Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt bài giảng lý thuyết đồ thị

Được đăng lên bởi tmhhero
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3877 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

KHOA TOÁN – TIN HỌC

TÓM TẮT BÀI GIẢNG

Môn

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Giảng viên biên soạn: Nguyễn Ngọc Trung

TP.HCM 9.2006

MỤC LỤC
Chương 1. Đại cương về đồ thị ...............................................................................3
1.1

Giới thiệu ..................................................................................................3

1.2

Định nghĩa đồ thị.......................................................................................3

1.3

Một số thuật ngữ cơ bản ............................................................................6

1.4

Đường đi, chu trình và đồ thị liên thông ....................................................8

1.5

Biểu diễn đồ thị trên máy tính .................................................................11

1.5.1

Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề ......................................................11

1.5.2

Ma trận liên thuộc đỉnh – cạnh .........................................................13

Chương 2. Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton...........................................................15
2.1

Đồ thị Euler.............................................................................................15

2.2

Đồ thị Hamilton.......................................................................................17

Chương 3. Đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất ...............................20
3.1

Đồ thị có trọng số ....................................................................................20

3.2

Bài toán đường đi ngắn nhất ....................................................................21

3.2.1

Đường đi ngắn nhất xuất phát từ một đỉnh........................................22

3.2.2

Thuật toán Dijkstra – Trường hợp đồ thị không có cạnh/cung âm.....25

Chương 4. Cây.......................................................................................................27
4.1

Định nghĩa và tính chất của cây ...............................................................27

4.2

Cây khung và bài toán cây khung nhỏ nhất..............................................29

4.2.1

Thuật toán Kruskal:..........................................................................30

4.2.2

Thuật toán Prim................................................................................31

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................34

Tóm tắt bài giảng – Lý thuyết đồ thị

Trường ĐHS...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA TOÁN – TIN HỌC
TÓM TT BÀI GIẢNG
Môn
LÝ THUYT ĐỒ TH
Giảng viên biên soạn: Nguyễn Ngọc Trung
TP.HCM 9.2006
Tóm tắt bài giảng lý thuyết đồ thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt bài giảng lý thuyết đồ thị - Người đăng: tmhhero
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tóm tắt bài giảng lý thuyết đồ thị 9 10 708