Ktl-icon-tai-lieu

Toán rời rạc

Được đăng lên bởi duonghanhbk95
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
III. Ngữ nghĩa của
luận lý mệnh đề

Chương 2
ntsơn

Thí dụ
Một nhóm 4 thành viên : An, Bảo, Chi, Dũng.
Trong nhóm có quan hệ người này thích hoặc không
thích người kia.



Bảo





An

Chi



Dũng

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Thí dụ
Thông tin từ những người cung cấp tin :
Dũng thích
Chi.
An không thích Dũng.
Dũng không thích An.
Bảo thích
Chi hoặc Dũng.
An thích những người mà Bảo thích.
Chi thích những người thích Chi.
Không ai thích chính mình.
Hỏi : Bảo có thích Chi không ?
@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Thí dụ
Phân tích thông tin :
Ký hiệu :  là thích,  là không thích.
Dũng thích Chi.
1. Dũng  Chi.
An không thích Dũng.
Dũng không thích An.
Bảo thích Chi hoặc Dũng.

2. An  Dũng.
3. Dũng  An.

4.(Bảo  Chi)  (Bảo  Dũng).
@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Thí dụ
Có nhiều “thực tế” của thế giới 4 người này.
An
Bảo
Chi Dũng
Dũng
An
Bảo
Chi
An
Bảo
Chi
Dũng
An
Bảo
Chi Dũng
Dũng
An
Bảo
Chi
An
Bảo
Dũng
An
xChi
x
An
x
An
x
An
An
xx
An
x
Bảo
x
Bảo
xx
Bảo
x
Bảo
Bảo
xx
Bảo
Chi
x
xx
Chi
x
x
xx
Chi
x
x
x
Chi
Chi
xx
xx
xx
Chi Dũng
x
x
xx
Dũng
x
Dũng
x
Dũng
Dũng
xx
Dũng
x

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Thí dụ
Bốn thực tế sau đều thỏa mãn các thông tin của
những người cung cấp tin.
An

Bảo

Chi

Dũng

An

An

x

An

Bảo

x

Bảo

Chi

x

x

Dũng

x
x

An

Bảo

Chi

Chi

Dũng
An

Bảo

x

Bảo

Dũng
@Nguyễn Thanh Sơn

x
x

x
x

x

x

Chi
Dũng

Dũng

x
x

x

x
x

An

x

x

Chi

Dũng

An

Chi

Bảo

Bảo

Chi

x

x

Dũng

x
x

x
x

x
x

ntsơn

Thí dụ
Những phát biểu :
“Dũng thích Chi”
“Bảo thích Chi”
“Bảo không thích Dũng”
“Mọi người đều thích người khác”
“Mọi người đều được người khác thích”
không có trong hệ thống logic này.
Nhưng nó thỏa mãn tất cả thực tế mà hệ thống
logic này thỏa.
@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Diễn dịch
• Diễn dịch của một công thức là thế giới thực
cùng với cách nhúng từng yếu tố của công thức
vào thế giới thực đó.
• Nói cách khác diễn dịch là “gán” cho công thức
một ý nghĩa của thế giới thực mà công thức
được nhúng vào.
• Gán thực trị là gán giá trị T (đúng) hoặc F (sai)
cho mỗi biến mệnh đề.
• Việc gán giá trị cho các biến là một môi trường.
@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Diễn dịch
• Có tác giả định nghĩa diễn dịch là cách đánh giá
công thức và được đặc trưng bằng hàm đánh
giá.
• Một số tài liệu định nghĩa khái niệm diễn dịch
của một lớp các công thức thay vì của một công
thức.

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Gán thực trị
Thí dụ :
công thức P  (Q  R)
Môi trường  gán các biến P, Q, R :
(P) = T, (Q)= T, (R) = F.
Môi trường  gán các biến P, Q, R :
(P) = F, (Q...
ntsơn
Chương 2
III. Ngữ nghĩa của
luận lý mệnh đề
Toán rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán rời rạc - Người đăng: duonghanhbk95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Toán rời rạc 9 10 392