng khác của chuổi Fourier



Ứng dụng của chuổi Fourier

Fourier, Joseph
1768-1830
Page 7

Page 8

Chuổi Fourier

Fourier, Joseph
In 1807, Fourier submitted a paper to the Academy of
Sciences of Paris. In it he derived the heat equation and
proposed his separation of variables method of solution. The
paper, evaluated by Laplace, Lagrange, and Lagendre, was
rejected for lack rigor. However, the results were promising
enough for the academy to include the problem of describing
heat conduction in a prize competition in 1812. Fourier’s 1811
revision of his earlier paper won the prize, but suffered the
same criticism as before. In 1822, Fourier finally published his
classic Theorie analytique de la chaleur, laying the fundations
not only for the separation of variables method and Fourier
series, but for the Fourier integral and transform as well.

Hàm tuần hoàn

Page 9

Hàm tuần hoàn


Page 10

Hàm tuần hoàn

ĐN 1.1: Hàm tuần hoàn



VD: Hàm tuần hoàn

Một hàm f(t) được gọi là tuần hoàn nếu
f(t)

và chỉ nếu có một số dương 2p sao cho:

t

f (t  2 p)  f (t )

2p

với mọi t trong MXĐ của f(t). Số 2p được
gọi là một chu kỳ của f(t).
Page 11

Page 12

Hàm tuần hoàn

Hàm tuần hoàn


Một số VD khác:



f(t+2p)=f(t), f(t+2np)=f(t...
Nguyễn Đức Hoàng
2010
Toán kỹ thuật
Nội dung
Chương 1:Chuổi Fourier
Chương 2:Tích phân Fourier và biến đổi Fourier
Chương 3: Phép biến đổi Laplace
Chương 4: Phép biến đổi Laplace ngược
Chương 5: Ứng dụng phép biến đổi Laplace vào
phương trình vi phân
Chương 6: Ứng dụng phép biến đổi Laplace vào
giải tích mạch điện
Chương 7: Hàm giải tích
Chương 8: Tích phân phức
Chương 9: Chuổi hàm phức
Page 2
Nội dung (tt)
Chương 10: Lý thuyết thặng
Chương 11: ng dụng của lý thuyết thặng
Chương 12: Phép biến đổi bảo giác
Page 3
Tài liệu tham khảo
Nguyễn Kim Đính: Giải Tích Fourier
Nguyễn Kim Đính: Phép Biến Đổi Laplace
Nguyễn Kim Đính: Hàm Phức và Ứng Dụng
C-R Wylie & L-C Barrett: Advanced Engineering
Mathenatics
Page 4
Đánh giá
Giữa kỳ : 30%
Cuối kỳ : 70%
Bài tập : lên bảng
Đúng : +1đ vào GK, +0.5 vào CK
Sai : 0
Không biết : -1đ vào GK, -0.5 vào CK
Page 5
Giải tích Fourier
Page 6
Fourier
Series
Fourier
Integral
Discrete
Fourier
Transform
Fourier
Transform
Fast
Fourier
Transform
Rời rạc
Liên tục
Toán kĩ thuật C1 thầy Nguyễn Đức Hoàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán kĩ thuật C1 thầy Nguyễn Đức Hoàng - Người đăng: voduyhai156
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Toán kĩ thuật C1 thầy Nguyễn Đức Hoàng 9 10 15