Ktl-icon-tai-lieu

Toán lớp 11 phần đạo hàm

Được đăng lên bởi Dinh The Tho
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Traàn Thaønh Minh - Phan Löu Bieân – Traàn Quang Nghóa

GIAÛI TÍCH 112

Chöông 5 : Ñaïo haøm

CHÖÔNG V. ÑAÏO HAØM
§1 . Ñaïo haøm & yù nghóa hình hoïc cuûa ñaïo haøm .
A . Toùm taét giaùo khoa .
1 . Ñaïo haøm cuûa haøm soá taïi moät ñieåm : Cho haøm soá y = f ( x ) xaùc ñònh treân khoûang (a,b) vaø xo thuoäc
khoûang ( a , b ) .
Ñaïo haøm cuûa haøm soá y = f ( x ) taïi ñieåm xo , kyù hieäu laø f’ ( xo) , laø giôùi haïn höõu haïn (neáu coù) cuûa tæ soá giöõa
soá gia cuûa haøm soá Δy vaø soá gia cuûa bieán soá Δx taïi ñieåm xo khi soá gia cuûa bieán soá daàn tôùi 0 :

f '( xo ) = lim
x→xo

f ( x) − f ( xo )
f ( xo + Δx) − f ( xo )
Δy
= lim
= lim
Δx → 0 Δx
Δx → 0
Δx
x − xo

Chuù yù : Neáu haøm soá y = f ( x ) coù ñaïo haøm taïi ñieåm xo thì haøm soá naøy lieân tuïc taïi ñieåm xo
2 . Ñaïo haøm cuûa haøm soá treân moät khoảng :
D laø moät khoảng ( hay hôïp cuûa nhieàu khoảng ) .
Haøm soá y = f ( x ) coù ñaïo haøm treân D khi noù coù ñaïo haøm taïi moïi ñieåm xo thuoäc D .
Khi ñoù ta coù moät haøm soá xaùc ñònh treân D : y’ = f’( x ) vôùi moïi x thuoäc D . Haøm soá naøy ñöôïc goïi laø ñaïo
haøm cuûa haøm soá y = f ( x ) .
Ñaïo haøm cuûa moät soá haøm soá thöôøng gaëp :

f ( x) = C
f ( x) = x

⇒ f '( x) = 0
⇒ f '( x) = 1

, ∀x ∈ R
, ∀x ∈ R

f ( x) = x n (n ∈ N , n ≥ 2) ⇒ f '( x) = nx n −1 , ∀x ∈ R
1
f ( x) = x
⇒ f '( x) =
, ∀x ∈ R +
2 x
(C laø moät haèng soá)
3 . YÙ nghóa hình hoïc cuûa ñaïo haøm : Cho haøm soá y =
f ( x ) coù ñaïo haøm taïi ñieåm xo , ñoà thò cuûa haøm soá laø ( C
).
Ñònh lyù : Ñaïo haøm cuûa haøm soá taïi ñieåm xo laø heä soá goùc
cuûa tieáp tuyeán vôùi ñoà thò ( C ) taïi ñieåm Mo( xo , f(xo))
thuoäc ( C )
Nhö theá , phöông trình cuûa tieáp tuyeán vôùi ( C ) taïi Mo (
xo , yo) thuoäc ( C ) coù daïng :
( t ) : y = f’( xo) ( x – xo) + f(x0) .

Heä soá goùc cuûa tieáp
tuyeán tanϕ = f’(x0)

M

f(x0)

B . Giaûi toùan .
Daïng 1 : Tính đạo hàm của hàm số tại x0 .

ϕ
x0

Ta thöôøng thöïc hieän caùc böôùc sau :
™ Cho xo moät soá gia Δx vaø tinh soá gia Δy .
™ Laäp tæ soá

Δy f ( x) − f ( xo ) f ( xo + Δx) − f ( xo )
=
vaø tìm giôùi haïn cuûa tæ soá naøy khi Δx → 0 .
=
x − xo
Δx
Δx

(hay x → xo). Giôùi haïn naøy, neáu coù, laø ñaïo haøm f’(xo) cuûa haøm soá taïi ñieåm xo .
Ví duï : Tính đạo của caùc haøm soá sau taïi xo
töông öùng :
a) y = f ( x) = x2 + 3x – 1 taïi xo = 23

Chöông 5 : Ñaïo haøm
b) y = f ( x ) =

2x +1
taïi xo = 1
x+2

Giaûi :
a) Cho xo = 2 moät soá gia Δx , ta coù :

Δy = f ( xo + Δx) −...
Traàn Thaønh Minh - Phan Löu Bieân – Traàn Quang Nghóa
GIAÛI TÍCH 11
www.saosangsong.com.vn
Toán lớp 11 phần đạo hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán lớp 11 phần đạo hàm - Người đăng: Dinh The Tho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Toán lớp 11 phần đạo hàm 9 10 796