Ktl-icon-tai-lieu

TÓM TẮT BÁO CÁO KHSV

Được đăng lên bởi tranhang-kien5t
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA SINH HỌC

Dẫn liệu về thành phần loài kiến (Hymenoptera: Formicidae)
ở một số công viên thành phố Hà Nội
Sinh viên: Trần Thị Hằng
K56 Sư phạm Sinh học
Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Quảng, Th.S Bùi Thanh Vân
Chúng tôi đã tiến hành điều tra thành phần loài kiến ở 4 công viên tại khu vực Thành
phố Hà Nội: công viên Thống Nhất, công viên Nghĩa Đô, công viên Bách Thảo và công viên
Linh Đàm trong thời gian từ tháng 6 năm 2013 tới tháng 1 năm 2014. Kết quả nghiên cứu đã
ghi nhận được 43 loài, thuộc 23 giống, 5 phân họ kiến trong khu vực điều tra. Trong đó, có 32
loài đã xác định được tên khoa học và 11 loài còn ở dạng sp. Phân họ Myrmicinae với số
lượng loài nhiều nhất, 24 loài chiếm 55,81% tổng số loài trong khu vực nghiên cứu, tiếp đến
là phân họ Formicinae (9 loài, 20,93%), Ponerinae (8 loài, 18,60%). Hai phân họ
Dolichoderinae và Amblyoponinae mỗi phân họ chỉ có 1 loài, chiếm 2,33%. So với nghiên
cứu của Bùi Thanh Vân và CS (2011), kết quả của chúng tôi đã bổ sung thêm 4 loài kiến cho
khu vực Hà Nội.
Trong số 4 công viên, công viên Thống Nhất có số lượng loài kiến thu được nhiều
nhất (26 loài, 60,46%) tiếp đến là công viên Bách Thảo (21 loài, 48,84%), công viên Nghĩa
Đô (15 loài, 34,88%) và công viên Linh Đàm (9 loài, 20,93%). Chỉ số tương đồng (JaccardSorensen) giữa thành phần loài kiến công viên Thống Nhất và Nghĩa Đô là 0,54; Thống Nhất
và Linh Đàm là 0,29, Thống Nhất và Bách Thảo là 0,43, Bách Thảo và Nghĩa Đô là 0,39,
Bách Thảo và Linh Đàm là 0,40, Nghĩa Đô và Linh Đàm là 0,33. Với giá trị thu được cho
thấy thành phần loài kiến công viên Thống nhất khá gần với thành phần loài kiến công viên
Nghĩa Đô hơn các công viên còn lại. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung cho sự đầy đủ về
đa dạng sinh học của kiến nói riêng và côn trùng nói chung tại khu vực nghiên cứu.
Cán bộ hướng dẫn
Sinh viên

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY

FACULTY OF BIOLOGY

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE
Data on the species composition of ant
(Hymenoptera: Formicidae) in some parks of urban Ha Noi
Student name: Tran Thi Hang
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Quang, MSc. Bui Thanh Van
The investigation on species composition of ants was carried out from 6/2013 to
1/2014 in four parks of urban Hanoi: Thong Nhat, Nghia Do, Bach Thao and Linh Dam park.
The results showed that 43 species, belonging to 23 genera, 5 subfamilies were recorded in
studied area. Among them, 32 species were indentified to scientific name, and 11 sp...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA SINH HỌC
Dẫn liệu về thành phần loài kiến (Hymenoptera: Formicidae)
ở một số công viên thành phố Hà Nội
Sinh viên: Trần Thị Hằng
K56 Sư phạm Sinh học
Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Quảng, Th.S Bùi Thanh Vân
Chúng tôi đã tiến hành điều tra thành phần loài kiến 4 công viên tại khu vực Thành
phố Nội: công viên Thống Nhất, công viên Nghĩa Đô, công viên Bách Thảo công viên
Linh Đàm trong thời gian từ tháng 6 năm 2013 tới tháng 1 năm 2014. Kết quả nghiên cứu đã
ghi nhận được 43 loài, thuộc 23 giống, 5 phân họ kiến trong khu vực điều tra. Trong đó, có 32
loài đã xác định được tên khoa học 11 loài còn dạng sp. Phân họ Myrmicinae với số
lượng loài nhiều nhất, 24 loài chiếm 55,81% tổng số loài trong khu vực nghiên cứu, tiếp đến
phân họ Formicinae (9 loài, 20,93%), Ponerinae (8 loài, 18,60%). Hai phân họ
Dolichoderinae Amblyoponinae mỗi phân họ chỉ 1 loài, chiếm 2,33%. So với nghiên
cứu của Bùi Thanh Vân và CS (2011), kết quả của chúng tôi đã bổ sung thêm 4 loài kiến cho
khu vực Hà Nội.
Trong số 4 công viên, công viên Thống Nhất số lượng loài kiến thu được nhiều
nhất (26 loài, 60,46%) tiếp đến công viên Bách Thảo (21 loài, 48,84%), công viên Nghĩa
Đô (15 loài, 34,88%) công viên Linh Đàm (9 loài, 20,93%). Chỉ số tương đồng (Jaccard-
Sorensen) giữa thành phần loài kiến công viên Thống Nhất và Nghĩa Đô là 0,54; Thống Nhất
Linh Đàm 0,29, Thống Nhất Bách Thảo là 0,43, Bách Thảo Nghĩa Đô 0,39,
Bách Thảo Linh Đàm 0,40, Nghĩa Đô Linh Đàm 0,33. Với giá trị thu được cho
thấy thành phần loài kiến công viên Thống nhất khá gần với thành phần loài kiến công viên
Nghĩa Đô hơn các công viên còn lại. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung cho sự đầy đủ về
đa dạng sinh học của kiến nói riêng và côn trùng nói chung tại khu vực nghiên cứu.
Cán bộ hướng dẫn Sinh viên
TÓM TẮT BÁO CÁO KHSV - Trang 2
TÓM TẮT BÁO CÁO KHSV - Người đăng: tranhang-kien5t
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TÓM TẮT BÁO CÁO KHSV 9 10 543