Ktl-icon-tai-lieu

Toán Rời RẠc Dạy Trong ĐH

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.COM
BÀI TẬP CHƯƠNG I
Bài 1:
Số mã vùng cần thiết nhỏ nhất là bao nhiêu để đảm bảo 25 triệu máy điện thoại khác nhau.
Mỗi điện thoại có 9 chữ số có dạng 0XX-8XXXXX với X nhận giá trị từ 0 đến 9.
Giải:
Vì số mã vùng có dạng: 0XX-8XXXXX, với X nhận các giá trị từ 0 đến 9 (10 số), có 07 ký tự X
do vậy sẽ có 107 trường hợp. Do đó, theo nguyên lý Dirichlet với 10 triệu máy điện thoại thì số mã vùng
⎤ 25.000.000 ⎡
cần thiết là: ⎥
= ]2,5[ = 3 . Vậy số mã vùng cần thiết thỏa yêu cầu bài toán là 3.
⎦ 10.000.000 ⎢⎣
Bài 2:
Biển số xe gồm 8 ký tự, dạng NN-NNNN-XN, ví dụ 75_1576_F1. Hai số đầu là mã tỉnh, X là
chữ cái (26 chũ cái). N gồm các số 0, 1, …, 9. Hỏi một tỉnh nào đó cần đăng ký cho 10 triệu xe thì
cần bao nhiêu serial (X).
Giải

Bài toán này có 02 cách hiểu: serial ở đây có thể là 02 ký tự NN đầu tiên hoặc là 02 ký tự XN cuối
cùng.
Cách hiểu 1: (serial là 02 ký tự XN cuối cùng).
Hai số NN đầu là mã tỉnh, do nhà nước quy định nên không ảnh hưởng đến kết quả bài toán.
Sáu ký tự còn lại có 5 ký tự là N, như vậy có 10 5 trường hợp. Theo nguyên lý Dirichlet, số serial
⎤10.000.000 ⎡
= 100 . Điều này không hợp lý vì số ký tự chữ cái chỉ là 26. Do
X tối thiểu phải thỏa mãn: ⎥
⎦ 100.000 ⎢⎣
vậy, nếu bài toán sửa lại là 1 triệu bảng số xe thì kết quả hợp lý hơn, khi đó số serial là:
⎤1.000.000 ⎡
⎥⎦ 100.000 ⎢⎣ = 10 .
Cách hiểu 2: (serial là 02 ký tự NN đầu tiên)
Bốn ký tự NNNN sẽ có 104 trường hợp, 02 ký tự XN sẽ có 26*10 = 260 trường hợp. Theo quy tắc
nhân, tổng số trường hợp sẽ là: 104*260 = 2.600.000. Do đó, theo nguyên lý Dirichlet, số serial tối thiểu
phải là:
⎤ 10.000.000 ⎡
⎥⎦ 2.600.000 ⎢⎣ = ]3,84[ = 4 .
Vậy cần 04 số serial để đăng ký đủ cho 10 triệu xe.
Bài 3:
Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài 10:
a. Bắt đầu bằng 00 hoặc kết thúc bằng 11.
b. Bắt đầu bẳng 00 và kết thúc bằng 11.
Giải

a. Bắt đầu bằng 00 hoặc kết thúc bằng 11.
Xâu nhị phân bắt đầu bằng 00 có dạng: 00.xxxx.xxxx. Ký tự x có thể là 0 hoặc 1, có 8 ký tự x do
vậy có 2 8 xâu.
Xâu nhị phân kết thúc bằng 11 có dạng: xx.xxxx.xx11. Tương tư ta cũng tính được có 28 xâu.
Xâu nhị phân bắt đầu bằng 00 và kết thúc bằng 11 có dạng 00.xxxx.xx11. Tương tự như trên, ta
cũng tính được có 2 6 xâu.
Vậy số xâu nhị phân bắt đầu bằng 00 hay kết thúc bằng 11 là:
BT Toan roi rac

1

Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.COM

n = 2 * 2 8 − 2 6 = 512 − 64 = 448 xâu.
b. Bắt đầu bằng 00 và kết thúc bằng 11.
...
Links downloaded from ToanDHSP.COM
Bai tap toan roi rac co giai
BT Toan roi rac
1
BÀI TP CHƯƠNG I
Bài 1:
S mã vùng cn thiết nh nht là bao nhiêu để đảm bo 25 triu máy đin thoi khác nhau.
Mi đin thoi có 9 ch s có dng 0XX-8XXXXX vi X nhn giá tr t 0 đến 9.
Gii:
s mã vùng có dng: 0XX-8XXXXX, vi X nhn các giá tr t 0 đến 9 (10 s), có 07 ký t X
do vy s có 10
7
trường hp. Do đó, theo nguyên lý Dirichlet vi 10 triu máy đin thoi thì s mã vùng
cn thiết là:
][
35,2
000.000.10
000.000.25
==
. Vy s mã vùng cn thiết tha yêu cu bài toán là 3.
Bài 2:
Bin s xe gm 8 ký t, dng NN-NNNN-XN, ví d 75_1576_F1. Hai s đầu là mã tnh, X là
ch cái (26 chũ cái). N gm các s 0, 1, …, 9. Hi mt tnh nào đó cn đăng ký cho 10 triu xe thì
cn bao nhiêu serial (X).
Gii
Bài toán này có 02 cách hiu: serial đây có th là 02 ký t NN đầu tiên hoc là 02 ký t XN cui
cùng.
Cách hiu 1: (serial là 02 ký t XN cui cùng).
Hai s NN đầu là mã tnh, do nhà nước quy định nên không nh hưởng đến kết qu bài toán.
Sáu ký t còn li có 5 ký t N, như vy có
5
10 trường hp. Theo nguyên lý Dirichlet, s serial
X ti thiu phi tha mãn:
100
000.100
000.000.10
=
. Điu này không hp lý vì s ký t ch cái ch là 26. Do
vy, nếu bài toán sa li là 1 triu bng s xe thì kết qu hp lý hơn, khi đó s serial là:
10
000.100
000.000.1
=
.
Cách hiu 2: (serial là 02 ký t NN đầu tiên)
Bn ký t NNNN s có 10
4
trường hp, 02 ký t XN s có 26*10 = 260 trường hp. Theo quy tc
nhân, tng s trường hp s là: 10
4
*260 = 2.600.000. Do đó, theo nguyên lý Dirichlet, s serial ti thiu
phi là:
][
484,3
000.600.2
000.000.10
==
.
Vy cn 04 s serial để đăng ký đủ cho 10 triu xe.
Bài 3:
Có bao nhiêu xâu nh phân có độ dài 10:
a. Bt đầu bng 00 hoc kết thúc bng 11.
b. Bt đầu bng 00 và kết thúc bng 11.
Gii
a. Bt đầu bng 00 hoc kết thúc bng 11.
Xâu nh phân bt đầu bng 00 có dng: 00.xxxx.xxxx. Ký t x có th là 0 hoc 1, có 8 ký t x do
vy có
8
2 xâu.
Xâu nh phân kết thúc bng 11 có dng: xx.xxxx.xx11. Tương tư ta cũng tính được có
8
2 xâu.
Xâu nh phân bt đầu bng 00 và kết thúc bng 11 có dng 00.xxxx.xx11. Tương t như trên, ta
cũng tính được có
6
2 xâu.
Vy s xâu nh phân bt đầu bng 00 hay kết thúc bng 11 là:
Toán Rời RẠc Dạy Trong ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán Rời RẠc Dạy Trong ĐH - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Toán Rời RẠc Dạy Trong ĐH 9 10 481